Izvod iz zapisnika s 11. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica28.12.2023. 15:05:40

11. sjednica Skupštine održana je 20.10.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Bernardica Ilić (Luburić).

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 22 izočno: 0 opravdano izočno: 1 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je pročitao Dnevni red 11. Sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke te je o istome otvorio raspravu, za koju se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić je dostavio prijedloge novih točaka Dnevnog reda, navodeći kako se prvi prijedlog odnosi na izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, obrazlažući razloge predlaganja ove točke Dnevnog reda. Zastupnik je naveo kako se članak 108. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke odnosi na proceduru donošenje novog Zakona, dok se ovdje radi o izmjeni i dopuni Zakona, te je mišljenja kako se svime spomenutim otežava procedura donošenje izmjene i dopune istoimenog Zakona.

Rezultati glasovanja: Tomislav Bandić - Zastupnik - Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Ivan Pušić, Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 19 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako u okviru predlaganja novih točaka Dnevnog reda zastupnik može navesti što predlaže kao nove točke Dnevnog reda, te kako nema potrebe da zastupnik Tomislav Bandić iste dodatno obrazlaže, navodeći kako će priliku za govor imati u sklopu javljanja za repliku. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako su u okviru predloženog ispoštovane sve potrebne procedure, kako su materijali za izmjene i dopune navedenog Zakona dostavljeni svim zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, Vladi Županije Zapadnohercegovačke i resornom ministarstvu.

Zastupnik Tomislav Bandić je naveo kako mu je protivno članku 54. Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke uskraćeno pravo obrazlaganja prijedloga novih točaka Dnevnog reda. Zastupnik je naveo kako se nisu ispoštovale sve procedure potrebne za izmjene i dopune Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, jer se u istome pozvalo na članak 108. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji se odnosi na proceduru donošenje novog Zakona, dok se u konkretnom slučaju radi o izmjenama i dopunama Zakona.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako su procedure za donošenje izmjena i dopuna Zakona i donošenje novog Zakona iste.

Zastupnik Tomislav Bandić obrazložio je drugi prijedlog dopune Dnevnog reda, navodeći kako se njegov zahtjev odnosio na razrješenje dužnosti ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Danijele Perić, a ne na traženje ostavke istoimene. Zastupnik je naveo kako je njegov zahtjev za razrješenjem dužnosti trebao biti jedna od točaka Dnevnog reda 11. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te kako sukladno članku 181. i 182. stavak (5) Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, o razrješenje dužnosti ministara mogu odlučiti samo oni koji su ih i imenovali, a to su zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Rezultati glasovanja: Tomislav Bandić - Zastupnik - Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda

Za: Tomislav Bandić.

Protiv: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Ivan Pušić, Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 19 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Zastupnik Tomislav Bandić je također naveo kako je prilikom imenovanja ravnatelja Osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju, trebao biti korišten Zakon o ustanovama, a ne Zakon o odgoju i obrazovanju Županije Zapadnohercegovačke, koji je korišten prilikom istoga. Zastupnik je naveo kako se protivno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, na mjesto ravnatelja ne može imenovati osoba koja se nalazi na funkciji u nekoj od političkih stranaka. Zastupnik smatra da je na mjesto prosvjetne inspektorice imenovana nekompetentna osoba, koja ne obavlja procedure u skladu s propisanim pravilima.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić obrazložio je kako je po zaprimljenom zahtjevu zastupnika Tomislava Bandića postupljeno sukladno Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te kako je na sjednici Kolegija Skupštine Županije Zapadnohercegovačke odlučeno, kako spomenuti prijedlog ne treba biti jedna od točaka Dnevnog reda 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić se potom javio za repliku, navodeći kako se u svemu naprijed navedenom postupalo protivno Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović se potom referirala na navode zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako je na službenu e-mail adresu stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, od strane predsjednika Udruge razvojačenih branitelja Županije Zapadnohercegovačke Vlade Marušića dostavljena izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, te su ispoštovane procedure predviđene Poslovnikom o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Tajnica je navela kako u istom dopisu nije naznačeno radi li se o nacrtu ili prijedlogu zakona, citirajući odredbe članka 114. i 115. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koje se odnose na slučaj kada je riječ o nacrtu zakona. Tajnica je dalje citirala odredbe članka 125. Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji se odnosi na proceduru kada je riječ o prijedlogu zakona. Tajnica je navela kako su u ovom slučaju korištene odredbe Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, a koje se odnose na inicijativu, jer je dopis upućen od stane predsjednika Udruge ujedno i inicijativa, te kako su sukladno Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ispoštovane sve potrebne procedure.

Zastupnik Tomislav Bandić se javio za repliku spočitavajući ažurnost djelovanja stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke po naprijed spomenutom dopisu.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović je pojasnila kako je naprijed navedeni dopis zaprimljen 04. rujna 2023. godine, te da je po istome postupljeno sukladno razumnom roku i prema odredbama koje predviđa Poslovnik o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je potom zaključio raspravu o Dnevnom redu, te je na glasovanje dao prijedloge dopune Dnevnog reda novim točkama.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je potom na glasovanje dao predloženi Dnevni red.

Glasovanje o dnevnom redu:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke,
4.Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški,
5.Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg,
6.Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje,
7.Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude,
8.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
9.Izbor i imenovanje,
a.Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
b.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,
c.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,
d.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje,
e.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,
10.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. Godine.

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 1. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić istaknuo je kako ne može podržati ovako izrađen Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, iz razloga nezadovoljstva objašnjenim izlaganjem njegovog trećeg prijedloga dopune Dnevnog reda sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio raspravu o 1. točci Dnevnog reda, te je Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke o broju upisanih učenika u osnovnim i srednjim školama na području Županije Zapadnohercegovačke u školskoj godini 2023/2024.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke o provjerama vjerodostojnosti pravdanja dodijeljenih potpora prilikom javnih natječaja za prethodne godine, te način ukoliko se iste i vrše.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je inicijativu Vladi Županije Zapadnohercegovačke da se sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, svako 16. radno mjesto u javnom sektoru dodijeli osobama s invaliditetom te im se na taj način da prilika za rad, a ukoliko poslodavci to ne bi učinili, plaćali bi određenu novčanu naknadu.

Zastupnica Marija Lovrić predložila je Skupštini Županije Zapadnohercegovačke da ista donese Zakon sukladno prethodno iznesenoj inicijativi.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit predsjedniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivanu Jelčiću o podnesenim prijedlozima iz prethodnog saziva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i proceduri njihova rješavanja.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovorio je na pitanje zastupnice Marije Lovrić, navodeći kako se predmeti arhiviraju tek kada isti budu i završeni, na način da zastupnici povuku svoje prijedloge ili dobiju odgovore na iste, te da zastupnica u vezi upućenih prijedloga iz prošlog saziva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke može uputiti požurnicu, kako bi se isti u što skorijem roku i završili.

Zastupnica Antonija Banožić uputila je inicijativu vezanu za provjeru vjerodostojnosti diploma zaposlenih u županijskim tijelima i ministarstvima.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je raspravu koja se povela prije usvajanja Dnevnog reda 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je demant upućen od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke na njegova izlaganja sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, a koja se vezana za podnošenje financijskih izvješća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke i Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je revizorsko Izvješće Ureda za revizije Federacije Bosne i Hercegovine iz 2019. i 2021. godine za reviziju provedenu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke i Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je novčane naknade članova Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je kaznenu prijavu podnesenu od strane Ureda za revizije institucija Federacije Bosne i Hercegovine protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić uputio je inicijativu Vladi Županije Zapadnohercegovačke i Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke za izmjenom i dopunom Zakona o računovodstvu.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je odgovor ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke Petra Majića, na njegova izlaganja sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministru unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Mladenu Bebeku o izdavanju dokumenata za nošenje oružja temeljem krivotvorenih uvjerenja o nekažnjavanju, onim osobama koje su osuđene pravomoćnim sudskim presudama?

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na komentare zastupnika Zvonke Jurišića u vezi financijskih Izvješća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke i Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je jedina dodirna točka Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke s prethodno navedenim institucijama davanje mišljenja na financijske planove te izvršenje istih. Ministrica je navela kako je Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke krenulo u proceduru Izmjene i dopune Zakona o proračunu kako bi se isti uskladio s federalnim Zakonom o proračunima.

Zastupnik Zvonko Jurišić replicirao je na odgovor ministrice financija Županije Zapadnohercegovačke Blagice Leko, ističući svoje zadovoljstvo pokrenutim procesom Izmjene i dopune Zakona o proračunu. Zastupnik je naveo kako je Skupština Županije Zapadnohercegovačke jedina koja ne usvaja financijska Izvješća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke i Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, te kako bi na sjednicama Skupštine trebali biti prisutni predstavnici navedenih institucija koji bi odgovarali na moguća postavljena pitanja u vezi s istim Izvješćima.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko navela je kako Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke nije mjerodavno za provođenje nadzora nad Zavodom zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke i Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, te kako je isto otvoreno za sva pitanja koja su vezana za Proračun Županije Zapadnohercegovačke i izvršenje istoga.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovorio je na pitanje zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako je o svim mogućim nepravilnostima u radu bio obavješten prije podnošenja kaznene prijave, te da je njegov stav takav da se sve takve nepravilnosti prijave te sukladno propisima i sankcioniraju.

Zastupnik Tomislav Bandić se referirao na izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića, ističući bitnost obavještavanja javnosti o materijalima koji se dostavljaju zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, te o svim pitanjima o kojima se raspravlja na sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju, te usklađenosti samog imenovanja s Zakonom o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Danijeli Perić o postojanju dviju odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju, te valjanosti istih?

Zastupnik Tomislav Bandić podsjetio je kako je na prošloj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke postavio više pitanja predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću, te kako na ista nije dobio odgovore.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću, o tome zašto je Općina Grude morala kupiti Duhansku stanicu, dok je Grad Ljubuški Duhansku stanicu dobio?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću o provođenju inicijativa koje je na 10. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke uputila zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja?

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić se referirao na izlaganja vezana za dopis upućen od strane predsjednika Udruge razvojačenih branitelja Vlade Marušića, navodeći kako isti na više mjesta derogira federalni propis, te kako financijska konstrukcija za provođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, traži dokidanje određena prava u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se tiču tri Zakona, te da se spomenuta sredstva proslijede u Proračun Županije Zapadnohercegovačke i na taj način se rasporede hrvatskim braniteljima.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je nezakonito primanje policijskih službenika u Policijsku upravu Županije Zapadnohercegovačke, koje je na 10. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke komentirao i zastupnik Tomislav Bandić.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovorio je na izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića pozivajući zastupnika, da ukoliko sumnja na počinjenje određenih kaznenih djela, da o istima može podnijeti kaznene prijave kod nadležnih institucija.

Zastupnik Ivica Pavković uputio je inicijativu Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u vezi pripreme i donošenja Zakona o sportskim klubovima Županije Zapadnohercegovačke, kako bi se omogućilo da se isti organiziraju i kao dionička društva.

Zastupnik Ivan Damjanović postavio je upit ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislavu Pejiću o odjelu fizijatrije Doma zdravlja Široki Brijeg.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić odgovorila je na pitanje zastupnika Tomislava Bandića o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju, navodeći kako je isto provedeno u skladu s važećim zakonskim propisima.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je pitanje zastupnika Ivana Damjanovića u vezi odjela fizijatrije Doma zdravlja Široki Brijeg, navodeći kako je prije otvaranja bilo koje djelatnosti unutar Domova zdravlja potrebno ispuniti određene uvjete. Ministar je naveo kako se rješavanje pitanja prostora i opreme spomenutog odjela nalazi u završnoj fazi, te kako u narednom periodu slijede i kadrovska rješenja, kako bi isti odjel bio otvoren u što skorijem roku na zadovoljstvo žitelja Širokog Brijega.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić referirao se na izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića vezan za objavljeni demant Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke, upoznajući prisutne kako će se rukovodstvo vanproračunskih fondova uskoro biti prisutni na sjednicama Skupštine. Ministar je naveo da će Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi kao i Vlada Županije Zapadnohercegovačke uvijek biti na strani pravde, kako bi se novčana sredstva prikupljena kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Zapadnohercegovačke pravedno raspodijelila onim korisnicima kojima su i najpotrebnija.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je na pitanje postavljeno u vezi donošenja Zakona o radu navodeći kako je isti Zakon upućen u proceduru na način da su pribavljena sva potrebna mišljenja, te je isto upućeno i na Vladu Županije Zapadnohercegovačke čime se donosi Uredba o zapošljavanju na nivou Županije Zapadnohercegovačke. Ministar ističe kako je donesen i Pravilnik o zapošljavanju u zdravstvenim ustanovama na nivou Županije Zapadnohercegovačke, koji također može biti dobar pokazatelj smjera kretanja i rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na izlaganje zastupnika Tomislava Bandića u vezi netransparentnog primanja vježbenika u Posušju u Grudama, navodeći da se u skladu sa saznanjima o protuzakonitim postupanjima mogu podnijeti kaznene prijave protiv odgovornih osoba kod nadležnih institucija.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na pitanje zastupnika Tomislava Bandića u vezi Duhanskih stanica u Grudama i Ljubuškom, navodeći kako je Općina Grude kupila spomenutu Duhansku stanicu slijedom stečajnog postupka te istu i prodala. Predsjednik Vlade je naveo kako je Duhanska stanica u Ljubuškom prostor koji je za potrebe javnog sektora izuzet iz procesa privatizacije, kako bi se isti koristio isključivo za javnu uporabu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović pohvalio je inicijativu zastupnika Ivice Pavkovića a koja je vezana za donošenje Zakona o sportskim klubovima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, ističući kako je isti potreban radi opstanka i djelovanja samih sportskih klubova.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja uputila je inicijativu Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke koja se odnosi na definiranje institucija i programa koji su od posebnog značaja za općine, gradove kao i samu Županiju Zapadnohercegovačku, kako bi isti u kontinuitetu mogli biti financirani od strane Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić komentirao je izlaganje ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladena Begića, ističući mišljenje kako bi se trebalo ići u smjeru razgovora o Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kako bi se došlo do određenih rješenja.

Zastupnik Tomislav Bandić komentirao je izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića uz molbu za točno i potpuno citiranje prilikom izlaganja.

Zastupnik Tomislav Bandić komentirao je izlaganje ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Daniele Perić navodeći kako ista nije dala konkretne odgovore na njegova postavljena pitanja.

Zastupnik Tomislav Bandić komentirao je izlaganje predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke o nepoštivanju Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora za prijem vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj a koje se konkretno odnosi na Općinu Posušje i Općinu Grude, navodeći potrebu da se isti prijem dodatno istraži jer je mišljenja da se istoimena Uredba nije poštovala.

Zastupnik Zrinko Čuvalo komentirao je raspravu povodom usvajanja Dnevnog reda 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ističući kako će se kao zastupnik u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke zalagati za dopunska prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, sukladno pozitivnim procedurama rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnica Marija Lovrić komentirala je kako u Županiji Zapadnohercegovačkoj postoje određeni Zakoni koji su mijenjani i nadopunjavani više od 5 puta, te je istaknula potrebu za donošenjem potpuno novih Zakona ili donošenje prečišćenih tekstova istih.

Zastupnica Marija Lovrić pozvala je Povjerenstvo za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova na usvajanje gender akcijskog plana te pokretanje procesa rješavanja pitanja vezanih za zaštitu od nasilja u obiteljima.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić komentirao je prijedlog zastupnice Marije Lovrić o usvajanju gender akcijskog plana, navodeći kako će Povjerenstvo za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova u narednom periodu održati sastanak po tom pitanju.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je 2. točku Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozivao je pomoćnicu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Jelenu Šimić, da obrazloži Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić obrazložila je Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. Pomoćnica je istaknula kako su zastupnici ovaj Zakon u formi nacrta već imali na sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je kao takav i usvojen te je isti upućen u daljnju proceduru. Pomoćnica je navela kako po pitanju temeljnih stvari, razlike između Nacrta i prijedloga Zakona nema, te da su postojale određene tehničke greške koje su u međuvremenu i otklonjene. Pomoćnica je istaknula kako je donošenjem Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđeno osnivanje Zavoda za javno zdravstvo u svim Županijama, što je u Županiji Zapadnohercegovačkoj i učinjeno. Pomoćnica je navela kako se spomenuti zakon donosi iz razloga usklađivanja sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te kako bi se izbjegle dileme oko adresata kojemu se dostavljaju Izvješća o radu naprijed spomenutih ustanova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 3. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, istu je i zatvorio, te je Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako nema potrebe da ponovno poziva pomoćnicu iz Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Jelenu Šimić, budući da je ista sve vezano za preuzimanje prava i obveza i usklađivanje organizacije i poslovanja Domova zdravlja Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i Grude, obrazložila u sklopu izlaganja obrazloženja Prijedloga Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke potom je otvorio raspravu o 4. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Marija Lovrić.

Zastupnica Marija Lovrić istaknula je kako nije htjela upućivati Amandman na Prijedlog Zakona u sklopu ove točke Dnevnog reda, ali kako bi bilo dobro da se u budućnosti prilikom imenovanja ravnatelja zdravstvenih ustanova traži znanje i potvrda o edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, budući da se na ista mjesta uglavnom imenuju liječnici koji često nemaju naprijed spomenuta znanja.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić naveo je kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke uvijek razmotri sve iznesene inicijative i sugestije, te kako po pitanju ove sugestije, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke, ovakva odredba ne postoji. Po pitanju određenih kvalifikacija unutar natječaja za imenovanje ravnatelja zdravstvenih ustanova, stoji da je jedan od uvjeta za imenovanje dostavljanje plana razvoja zdravstvene ustanove, te da je osoba koja dostavlja takav plan menadžer koji u istome obrazlaže razloge takvog razvoja zdravstvene ustanove. Ministar je istaknuo kako će ovo sugestija upućena od strane zastupnice Marije Lovrić biti razmotrena prilikom izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 4. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 5. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, raspravu je zatvorio, te je Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 6. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, raspravu je zatvorio, te je Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 7. točci Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, raspravu je zatvorio, te je Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministra gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Daria Sesara, da se prisutnima obrati po pitanju ove točke Dnevnog reda.

Ministar gospodarstva Dario Sesar naveo je kako se Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke po treći put očituje o Nacrtu Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, štiteći interese i nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je istaknuo kako je Zakon o rudarstvu Županije Zapadnohercegovačke donesen 1999. godine, dok je Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine donesen 2010. godine, te se spomenutom izmjenom i dopunom nastoje ukinuti nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke na metalima, izuzev kamena i lapora. Ministar je istaknuo kako je Ministarstvo gospodarstva 2021. godine prilikom postupka s Prednacrtom istoimenog Zakona upućivalo niz primjedbi vezanih za nadležnosti, te kako su iste i odbijene. Ministar je naveo kako se stručni rudarski ispit uvijek mogao polagati u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, dok se isti ispit ne bi priznavao novim Zakonom o rudarstvu. Ministar je naveo kako je unatoč upućenim primjedbama, ovako definirani Prednacrt Zakona i usvojen, te je na očitovanje dostavljen Nacrt Zakona o rudarstvu. Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u svojem očitovanju je ponovno uložilo primjedbe vezane za nadležnosti, priznavanje stručnog ispita i dozvola za izdavanje mineralnih sirovina. Iste primjedbe nisu prihvaćene, te je Ministarstvo predložilo da Skupština Županije Zapadnohercegovačke kao najviše zakonodavno tijelo u Županiji Zapadnohercegovačkoj, donese Odluku kojom će se očitovati u skladu s naprijed navedenim.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 8. točci Dnevnog reda a za istu se prvi javio zastupnik Vedran Kožul.

Zastupnik Vedran Kožul pozdravio je obrazloženje ministra gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako se ovime štite nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke, te je istaknuo kako na istome treba i ustrajati. Zastupnik je predložio ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i svim članovima Hrvatskog narodnog sabora, da se kroz koordinacije nadležnih resora u Županijama s hrvatskom većinom aktivno posvete rješavanju ovog pitanja, kako bi ovaj Zakon na Federalnoj razini bio usvojen s Amandmanima koji idu u prilog tim Županijama, te kako se u istome ne bi izgubile nadležnosti Županija u pogledu određenih pitanja.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 8. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Izbor i imenovanje

a. Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o točci 9. a) Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić istaknuo je kako neće podržati ovu točku Dnevnog reda, jer smatra kako se ovime narušava konstitutivnost jednog naroda, navodeći kako su se Hrvati deklarirali za legitimno predstavljanje i konstitutivnost naroda.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovorio je na komentar zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako se zastupnik iz reda srpskog naroda za govornicom izjasnio da ne želi biti podpredsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te da u ovom izboru nema ničega što je protuustavno ili protuzakonito.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio raspravu o točci 9. a) Dnevnog reda, te je Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o točci 9. b) Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, predsjednik je raspravu zatvorio, te je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o točci 9. c) Dnevnog reda, a budući da se za istu nije javio nitko od zastupnika, predsjednik je raspravu zatvorio, te je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

d. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o točci 9. d) Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić istaknuo je kako ima primjedbu vezanu za način glasovanja, navodeći kako se s prvim dijelom točke ne slaže, dok se s drugim dijelom točke slaže.

Zastupnik Tomislav Bandić naveo je kako se ovim imenovanjima završava izborni proces u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Zastupnik je naveo kako je ovim činom "kupljeno" 8 od 9 zastupnika koji službeno nisu članovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Zastupnik je naveo kako se na dan održavanja izbora formirala koalicija koju čine sljedeće stranke: HDZ BiH, HSP BiH, HSP Dr. Ante Starčević, HSP HB i BIH, HDZ 1990 i neovisni zastupnici, naglašavajući razlike HRS-a i svih naprijed navedenih stranaka.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić upozorio je zastupnika Tomislava Bandića da se prilikom svojeg izlaganja drži točke Dnevnog reda.

Zastupnik Ivan Leko odgovorio je na izlaganje zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako je općepoznato da HDZ BiH u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke ima većinu s 14 mandata, kako nije u koaliciji, te kako se ovdje ne radi o kupovini mandata, nego popunjavanju radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke od strane zastupnika koji imaju većinu.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na odgovor zastupnika Ivana Leke, navodeći kako se ne radi o popunjavanju mjesta unutar radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, nego osiguravanju mandata za članicu Hrvatske Demokratske Zajednice 1990.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o točci 9. d), te je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Klaudija Skoko, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 4 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

e. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o točci 9. e) Dnevnog reda, za koju se nije javio nitko od zastupnika, te je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. Godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatirao je kako su početkom 2023. godine utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, za tekuće prijenose za političke stranke, te se ista sredstva raspodjeljuju kvartalno i kako je došlo vrijeme da Skupština Županije Zapadnohercegovačke donese Odluku po ovom pitanju za razdoblje srpanj-rujan 2023. godine. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 10. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit vezano za odlučivanje po ovom pitanju na sjednici Odbora za ekonomsku i financijsku politiku i proračun Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić naveo je kako se ne slaže s izdvajanjima za političke stranke navedenim u ovoj točci Dnevnog reda, te kako će glasovati protiv ovakvog Prijedloga.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović odgovorila je na upit zastupnika Tomislava Bandića navodeći kako predsjednik Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun, a ujedno i zastupnik u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke Ivan Damjanović, nije bio prisutan na dan održavanja Kolegija Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, a razlog odsutnosti je bio službeni put. Tajnica Skupštine je istaknula kako je ovakav prijedlog Odluke prošao kroz Administrativno-pravno povjerenstvo koje je nadležno za odlučivanje o financijskim pitanjima Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te kako se radi o proceduralnoj Odluci, koja ne traži proceduru prolaska kroz Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun, ali kako takva mogućnost postoji, ukoliko o tome odluči predsjednik.

Zastupnik Ivan Damjanović se zahvalio tajniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke na pojašnjenju, te se obratio zastupniku Tomislavu Bandiću, navodeći kako zastupnik neće biti zakinut za izlaganje svojih mišljenja na sjednici Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referirao na raspravu vezanu za mandat članice Hrvatske demokratske zajednice 1990, Antonije Banožić, ističući kako se u tom slučaju ne radi o kupovini mandata, nego da je ista stekla uvjet za eventualnu profesionalizaciju mandata.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentirao je neslaganje zastupnika Tomislava Bandića s Prijedlogom Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. godine.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit vezan za razrješenje i imenovanje ravnatelja Nezavisnog odbora za izbor i revizije, ističući kako je s mjesta ravnatelja istoimenog odbora razriješen Drago Martinović, dok je na isto mjesto imenovan Leo Leko. Zastupnik je postavio pitanje radi li se o koliziji, obzirom da je obje odluke potpisao upravo razriješeni ravnatelj Drago Martinović.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović odgovorila je na upit zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako često postoje slične dileme, ali kako ne sumnja da je rukovodstvo Nezavisnog odbora za izbor i revizije odlučilo u skladu s postojećim pravilima.

Zastupnik Tomislav Bandić upozorio je na nepoštivanje Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke od strane zastupnika Zvonke Jurišića iz razloga nepridržavanja točke Dnevnog reda. Zastupnik se potom referirao na komentar zastupnika Zvonke Jurišića vezan za Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 10. točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. godine dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2023. Godine

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1345 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^