Tajnik Skupštine ŽZH

Stručna služba - Tajnik Skupštine1.1.2019. 0:00:00

Tajnik Skupštine u vršenju ovlasti utvrđenih u Zakonu o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj neposredno rukovodi Stručnom službom, zastupa i predstavlja Stručnu službu i naredbodavatelj je za financijske poslove iz nadležnosti Stručne službe i Skupštine.

Tajnik Skupštine u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadaće:

 1. organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Stručne službe;
 2. donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je Zakonom ili drugim propisima ovlašten;
 3. sukladno Zakonu i drugim propisima odlučuje o pravima,dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosima u državnoj službi;
 4. potpisuje sve opće i pojedinačne akte iz nadležnosti Stručne službe;
 5. daje ovlaštenja za potpisivanje pojedinačnih akata rukovodećim državnim službenicima o čemu mora donijeti posebno pisano rješenje.

Tajnik Skupštine neposredno vrši slijedeće poslove i zadaće:

 1. izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta akata što ih donosi Skupština i usklađuje rad na pripremi i izradi Programa i planova rada;
 2. radi na pripremanju i sazivanju sjednica Skupštine i njezinih radnih tijela, priprema poziv za sjednice s nacrtom dnevnog reda, brine se o pripremljenosti materijala za raspravu i odlučuje o njihovoj pogodnosti u smislu odredaba Poslovnika Skupštine i o upućivanju poziva s prijedlogom dnevnog reda, materijala za raspravu i izvješća sa sjednica radnih tijela Skupštine.
 3. otprema zaključke sa sjednica Skupštine Vladi, županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave, te odgovarajućim stručnim službama i stručnim djelatnicima, radi provedbe odnosno znanja i evidentiranja;
 4. otprema Skupštini utvrđeni prijedlog za donošenje zakona, propisa i drugih akata, amandmana i stavova, te informacijsko-analitičkih materijala, sukladno Poslovniku Skupštine;
 5. brine se o proračunu prihoda i rashoda Stručne službe i o pitanjima koja se odnose na djelatnike u Stručnoj službi i Skupštini;
 6. sudjeluje u pripremi rješenja o materijalnim pravima zastupnika, članova radnih tijela Skupštine za Administrativno-pravno povjerenstvo;
 7. organizira, objedinjuje i usklađuje rad svih službenika i namještenika, raspoređuje zadatke na neposredne izvršitelje;
 8. nazoči razgovorima predsjednika, dopredsjednika i zamjenika predsjednika sa stranim diplomatskim predstavnicima i drugim razgovorima po nalogu predsjednika,
 9. obavlja kontakte s dužnosnicima županijskih, federalnih i općinskih tijela i organizacija i rukovoditelja poduzeća u svezi zadaća koje mu povjeri predsjednik, dopredsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine.
 10. brine se o pripremi i stručnoj obradi skupštinskih materijala za sjednice Skupštine.
 11. priprema stručnu podlogu za ostvarivanje suradnje predsjednika, dopredsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine u Županiji, Federaciji ili s inozemstvom i za kontakte s predstavnicima tiska i javnih glasila, priprema dokumentaciju obavljenih razgovora i dogovorenih zadaća za rad Vlade, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave;
 12. neposredno radi i sudjeluje u radu u tekućim poslovima po nalogu predsjednika, dopredsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, kao i drugim zadaćama od šireg značenja;
 13. obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;
 14. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Stručne službe Skupštine kojemu se zakonom i ostalim propisima stavlja u nadležnost.

Tajnik Skupštine za svoj rad i upravljanje odgovara Skupštini Županije.

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^