Izvod iz zapisnika s 12. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica28.12.2023. 15:05:22

12. sjednica Skupštine održana je 7.11.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 23 izočno: 0 opravdano izočno: 0 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Dario Sesar - ministar gospodarstva.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uz konstataciju kako zbog vremenske razlike između održavanja 11. i 12. sjednice Skupštine, na istome nema Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine, te dopisa Hrvatske republikanske stranke u vezi isključena iz članstva iste. Predsjednik je potom otvorio raspravu, za koju se nije javio nitko od zastupnika, nakon čega je Dnevni red dao i na glasovanje.

Glasovanje o dnevnom redu:

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Dnevni red:

1.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
2.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak),
3.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

1. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 1. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Antonija Banožić.

Zastupnica Antonija Banožić uputila je prijedlog o produženju financijske pomoći djeci s poteškoćama u razvoju i nakon navršenja sedme godine života.

Zastupnica Marija Lovrić uputila je inicijativu Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke a koja se odnosi na izradu Nacrta Zakona o kulturi. Zastupnica je navela kako je u strategiji razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2027 donesen zaključak kako u Županiji Zapadnohercegovačkoj nije uspostavljen efikasan sustav upravljanja kulturno-povijesnom baštinom te kako nije izrađena strategija razvoja kulturne politike. Zastupnica je mišljenja kako je ključna stvar očuvanja kulturno-povijesne baštine stvaranje zakonskih okvira za isto, te bi se strategijom i Zakonom o kulturi potaknuo i nevladin sektor u smjeru razvoja partnerstva i pokretanja razvojnih inicijativa.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke o realizaciji plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke?

Zastupnica Marija Lovrić podnijela je inicijativu za uspostavu sustava povratne ambalaže, smatrajući da je isto potrebno kako bi se smanjila količina plastike.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je kritiku na rad službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke a vezana je za vođenje službene stranice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, izradu priopćenja i zapisnika sa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit vezan za inicijativu koju je uputio u prosincu 2022. godine, a koja je bila vezana za video prijenos sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je postavio upit tko je istu inicijativu zaustavio i što je u istoj sporno?

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke o realizaciji novčanih pomoći onima koji su pretrpjeli materijalne štete uslijed prirodnih i drugih nesreća na području Općine Grude i Grada Ljubuškog?

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je inicijativu Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke o uvođenju jedinstvenog pravilnika o prijemu djelatnika u školskim ustanovama, smatrajući kako usmeni interviju ne bi trebao imati presudnu, nego savjetodavnu ulogu u odlučivanju o prijemu djelatnika.

Zastupnik Tomislav Bandić uputio je inicijativu vezanu za izmjenu Pravilnika o prijemu vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, smatrajući kako usmeni interviju ne bi trebao imati presudnu ulogu u odlučivanju o prijemu istih.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić referirao se na izlaganje zastupnika Tomislava Bandića vezan za video prijenos sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i rad Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako mediji imaju pristup održavanju istih te kako se na službenim stranicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke objavljuje i audio snimka samih sjednica, smatrajući kako na taj način javnost ima dovoljan pristup i uvid u rad Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović referirala se na izlaganje zastupnika Tomislava Bandića vezan za rad stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako od 28 djelatnika zaposlenih u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, 8 njih radi u stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (3 djelatnika s visokom stručnom spremom, 5 djelatnika sa srednjom stručnom spremom), dok se ostali broj odnosi na zastupnike koji svoju dužnost obavljaju profesionalno te savjetnike u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke. Tajnica je navela kako statistika objavljena na web stranici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, svoje podatke vuče iz Zapisnika sa sjednica Skupštine, kako se sama stranica ažurira svakodnevno te su na istoj dovoljno vidljive sve aktivnosti zastupnika. Tajnica je zamolila zastupnika da precizira primjedbe vezane za spomenutu statistiku, s ciljem unapređenja iste. U pogledu priopćenja i zapisnika sa sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, tajnica je naglasila kako bi isti u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine trebali biti kratki pregledi onoga što se odvija na sjednicama Skupštine, te kako se na današnjoj sjednici u sklopu Dnevnog reda ne nalazi Zapisnik sa 11. sjednice, iz razloga kratkog vremenskog perioda između održavanja dviju sjednica, te kompleksnosti i dugotrajnosti 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Tomislav Bandić referirao se na izlaganje predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivana Jelčića, navodeći kako će to biti tema njegovog izlaganja u sklopu 2. točke Dnevnog reda.

Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je na izlaganje tajnice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijane Šimović, navodeći kako nigdje nije evidentiran broj prijedloga za dopunu Dnevnog reda sjednica Skupštine. Zastupnik je također istaknuo kako je bitno da u priopćenju sa sjednice Skupštine, a koje bude dostupno u medijima, opširnije budu navedene sve ideje koje nisu usvojene a iznesene su na samim sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić se referirala na inicijativu zastupnika Tomislava Bandića vezanu za donošenje jedinstvenog pravilnika o prijemu djelatnika u školskim ustanovama, navodeći kako je jedinstveni pravilnik i izrađen ali kako su trenutno na snazi potpisani kolektivni ugovori, u kojima je navedeno da svaka škola zasebno donosi svoje pravilnike, a isti ugovori su na snazi do 13.02.2024. godine. Ministrica je istaknula kako uvođenje jedinstvenog pravilnika može biti primjenjiv tek nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Daniela Perić se također osvrnula na inicijativu zastupnice Marije Lovrić navodeći kako je Nacrt Zakona o kulturi u izradi, da će isti u skorijem periodu biti u prvom čitanju u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, te da će se o istome očitovati i pismenim putem.

Zastupnik Tomislav Bandić je replicirao na odgovor ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Daniele Perić, ističući kako je u svojem izlaganju poseban naglasak stavio na usmeni interviju, te kako isti ne bi smio biti zanemaren prilikom uspostavljanja jedinstvenog Pravilnika o prijemu djelatnika u školskim ustanovama.

Zastupnik Vedran Kožul uputio je inicijativu Vladi Županije Zapadnohercegovačke za donošenje izmjena i dopuna Zakona o porezu na promet nekretnina, na način da se obveze plaćanja poreza na kupnju prve nekretnine izuzmu mladi do 35. godine života. Zastupnik je mišljenja kako bi ovako izmijenjen i dopunjen Zakon pridonio pozitivnoj demografskoj mjeri te ostanku mladih osoba na području Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Vedran Kožul također je uputio inicijativu Vladi Županije Zapadnohercegovačke o pokretanju programa pomoći mladim ljudima koje svoje stambeno pitanje rješavaju gradnjom kuće, kroz koji bi im se omogućilo apliciranje za dodjelu novčanih sredstava koja su približna prosječnom iznosu poreza na promet nekretnina, a sve u cilju jednakog tretmana onih koji svoje stambeno pitanje rješavaju kupnjom stana i onih koji isto rješavaju gradnjom obiteljske kuće.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovorio je na inicijativu zastupnika Tomislava Bandića o donošenju jedinstvenog pravilnika o prijemu vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, ističući kako je urađen novi prijedlog Uredbe o jedinstvenih kriterijima za izbor vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te da je isti upućen na konzultacije jedinicama lokalne samouprave i da će prema istome maksimalan broj bodova za usmeni interviju biti 9 bodova.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na pitanje zastupnika Tomislava Bandića upućeno ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Dariu Sesaru, u vezi isplate pomoći onima koji su pretrpjeli materijalne štete uslijed prirodnih nesreća na području Grada Ljubuškog i Općine Grude. Predsjednik Vlade istaknuo je kako Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke nije nadležno za isplatu spomenutih pomoći, te da postoji posebna podračunska stavka putem koje su suradnjom Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, isplaćene pomoći u iznosu od 150.000,00 KM.

Zastupnica Marija Lovrić podržala je inicijativu zastupnika Vedrana Kožula u vezi oslobađanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine na području Županije Zapadnohercegovačke, ističući kako se radi o njezinoj inicijativi koju je podnosila na početku prvog mandata u Skupštini ŽZH te da ista tada nije naišla na odobravanje.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predragu Čoviću i ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislavu Pejiću, u vezi aktualne situacije u Republici Hrvatskoj, a koja je vezana za trovanje konzumiranjem određenim napitcima. Zastupnik je postavio pitanje da li su nadležne institucije u Županiji Zapadnohercegovačkoj upoznate s istima, te da li se po tome planiraju poduzeti određene mjere?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovorio je na upit zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nije dobilo službene informacije u vezi sa spomenutom situacijom trovanja, te da će, ukoliko se ukaže potreba za istima, biti poduzete sve potrebne mjere. Ministar je također naveo da se od strane Federalnog zavoda za javno zdravstvo, redovito provode uzorkovanja hrane i pića, te da Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke ima uspješnu suradnju s istim.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio točku 1. Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun većinom glasova je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozvao je ministricu financija Županije Zapadnohercegovačke Blagicu Leko, da obrazloži Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko obrazložila je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak) navodeći kako uvećani Proračun iznosi 148.228.210,00 KM, što je u odnosu na Proračun za 2023. godinu više za 14.994.216,00 KM. Ministrica je navela kako su porez na dobit, porez na dohodak, te prihodi od neizravnih poreza koja pripadaju Županiji Zapadnohercegovačkoj, usklađeni s projekcijama Federalnog ministarstva financija. Ministrica je navela kako postoji razlika u porezu na dohodak jer Federalno Ministarstvo financija projicira kumulativni iznos dok se porez na dohodak u Županiji Zapadnohercegovačkoj dijeli na način da 50 % istoga pripada Županiji Zapadnohercegovačkoj, dok 50 % pripada jedinicama lokalnih samouprava. Ministrica je navela kako neporezni prihodi iznose 11.374.168,00 KM, a isti se projiciraju za prvih 9 mjeseci izvršenja. Ministrica je također navela da je Županiji Zapadnohercegovačkoj uredno doznačen grant od strane Federalnog ministarstva financija u iznosu od cca 8.000,000,00 KM, te se isti projicira u nešto većem iznosu. Ministrica je istaknula kako se Županija Zapadnohercegovačke u 2023. godini ne planira zaduživati, te je navela kako se po pitanju tekućih rashoda najveći iznos odnosi na bruto plaće, naknade i doprinose poslodavaca a koji iznosi 11.734.759,00 KM, te da je isto posljedica povećanja plaća svim proračunskim korisnicima u iznosu od 10 %. Po pitanju tekućih prijenosa, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, dogodilo se povećanje za dodatnih 160.000,00 KM a isto je vezano za Duhansku stanicu Ljubuški. Ministrica je pojasnila kako je Općina Ljubuški dužna doznačiti Županiji Zapadnohercegovačkoj sva sredstva koje društvo AGROPROM d.o.o. mora isplatiti prema svojim dugovanjima, te će se nakon doznačavanja ista sredstva doznačiti na spomenuto društvo, isto će isplatiti svoja dugovanja te će se likvidirati. Ministrica je navela kako je za tekuće prijenose za Mjesne zajednice izdvojeno dodatnih 210.000,00 KM, a za porodiljne naknade dodatnih 200.000,00 KM. Za potpore obiteljima s troje i više djece izdvojeno je dodatnih 150.000,00 KM, dok je izdvajanje za političke stranke uvećano za jedno tromjesečje. Ministrica je također navela kako je dodatno povećano izdvajanje za udruge i vjerske zajednice u dodatnom iznosu od 100.000,00 KM, dok je za povrat pogrešno više uplaćenih sredstava izdvojeno dodatnih 100.000,00 KM. Izvršenje sudskih presuda uvećano je za 1.878.578,00 KM, kapitalni prijenosi nižim razinama vlasti uvećani za 900.000,00 KM, a tekuća zaliha dodatnih 200.000,00 KM.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a za istu se prva javila zastupnica Antonija Banožić.

Zastupnica Antonija Banožić postavila je upit ministru unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Mladenu Bebeku, na što se točno odnosi povećanje na stavci 613900 Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, a vezano je za ugovorene usluge Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke?

Zastupnica Antonija Banožić postavila je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke, o poštivanju članka 27. Kolektivnog ugovora, sklopljenog između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Sindikata osnovnih škola, a koji se odnosi na sporazumno utvrđivanje osnovice za obračun plaće.

Zastupnica Antonija Banožić postavila je upit predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke u kojoj fazi se trenutno nalazi Zakon o plaćama?

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovorio je na pitanje zastupnice Antonije Banožić u vezi povećanja novčanih sredstava na stavci 613900 Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, a koje je vezano za ugovorene usluge Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Ministar je naveo kako se dodatno uvećanje odnosi na novčana sredstva potrebna za podmirenje svih troškova školovanja kadeta na Policijskoj akademiji u Sarajevu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na pitanje zastupnice Antonije Banožić u vezi obveze iz članka 27. Kolektivnog ugovora, sklopljenog između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Sindikata osnovnih škola, navodeći kako je Vlada Županije Zapadnohercegovačke formirala radnu skupinu koja je zadužena za vođenje pregovora s predstavnicima Sindikata osnovnih škola, te koja u vezi s prethodno navedenim poduzima sve potrebne radnje.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnice Antonije Banožić u vezi Zakona o plaćama, navodeći kako je formirana radna skupina zadužena za rad na istome, te da nema konkretnu informaciju o tome kada će isti i biti donesen.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke u vezi Rebalansa Proračuna za 2023. godinu?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit predsjedniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u vezi povećanje stavke unutar Rebalansa Proračuna za 2023. godinu a koja se odnosi na rekonstrukciju dvorane Skupštine Županije Zapadnohercegovačke?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavio je upit o povećanju Proračuna za 2023. godinu vezanog za zapošljavanje u Glazbenim školama na području Županije Zapadnohercegovačke?

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovorio je na upit zastupnika Zvonke Jurišića u vezi povećanja Proračuna za 2023. godinu, a koje se odnosi na kapitalne izdatke za rekonstrukciju i opremanje dvorane Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako su spomenuti postupci u tijeku, te da se povećanje dogodilo iz razloga poskupljenja cijena radova i materijala potrebnih za realizaciju navedenih projekata.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na pitanje zastupnika Zvonke Jurišića vezan za povećanje stavke unutar Proračuna za 2023. godinu a koje se odnosi na Glazbene škole na području Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako se radi o profesorima koji rade u Republici Hrvatskoj, a u Županiji Zapadnohercegovačkoj su na ugovorenim uslugama.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na upit zastupnika Zvonke Jurišića po pitanju povećanja na stavci Ugovorene usluge Ministarstva financija, navodeći kako su ista sredstva bila potrebna za provođenje javnog natječaja u svrhu nabave programa Cloud, potrebnog za efikasniji rad Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja se referirala na upit zastupnika Zvonke Jurišića vezan za povećanje stavke unutar Proračuna za 2023. godinu, vezan za Glazbene škole na području Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnica je navela kako su glavni problemi deficitaran glazbeni kadar i zaposlenje na području Republike Hrvatske. Zastupnica je mišljenja kako bi se izdvajanja za Glazbene škole na području Županije Zapadnohercegovačke unutar Proračuna Županije Zapadnohercegovačke trebala dodatno podići u narednim godinama.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na pitanje vezano za zajedničke institucije, navodeći kako se iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke podržavaju 3 stavke a to su: Radio televizija Herceg Bosne, Park prirode Blidinje i Crveni križ.

Zastupnik Zvonko Jurišić replicirao je na izlaganje zastupnice Ivane Zrimšek-Šaravanja, navodeći kako su Glazbene škole na području Županije Zapadnohercegovačke uvijek bile financirane iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, te kako navodi zastupnice nisu točni.

Zastupnik Zvonko Jurišić replicirao je na odgovor predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke vezan za institucije koje su financirane iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako istim odgovorima nije zadovoljan, te kako se o istome može raspravljati u budućnosti.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja replicirala je na izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako svaki profesor unutar Glazbene škole ne može predavati sve predmete, te kako se na pojedine natječaje za radna mjesta u Glazbenim školama ne javi nitko.

Zastupnik Tomislav Bandić istaknuo je kako se slaže sa svim navodima zastupnice Ivane Zrimšek-Šaravanja i zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako do iste rasprave ne bi došlo da su se ispoštovale određene procedure. Zastupnik se zahvalio bivšem ministru financija Županije Zapadnohercegovačke Toniju Kraljeviću, koji je prilikom usvajanja Proračuna uvažio njegove Amandmane. Zastupnik se obratio ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko, navodeći kako su ovakvom procedurom rebalansa Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, prekršene odredbe Zakona o Proračunima Federacije Bosne i Hercegovine te odredbe Zakona o proračunima Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je istaknuo kako se prema navedenim Zakonima rebalans Proračuna trebao vršiti u ranijem periodu 2023. godine. Zastupnik je naveo kako sve promjene vezane za Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu moraju biti obrazložene na sjednici Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun. Zastupnik se slaže sa svim pitanjima postavljenim od strane zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako su ista opravdana, te kako zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke nisu dovoljno informirani o točkama o kojima će se glasovati na današnjoj sjednici. Također je naveo kako je na ovakav prijedlog Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu imao niz Amandmana, koje nije mogao uputiti iz razloga nedefiniranosti određenih sredstava, te kako mu je zbog svega naprijed navedenog onemogućen rad kao zastupniku u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke i da će prilikom glasovanja iskazati svoj negativan stav.

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko se referirala na izlaganje zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako ovakav Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu sadrži sve potrebno sukladno Zakonu o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine, te kako je svim zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke dostavljeno obrazloženje istoga. Ministrica je uputila zastupnika na Zakon o izvršavanju proračuna Županije Zapadnohercegovačke koji prati Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu te pojedinačno i jasno specificira sve stavke unutar istoga.

Zastupnik Tomislav Bandić se referirao na odgovor ministrice financija Županije Zapadnohercegovačke Blagice Leko, ponavljajući kako unutar Rebalansa Proračuna za 2023. godinu nisu dovoljno specificirani i objašnjeni razlozi povećanja unutar određenih pozicija i stavki Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Zastupnik Ivan Damjanović je komentirao povećanja plaća djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova i djelatnicima u osnovnim školama Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako bi se isto povećanje trebalo dogoditi svim ostalim proračunskim korisnicima, te da po tom pitanju ne bi trebalo biti razlika. Zastupnik je podnio inicijativu da se prilikom planiranja Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu uvrsti i njegova opaska.

Zastupnik Tomislav Bandić je naveo kako se sukladno povećanju plaća s početka 2023. godine trebao dogoditi i Rebalans Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, navodeći kako ovakav Rebalans Proračuna nije korektan.

Zastupnik Ivan Damjanović se referirao na izlaganje zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako isti nije doveo u pitanje potrebnost Rebalansa Proračuna, te kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke prije samog Rebalansa ima zakonske mogućnosti povećanja sredstava na određenim pozicijama unutar Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu kroz preraspodjele.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko vezan za uvažavanje instrukcija koje je dao Ured za revizije institucija Federacije Bosne i Hercegovine?

Zastupnica Marija Lovrić komentirala je povećanje socijalnih naknada, navodeći kako je i sama ranije upućivala slične inicijative, te kako iste planira uputiti i za Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Zastupnica Marija Lovrić postavila je upit ministru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke Mladenu Begiću o povećanju sredstava unutar Proračuna a koja se odnose na egzistencijalne naknade?

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko odgovorila je na upit zastupnice Marije Lovrić navodeći kao je Vlada Županije Zapadnohercegovačke donijela akcijski plan postupanja po revizijskom izvješću, te kako se svakodnevno radi na otklanjanju nedostataka.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovorio je na upit zastupnice Marije Lovrić o povećanju sredstava unutar Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu a koja se odnose na egzistencijalne naknade, navodeći kako se početkom 2023. godine nije mogao predvidjeti točan broj korisnika iste naknade, te kako se u međuvremenu dogodio nedostatak sredstava vezanih za ovu naknadu a koja se odnose na prosinac 2023. godine.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić se referirao na inicijativu vezanu za isplatu novčanih sredstava koje se vrše preko 4 centra za socijalni rad unutar Županije Zapadnohercegovačke, te kako je u budućnosti planirano povećanje novčanih sredstava na spomenutoj poziciji u skladu s dozvoljenim fiskalnim politikama i podnesenim zahtjevima.

Zastupnik Zrinko Čuvalo je postavio upit ministrici financija Županije Zapadnohercegovačke Blagici Leko i predsjedniku Vlade Županije Zapadnohercegovačke o tome jesu li prihodi porasli uslijed povećanja cijena i troškova života ili uslijed povećanja gospodarskih aktivnosti Županije Zapadnohercegovačke?

Zastupnik Zrinko Čuvalo se osvrnuo na opasku zastupnika Zvonke Jurišića vezanu za socijalna davanja, navodeći kako je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislav Pejić dao odgovor na isto.

Zastupnik Zrinko Čuvalo je istaknuo kako će prilikom glasovanja o ovoj točci Dnevnog reda podržati ovakav Rebalans Proračuna za 2023. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na upit zastupnika Zrinka Čuvala, ističući da je Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu uvećan za otprilike 15.000.000,00 KM, navodeći kako povećanje od PDV-a iznosi 2.000.000,00 KM, dok se ostatak povećanja odnosi na povećanje gospodarskih aktivnosti Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Vlade je istaknuo kako će Vlada Županije Zapadnohercegovačke učiniti sve potrebno kako bi privrednicima s područja Županije Zapadnohercegovačke omogućila povećanje konkurencije na tržištu, te je najavio uvođenje digitalizacije sustava, kako bi se time olakšao i ubrzao rad svih institucija na području Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zrinko Čuvalo istaknuo je zadovoljstvo povećanjem Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu uslijed gospodarskih aktivnosti Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnik Zrinko Čuvalo se osvrnuo na opasku zastupnika Tomislava Bandića, smatrajući kako je Prijedlog Rebalansa Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu mogao biti detaljnije objašnjen.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zaključio 2. točku Dnevnog reda te je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak) dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak)

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je konstatirao kako je zastupnik Zvonko Jurišić morao otići prije završetka 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je pozvao ministricu financija Županije Zapadnohercegovačke Blagicu Leko, da obrazloži Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke Blagica Leko je obrazložila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je otvorio raspravu o 3. točci Dnevnog reda, za koju se nije javio nitko od zastupnika, te je istu i zatvorio, dajući Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak) na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Bernardica Ilić (Luburić), Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1240 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^