Izvod iz zapisnika s 10. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica20.10.2023. 14:07:56

10. sjednica Skupštine održana je 8.8.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 10 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Bernardica Ilić (Luburić), Ivan Damjanović, Marija Lovrić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Blagica Leko - ministrica financija Županije Zapadnohercegovačke, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, nakon čega je o istome otvorio raspravu. Za riječ se prvi javio predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović, s prijedlogom da se točka 4. Dnevnog reda - Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ukloni s Dnevnog reda, zbog njegove dorade. Za riječ se potom javio zastupnik Tomislav Bandić, s prijedlogom dopune Dnevnog reda s tri točke, od kojih bi se prva odnosila na izmjenu i dopunu Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. U vezi s prethodnim, zastupnik predlaže izmjenu i dopunu članka 192. stavak 1., koji definira vremensko trajanje zastupničkih pitanja, smatrajući da predviđeni sat vremena nije dovoljan kako bi zastupnici na sjednici Skupštine iznijeli sve probleme i pitanja s kojima se susreću u komunikaciji sa ljudima u svakodnevnom životu. Zastupnik predlaže izmjenu i dopunu članka 192. stavak 2. prethodno navedenog Poslovnika, navodeći kako ovako definiran članak ograničava rad zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, smatrajući kako pravo na postavljanje samo dva zastupnička pitanja po jednoj sjednici, nije dovoljno, te da bi isto trebalo proširiti s mogućnošću postavljanja puno više pitanja. Zastupnik također predlaže izmjenu i dopunu članka 195. prethodno navedenog Poslovnika, a koji, između ostalog, definira vremensko trajanje zastupničkih izlaganja, smatrajući kako ovako definiran članak također ograničava zastupnike u njihovom radu, te da bi vremensko trajanje izlaganja trebalo biti puno duže od predviđenog. Zastupnik traži raspravu o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, kako bi izneseni prijedlozi u sklopu iste bili uvršteni kao točke Dnevnog reda na sljedećoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić istaknuo je kako je u Planu programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, predviđeno donošenje novog Poslovnika o radu, te kako se o svim prijedlozima zastupnika Tomislava Bandića može raspravljati, a potom o istima i glasati, naglašavajući kako se Poslovnik ne može mijenjati onako kako je predložio zastupnik Tomislav Bandić, nego se novi Poslovnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke mora ranije pripremiti na tijelima Skupštine, kako bi bio uvršten na Dnevni red sjednice, te da zastupnik o istome može pokrenuti inicijativu na radnim tijelima Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik Tomislav Bandić replicirao je predsjedniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivanu Jelčiću, ističući kako je njegova namjera bila pokrenuti raspravu o prijedlozima iznesenim s njegove strane, kroz koju bi se došlo do konstruktivnih rješenja, a koja bi bila predložena u budućoj inicijativi. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić, odgovorio je na repliku zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako će se formirati tijelo koje će biti zaduženo za izradu novog Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pozivajući zastupnika Tomislava Bandića da može biti član istoga, te da će se o iznesenim prijedlozima glasovati na današnjoj sjednici. Tajnica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Julijana Šimović navela je kako je neosporno pravo zastupnika na pokretanje inicijativa vezanih za izmjenu i dopunu Zakona, Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ili bilo kojeg akta koji donosi ova Skupština, te da je u planu formiranje tijela koje će biti sastavljeno od svih političkih opcija koje participiraju u vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a koje će biti zaduženo za izradu novog Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, kako je već naveo i sam predsjednik Skupštine. Tajnica je navela kako će se o prijedlozima za raspravu a koje se odnose na trenutno stanje u školstvu Županije Zapadnohercegovačke, te društveno-ekonomskom, socijalnom i sigurnosnom stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, raspravljati, ali obzirom da se radi o dosta širokom području, za sjednice je potrebna prethodna priprema, koje bi u tom slučaju bile tematske. Zastupnik Tomislav Bandić se referirao na odgovor tajnice Skupštine Julijane Šimović, navodeći kako kao zastupnik u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke ima pravo pokretati kako inicijative, tako i rasprave, te da u ovom slučaju traži pokretanje rasprave o naprijed navedenim pitanjima. Zastupnik navodi kako odsutnost ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Danijele Perić, s današnje sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ne predstavlja prepreku za raspravu o pitanjima za koje je nadležno Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je potom obrazložio ostale prijedloge novih točaka Dnevnog reda. Po pitanju rasprave o stanju u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, zastupnik je naveo kako smatra da postoje kompetentniji ljudi koji bi uspješnije vodili resorno Ministarstvo. U pogledu objavljivanja javnih natječaja u školstvu Županije Zapadnohercegovačke, zastupnik je naveo kako bi bilo dobro da se isti objavljuju i na službenim stranicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, kako bi isti mogli biti dostupniji svim zainteresiranim osobama. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić upozorio je zastupnika Tomislava Bandića da se drži Dnevnog reda i predloženih točaka, nakon čega je zastupnik Tomislav Bandić naveo mišljenje o provođenju više javnih natječaja u školstvu Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik Tomislav Bandić potom je obrazložio svoj treći prijedlog, navodeći kako po pitanju rasprave o društveno-ekonomskom, socijalnom i sigurnosnom stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, naglasak stavlja o sigurnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, referirajući se na slučaj dvostrukog ubojstva u Gorici (Općina Grude). Zastupnik je naveo kako su se na prijašnjim sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pojedini zastupnici osvrtali na ovo pitanje, te da sada to želi učiniti i on. Zastupnik navodi pozitivan primjer promjena u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, na čelu s ministrom Mladenom Bebekom, te se obraća ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Tomislavu Pejiću, u pogledu odgovornosti istoimenog Ministarstva u vezi sa spomenutim ubojstvom. Zastupnik smatra kako počinitelj ubojstva u Gorici (Općina Grude), a koji ima dijagnozu posttraumatskog stresnog poremećaja, nije u svojem posjedu smio imati oružje, isto i koristiti, te da je kao takav morao imati zdravstveni karton i biti pod nadzorom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić, zaključio je raspravu o Dnevnom redu, te je na glasovanje dao prvi prijedlog zastupnika Tomislava Bandića - Izmjena poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji je uz 3 glasa za, 16 glasova protiv, te 1 glas suzdržan, odbijen. Predsjednik je zatim na glasovanje dao prijedlog - Rasprava o društveno-ekonomskom, socijalnom i sigurnosnom stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao novoj točci Dnevnog reda, koji je uz 2 glasa za i 18 glasova protiv, odbijen. Predsjednik je dao na glasovanje i treći prijedlog - Rasprava o trenutnom stanju u školstvu Županije Zapadnohercegovačke, koji je uz 3 glasa za i 17 glasova protiv, odbijen. Predsjednik je nakon toga, na glasovanje dao prijedlog predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Predraga Čovića o izmjeni Dnevnog reda 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te uklanjanju s istog 4. točke Dnevnog reda - Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te je isti jednoglasno usvojen. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zamolio je kratku pauzu, kako bi se izmijenjeni Dnevni red umnožio i uručio svim zastupnicima.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak),
4.Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama,
6.Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški,
7.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
8.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu,
9.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je nakon kratke pauze otvorio raspravu o 1. točci Dnevnog reda, za koju se nije javio nitko od zastupnika. Predsjednik je zatvorio raspravu, te je Zapisnik da 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvorio je raspravu o 2. točci Dnevnog reda, a za riječ se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić postavio je upit Vladi Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je ista 2018. godine donijela Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora za prijem vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kojom je utvrđen jedinstveni postupak izbora i prijema vježbenika 7. stupnja stručne spreme u tijela državne službe. Zastupnik navodi kako je Općina Posušje tijelo državne službe koje nije postupilo po naprijed navedenoj Uredbi, navodeći pozitivne primjere poštovanja iste. Zastupnik navodi primjer Općine Grude, koja je raspisala javni natječaj protivno ovakvoj Uredbi, postavljajući upit o tome, po kojim se kriterijima volonteri primaju u državnu službu, te što Vlada Županije Zapadnohercegovačke namjerava poduzeti po ovom pitanju?

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke o tome hoće li isto sufinancirati dio šteta nastalih elementarnom nepogodom ili će za iste dati potpore, uz napomenu kako će pitanje pismeno dostaviti u stručnu službu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović odgovorio je na pitanje zastupnika Tomislava Bandića o poštovanju Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora za prijem vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj, navodeći kako nema saznanja o nepoštivanju Uredbe, da svaki raspisani javni natječaj predviđa i pravne lijekove, te da sve osobe koje se smatraju oštećenima, imaju mogućnost podnošenja žalbi.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja upućuje prijedlog Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, tražeći da se zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke na sljedećoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, dostavi detaljno Izvješće o radu Povjerenstva za dodjelu sredstava za programe kulture i športa iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, za 2021., 2022. i 2023. godinu. Zastupnica traži da se dostave kriteriji po kojima su neke prijave prihvaćene, te kriterije po kojima su neki od prijavljenih odbijeni. Zastupnica također traži listu bodovanja prijavljenih programa, na temelju kojih su određene ustanove ostvarile pravo na novčana sredstva. Zastupnica poziva da ovakvo izvješće, na sljedećoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bude i obrazloženo od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja upućuje inicijativu da se podnošenje Izvješća o radu Povjerenstva za dodjelu sredstava za programe kulture i športa iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, u budućnosti uvede kao trajna praksa.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja upućuje prijedlog da se na razini općina/gradova u Županiji Zapadnohercegovačkoj odrede strateški projekti, koji su od iznimne važnosti za same gradove/općine, kako bi isti bili i podržani.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja upućuje prijedlog da se uoči raspisivanja poziva za prijavu projekata, svim aplikantima i zainteresiranim stranama održi obuka/predavanje o načinu prijavljivanja na iste, kako bi se izbjegle formalne i proceduralne pogreške, zbog kojih mnogi projekti budu odbačeni.

Zastupnica Antonija Banožić podnosi inicijativu da se 05. kolovoza, koji se u Republici Hrvatskoj obilježava kao obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluja", proglasi neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te da se isti dostojno obilježava. Zastupnica navodi kako je općepoznato da su u svim vojno-redarstvenim operacijama sudjelovale i obrambene snage Hrvatske Republike Herceg Bosne, te da je njihov doprinos u pripremi i izvedbi svih oslobodilačkih akcija bio velik.

Zastupnik Tomislav Bandić upućuje pohvalu za inicijative zastupnica Ivane Zrimšek-Šaravanja i Antonije Banožić.

Zastupnik Tomislav Bandić se osvrće na odgovor predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke na pitanje poštivanja Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora za prijem vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj, ističući kako je sam ukazao na nepoštivanje iste, tražeći provjeru istinitosti njegovih navoda, te obavještenje o poduzetim koracima.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira pisanu grešku u 2. točci Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je riječ o Rebalansu proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, te Financijskom planu za izvršavanje Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, te kako je očigledno da se radi o grešci u pisanju.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi kako je upite vezane za financijska Izvješća institucija u Županiji Zapadnohercegovačkoj kao što su Uprava za ceste, Zavod za zdravstveno osiguranje, Služba za zapošljavanje, na 9. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke postavio iz razloga postojanja nejasnoća i nelogičnosti u samim Izvješćima.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke o istinitosti sadržaja Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu?

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi primjer iz Izvješća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke u kojem je navedeno kako je na ime zdravstvenog osiguranja za nezaposlene osobe uplaćeno 1.250.000,00 KM, dok je u Izvješću Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke navedeno, kako je na isto ime uplaćeno 1.000.000,00 KM, te sukladno tome upućuje pitanje Vladi Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke i Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke o razlici u iznosima, koja iznosi 250.000,00 KM?

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi kako se u Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ne spominje Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, dok se u Izvješću o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu isti spominje, uz detaljno navedene novčane iznose koji se odnose na prethodno navedenu instituciju.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi primjer iz Izvješća u kojem je stoji kako je za potpomognutu biomedicinsku oplodnju osiguran iznos od 200.000,00 KM, dok je u Izvješću o radu Vlade za 2022. godinu navedeno kako je na isto ime utrošen iznos od 120.000,00 KM. Zastupnik također navodi primjer iz Izvješća u kojem je navedeno kako je za lijekove osiguran iznos od 6.500.000,00 KM, dok je u Izvješću o radu Vlade za 2022. godinu navedeno kako je na isto ime utrošen iznos od 6.836.234,00 KM. Zastupnik navodi kako će shodno prethodno navedenim primjerima, podnijeti kaznene prijave.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira slučaj umirovljenja policijskog službenika, o čemu je bilo riječi i na 9. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako su napravljeni značajni koraci prema rješavanju njegove situacije, te upućuje pohvalu ministru unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Mladenu Bebeku.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra kako postojeća uprava u svojem radu nije učikovita, te da bi zaposlenike trebalo ocjenjivati i u skladu s datim ocjenama poduzimati određene mjere.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na odgovor Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, na pitanje o imenovanjima na određene pozicije onih policijskih službenika s neadekvatnim činovima, a koje je postavljeno na 9. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke citirajući Uredbu o činovima policijskih službenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, navodeći kako nema ništa protiv imenovanja policijskih službenika bez adekvatnih činova na određene pozicije, ukoliko iza njihovog rada stoje dobri rezultati. Zastupnik iskazuje nadu da će se dobri rezultati rada pokazati kroz dogledno vrijeme, te održavanje tematskih sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik je mišljenja da za određene pozicije unutar Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, postoji dovoljan broj ljudi s adekvatnim činovima, te da bi se takva situacija mogla riješiti raspisivanjem internih natječaja.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke o osobnim podacima zaposlenih osoba u istoimenom Ministarstvu i dodijeljenim činovima, navodeći kako će svoje pitanje uputiti i pismenim putem.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek se referira na izlaganje zastupnika Zvonke Jurišića, navodeći kako se slaže s većom izrečenog. Ministar objašnjavanja kako u pogledu činova i imenovanja policijskih službenika na određene pozicije postoje ograničenja, jer je trenutna situacija takva da postoji više pozicija koje zahtijevaju čin glavnog inspektora a da ne postoji dovoljan broj osoba s ovim činovima, pa se događaju situacije da se na određene pozicije imenuju osobe s neadekvatnim činovima.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić upućuje odgovor na opasku zastupnika Zvonke Jurišića vezanu za odgovor na postavljeno pitanje sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke o razlikama u financijskim planovima i izvješćima. Ministar navodi kako će se dodatno provjeriti kako je došlo do takvih razlika, da će prilikom podnošenja sljedećeg financijskog plana podnijeti i detaljnije informacije, te da će sve biti obrazloženo od strane predstavnika Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zastupnik Zvonko Jurišić se zahvaljuje ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke Tomislavu Pejiću na upućenom odgovoru, navodeći kako je nepovratno učinjena određena šteta, te kako se u financijskim izvješćima navode paušalni novčani iznosi.

Zastupnica Antonija Banožić komentira rad Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke i Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako prema posljednjem revizorskom izvješću, mjesečna naknada članova upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje iznosi 500,00 KM, a predsjednika upravnog odbora 650,00 KM. Zastupnica također navodi kako mjesečna naknada članova upravnog vijeća Službe za zapošljavanje iznosi 650,00 KM, a predsjednika upravnog vijeća 750,00 KM. Zastupnica smatra kako su u usporedbi s visinom prosječne mjesečne plaće u Županiji Zapadnohercegovačkoj ovakve naknade neprimjerene, te da bi iste trebale biti umanjene za 50 %. Zastupnica navodi kako se sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, prijem zaposlenika u stalni radni odnos vrši odlukom direktora uz suglasnost upravnog vijeća, te ne postoji obveza raspisivanja javnog natječaja, smatrajući kako postoji potreba izmjene i dopune navedenog Pravilnika, a sve s ciljem transparentnijeg i pravičnijeg zapošljavanja.

Zastupnik Vedran Kožul upućuje upit ministru pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslavu Lasiću, navodeći kako su zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke u dodatnim materijalima dobili dopis vezan za podatke potrebne za realizaciju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u implementaciji Modela sufinanciranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou. Zastupnik ističe zadovoljstvo potpisanim Sporazumom te budućim stručnim usavršavanjem državnih službenika, a u vezi s prethodno navedenim postavlja pitanje hoće li ispiti općeg znanja, položeni kod Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, biti priznati i od strane Federalne agencije za državnu službu?

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovara na pitanje zastupnika Vedrana Kožula, vezanog za priznavanje ispita općeg znanja položenih kod Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, od strane Federalne agencije za državnu službu. Ministar navodi kako od donošenje Zakona o državnoj službi u tijelima Županije Zapadnohercegovačke, nije provođena nikakva obuka državnih službenika i namještenika, da spomenuti Sporazum predviđa samo obuku istih, te da isti ne sadrži odredbe o priznavanju/nepriznavanju ispita općeg znanja.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 2. točci Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predstavnicu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Dariju Herceg, da obrazloži Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak).

Predstavnica ministarstva unutarnjih poslova ŽZH Daria Herceg obrazlaže Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) navodeći kako se izmjene odnose na usuglašavanje Zakona o policijskim službenicima sa Federalnom zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Postojeći članak 2. proširuje se dodatnim stavcima koji predviđaju mogućnost ulaganja žalbe policijskom odboru, kao drugostupanjskom žalbenom tijelu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Izmjene se također odnose i na produženje roka za podnošenje žalbi policijskom odboru, koji sada iznosi 30 dana. Predstavnica također obrazlaže kako se izmjene odnose i na trajanje mandata policijskog odbora, koji po novome iznosi 4 godine, te naglašava kako sve izmjene i dopune ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 3. Točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić pozdravlja spomenute izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako je u mišljenju Ureda za zakonodavstvo primijetio niz primjedbi, tražeći osvrt na iste.

Predstavnica ministarstva unutarnjih poslova ŽZH Daria Herceg se osvrće na komentar zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako se primjedbe Ureda za zakonodavstvo odnose na članak 26., te kako se radi o pogrešci tehničke prirode, da su sugestije usvojene i da zastupnici pred sobom imaju izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako podržava izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako se u nizu dosadašnjih izmjena i dopuna Zakona dosta teško snaći, te da bi bilo dobro da se u narednom periodu donese potpuno novi Zakon o policijskim službenicima, uz sugestiju obraćanja veće pozornosti prilikom izmjena i dopuna Zakona.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključio je raspravu o 3. Točci Dnevnog reda, te je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke, dao na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak),

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, Blagu Senjaka, da obrazloži Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak obrazlaže Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, navodeći kako se Županija Zapadnohercegovačka, u onim oblastima Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koje su podijeljene između Federacije i Županija, očitovala kroz nekoliko Amandmana, od kojih su svi bili upućeni u svrhu ograničavanja centralizacije.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 4. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, uz Amandmane koji su njezin sastavni dio, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predstavnika Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Petra Piškovića, da se prisutnima obrati po pitanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama.

Predstavnik ministarstva gospodarstva ŽZH Petar Pišković obrazlaže Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, navodeći kako radi o nekretninama koje su odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke iz 2009. godine, izuzete iz privatizacije, te da će se iste nekretnine koristiti u javne svrhe sukladno Prostornom planu grada Ljubuškog.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 5. Točci Dnevnog reda, a za istu je prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako ima nekoliko nedoumica u pogledu Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, navodeći kako Zakon o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine propisuje, kako u ovakvom slučaju prijenos prava vlasništva, mora postojati mišljenje oba pravobranitelja, a trenutno postoji samo mišljenje pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik postavlja pitanje da li postoji mišljenje drugog pravobranitelja, te da li je sve u skladu sa Zakonom?

Predstavnik ministarstva gospodarstva ŽZH Petar Pišković odgovara na pitanje zastupnika Tomislava Bandića, navodeći kako će Gradsko vijeće Grada Ljubuškog, na svojoj sljedećoj sjednici imati predmetnu stvar kao jednu od točaka Dnevnog reda, te će tom prilikom biti pribavljeno i mišljenje drugog pravobranitelja.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako postoji mogućnost da na sjednici Gradskog vijeće Grada Ljubuškog ne bude pribavljeno mišljenje drugog pravobranitelja, te da bi podržavanje ovakve Odluke, bez prethodnog mišljenja drugog pravobranitelja, bilo protuzakonito.

Predstavnik ministarstva gospodarstva ŽZH Petar Pišković navodi kako je u zastupnicima u materijalima za sjednicu Skupštine dostavljen Nacrt Ugovora, na koje je mišljenje dalo županijsko pravobraniteljstvo, da je uvjet za sklapanje Ugovora pribavljanje mišljenja drugog pravobraniteljstva, te da se na ovoj sjednici Skupštine donosi samo Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja pitanje o garanciji sklapanja/ne sklapanja ugovora ukoliko mišljenje pravobraniteljstva ne bude pribavljeno.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja pozdravlja donošenje ovakve Odluke i buduće sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, koji ima veliko značenje za Grad Ljubuški i njegove stanovnike.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 5. točci Dnevnog reda te Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama,

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Predraga Čovića, da se prisutnima obrati po pitanju Prijedloga Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović obrazlaže Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški, navodeći kako se radi o nekretnini potrebnoj za izgradnju Istraživačko-stručno-savjetodavnog Centra Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke, za koju je Vlada Županije Zapadnohercegovačke dala svoju suglasnost, te na isto poziva i zastupnike u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 6. točci Dnevnog reda, a budući da se nije javio nitko od zastupnika, istu i zatvara, te Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški,

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Predraga Čovića, da se prisutnima obrati po pitanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović obrazlaže Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, navodeći kako isto sadrži izvješće o izvršenju ciljeva i zadataka Vlade i tijela Županije Zapadnohercegovačke. Programski dio sadrži osvrt na realizaciju strateških programa i ciljeva, tematski dio sadrži programske poslove i zadatke na provođenju zakonom utvrđene politike sistematizirane po oblastima, a kapitalni projekti sadrže opisani prikaz kapitalnih projekata s naznakom trenutnog stanja i faze finalizacije. Izvješće je rađeno na temelju pojedinačnih Izvješća Ministarstava i ostalih županijskih tijela uprave, koja su razmatrana i usvojena na sjednicama Vlade Županije Zapadnohercegovačke. U 2022. godini Vlada Županije Zapadnohercegovačke održala je 33 sjednice, na kojima je usvojeno sljedeće: 12 zakona, 5 uredbi, 137 odluka, 33 rješenja, 52 zaključka, te niz drugih dokumenata kao što su Proračun za 2023. godinu, Sporazumi, Procedure, Programi, Natječaji i slično. Vlada Županije Zapadnohercegovačke je također organizirala i sudjelovala na organiziranim sastancima u cilju zauzimanja stavova i rješavanja aktualnih pitanja iz društvenog života, pravosuđa, školstva, zdravstva, unutarnjih poslova, socijalne politike, zapošljavanja, prava branitelja, unapređenja poljoprivrede, poticanja razvoja malog gospodarstva, unapređenje cestovne infrastrukture, razvoja sporta, itd.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 7. točci Dnevnog reda, a za istu je prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako će prilikom glasovanja o Prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, ostati suzdržan, iz razloga nepodudaranja podataka iz Izvješća pojedinih županijskih tijela sa podacima navedenim u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik navodi jedan od primjera razlike u iznosima isplaćenim na ime bolovanja, iz Izvješća Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, koji iznosi 760.933,73 KM, dok je u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, za isto bilo predviđeno 1.200.000,00 KM, što čini razliku od 440.000,00 KM.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako je prethodno Izvješće metodološki kvalitetno, ali kako usprkos opširnosti istoga, nedostaju podaci o osvrtu na rad pojedinih Ministarstava. Zastupnik najavljuje dolazak u Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke, kako bi se razgovaralo o svim prethodno navedenim razlikama i nepodudaranjima podataka iz Izvješća pojedinih županijskih tijela i Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 7. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 3 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun većinom glasova je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova većinom glasova je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić obrazlaže Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, navodeći kako se sami Program rada temelji na strategiji razvitka Županije Zapadnohercegovačke 2021-2027, Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te je usuglašen s Odlukom o metodologijom izrade i donošenju programa rada i donošenju izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke i rada ostalih županijskih tijela. Predsjednik ističe kako je najvažnije da je Program rada usklađen s Programom rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te da njegovo ispunjenje ovisi o timskom radu izvršne i zakonodavne vlasti. Predsjednik također navodi da je u planu donošenje novog Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, Amandmana na Ustav Županije Zapadnohercegovačke, te po potrebi i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je potom otvorio raspravu o 8. točci Dnevnog reda, a za istu se prvi javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako je Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu trebao biti usvojen prije otprilike devet mjeseci, te da je ovakvo usvajanje Programa protivno Poslovniku o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik ističe i dobre strane Programa, kao što su donošenje novog Poslovnika o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koji bi omogućio bolje funkcioniranje i kvalitetniji rad zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik ističe kako pri glasovanju neće podržati Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, iz svih naprijed navedenih razloga.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara na komentar zastupnika Tomislava Bandić, ističući kako Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu nije mogao biti donesen bez Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, jer su rad i djelovanje ova dva tijela usko povezani.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi kako se radi o inovativnom Programu rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, te se slaže kako isti nije mogao biti usvojen prije formiranja Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Zastupnik se referira na navode o zamjeniku predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navodeći kako bi bilo dobro da se isti imenuje u što skorijem roku. Zastupnik citira dio iz Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, navodeći kako je u samom Programu predviđeno da Skupština može raspravljati o svemu, pa i o članovima Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 8. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića, da se prisutnima obrati po pitanju Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović obrazlaže Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, navodeći kako je isti rađen na temelju Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke 2021-2027, dokumenta okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023-2025, te godišnjeg Plana rada županijskih ministarstava, samostalnih županijskih uprava i samostalnih županijskih upravnih organizacija. Predsjednik ističe kako Program predviđa 3 ključna strateška cilja: ekonomsko razvijenu županiju, društveno odgovornu županiju i učikovito organiziranu županiju, u kojima će se kroz 11 prioriteta nastojati postići prethodno navedeno. Predsjednik navodi kako postoje 4 ključna pravca razvoja a to su: proizvodno-izvozno orijentirano gospodarstvo, potpora mladima i ruralnim sredinama, podizanje kvalitete i učikovitosti javne uprave i javnih usluga te zaštita okoliša i kvaliteta javne infrastrukture. Predsjednik ističe kako je cilj ovakvog Programa prepoznavanje Županije Zapadnohercegovačke u pogledu poduzetnosti, specifične turističke ponude, kulturnih sadržaja, razvoja poslovnih ideja, inicijativa u kulturi, projekata javnog sektora te ulaganja u privatni sektor. Predsjednik navodi kako Vlada Županije Zapadnohercegovačke u normativnom dijelu Programu predviđa donošenje 68 akata, te 48 tematskih dokumenata.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 9. točci Dnevnog reda, za koju se nije javio nitko od zastupnika, istu i zaključuje te Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Za: Ivan Jelčić, Klaudija Skoko, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Antonija Banožić, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1230 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^