Izvod iz zapisnika s 7. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica27.6.2023. 14:03:10

7. sjednica Skupštine održana je 28.4.2023. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 13 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnica Skupštine Julijana Šimović konstatirala je kako je zastupnik Toni Kraljević nakon 6. sjednice Skupštine ŽZH podnio ostavku na mjesto zastupnika u Skupštini ŽZH, ali obzirom da od strane Središnjeg izbornog povjerenstva ista dokumentacija još nije pristigla u Stručnu službu Skupštine ŽZH, na početku današnje sjednice će ga pročitati kao zastupnika Skupštine ŽZH, s napomenom da je isti ispričano odsutan sa sjednice. Tajnica je potom prozvala zastupnike na 7. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Bernardica Luburić, Antonija Banožić, Toni Kraljević.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3 prisutni uz kašnjenje: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Vjekoslav Lasić - ministar pravosuđa i uprave, Mladen Bebek - ministar unutarnjih poslova, Zvonimir Širić - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Predrag Čović - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Daniela Perić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 7 izočno: 0 opravdano izočno: 2 prisutni uz kašnjenje: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pročitao je Dnevni red, nakon čega je otvorio raspravu o istome. Za riječ se prvi javio zastupnik Zvonko Jurišić s prijedlogom da se 1. Točka Dnevnog reda 7. Sjednice Skupštine ŽZH, a koja se odnosi na Usvajanje Zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine ŽZH, skine s Dnevnog reda zbog ispravke i dorade Izvoda iz zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine ŽZH, te da se isti Zapisnik usvoji na sljedećoj sjednici Skupštine ŽZH. Zastupnik je dalje naveo kako u Izvodu iz Zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine ŽZH na više mjesta postoje nepravilnosti, te je dao prijedlog kako bi se one mogle ispraviti. Zastupnik je između ostalog naveo jednu od nepravilnosti, koja se odnosi na zastupnika Tomislava Bandića, koji je prilikom glasovanja o usvajanju Izvoda iz Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine ŽZH, navodeći kako je isti o navedenoj točci glasao protiv. Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić uvažio je prijedloge zastupnika Zvonke Jurišića uz napomenu kako zastupnici mogu glasati o uklanjanju 1. Točke Dnevnog reda, a u slučaju da rezultati glasanja budu takvi da 1. Točka ostane u sklopu Dnevnog reda, zastupnik Zvonko Jurišić svoje prijedloge može iznijeti u sklopu rasprave o 1. Točci Dnevnog reda. Tajnik Skupštine Julijana Šimović je potvrdila kako su navodi zastupnika Zvonke Jurišića o nepravilnostima u Izvodu iz zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine ŽZH točni, ističući kako je do istih došlo zbog toga što se Zapisnik radi kroz poseban softverski program. Tajnica Skupštine ŽZH predlaže glasovanje o Zaključku kao dodatku Izvoda iz Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽZH, uz navođenje točnog broja glasova, te konstataciju kako je zastupnik Ivan Leko nakon polaganja prisege prisutan, te glasuje u sklopu točaka koje su predviđene Dnevnim redom. Za riječ se zatim javio zastupnik Tomislav Bandić navodeći kako također ima opaske vezane za nepravilnosti u Izvodu iz Zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine ŽZH, protivi se uklanjanju 1. Točke s Dnevnog reda, te se slaže s prijedlogom tajnika Skupštine o načinu rješavanja naprijed navedenih nepravilnosti uz uvažavanje svih iznesenih sugestija. Zastupnik se referirao na navode zastupnika Zvonke Jurišića, ističući kako je netočno da je na 6. sjednici Skupštine ŽZH glasovao protiv usvajanja Zapisnika sa 5. Sjednice Skupštine ŽZH, nego je odbio glasati iz razloga što materijali za Sjednicu nisu bili dostavljeni na vrijeme. Zastupnik je uputio molbu da se prema njemu, kao i prema ostalim zastupnicima primjenjuje jednak tretman u pogledu citiranja onoga što je iznijeto na prethodnim sjednicama Skupštine ŽZH. Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić postavio je upit zastupniku Zvonki Jurišiću, vezano za njegov prijedlog o uklanjanju 1. točke s Dnevnog reda, s upitom da li će se o zastupnici glasati o prijedlogu, na što je zastupnik izjavio da Dnevni red ide na glasovanje onako kako je predložen, te da se ne glasuje o prijedlogu za uklanjanje 1. točke s Dnevnog reda. Konstatira se usvajanje predloženog Dnevnog reda, s 1 glasom protiv (Zvonko Jurišić) i 1 glasom suzdržan (Željko Dragićević).

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak),
4.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
5.Nacrt Zakona o zaštiti na radu,
6.Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,
7.Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca,
8.Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE,
9.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju,
10.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine,
11.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
12.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara dodatnu raspravu o 1. točci Dnevnog reda, a za istu se javlja zastupnik Zvonko Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje primjedbu Tajništvu Skupštine ŽZH, smatrajući kako do nepravilnosti u Zapisniku nije došlo zbog programskog softvera, nego ljudskom greškom.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referirao na navode zastupnika Tomislava Bandića u pogledu citiranja, navodeći kako se tu radi o Izvodu iz Zapisnika koji je skraćena verzija onoga što se iznijelo na sjednici, te zbog toga u isti nije ni moguće unijeti sve što je izrečeno, te da upravo zbog toga postoje tonski zapisnici Sjednica Skupštine ŽZH, koji su javno objavljeni na stranici Skupštine ŽZH, te su time dostupni svima.

Zastupnik Tomislav Bandić navodi kako njegova namjera nije bila izazvati polemiku po pitanju Izvoda iz Zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine ŽZH, budući da je očigledno kako se u ovom slučaju radi o nepravilnostima tehničke prirode, ponavljajući kako traži jednak tretman u postupanju prema svim zastupnicima Skupštine ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu u 1. točci Dnevnog reda te Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine ŽZH daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Željko Dragićević.

Ukupno: Za: 18 protiv: 1 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 2. točci Dnevnog reda a za istu se prvi javio zastupnik Ivica Pavković.

Zastupnik Ivica Pavković se osvrće na nepravilnosti vezane za Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽZH, navodeći prijedlog rješenja istih.

Zastupnik Ivica Pavković upućuje sugestiju Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH vezanu za funkcioniranje Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Posušju. Zastupnik je naveo kako Zemljišnoknjižni ured u Posušju nikada nije profunkcionirao na pravi način i u punom obimu, čime su stanovnici Posušja nezadovoljni, ističući kako postupci prijenosa prava vlasništva i izdavanja Zemljišnoknjižnih izvadaka traju duže nego što je uistinu potrebno. Zastupnik navodi kako u Zemljišnoknjižnom uredu postoji mogućnost podnošenja urgencije, radi što bržeg rješavanja predmeta, ali da problem nastaje u tome što se urgencije koriste kao pravilo a ne kao izuzetak, kako su prvotno bile zamišljene, te se na taj način stvara dupli posao, koji produžava cjelokupni proces prijenosa prava vlasništva.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referira na navode zastupnika Ivice Pavkovića o programskom softveru temeljem kojeg se radi Izvod iz Zapisnika sa sjednice Skupštine, navodeći kako Skupštine ŽZH kroz postojeći programski softver vodi evidenciju o aktivnostima zastupnika Skupštine ŽZH, podnosi Izvješće o radu, a budući da je sam softver kreiran od strane ljudi, isti ima svojih prednosti i mana, te će se ubuduće raditi na tome da se iste i slične greške ne ponavljaju.

Zastupnica Marija Lovrić traži dodatne informaciju na postavljena zastupnička pitanja s 6. Skupštine ŽZH, a vezane su za mogućnost povećanja postotka unutar Fonda za nerazvrstane ceste, navodeći kako je dosadašnje povećanje bilo 3%.

Zastupnica Marija Lovrić traži dodatne informacije o turističkim zajednicama, s pitanjem može li se prema Vladi FBIH uputiti inicijativa kako bi se pokrenuli i ubrzali procesi osnivanja turističkih zajednica, a samim time i pokrenuo razvoj turizma na području ŽZH?

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH Danieli Perić o objavljenim brojkama prijava učenika u centralnim i područnim školama ŽZH, s upitom postoji li rast ili pad u odnosu na prethodnu godinu, te kada će biti raspisani natječaji za tekuće prijenose za šport, te tekuće prijenose za kulturu?

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit ministru pravosuđa i uprave ŽZH Vjekoslavu Lasiću o tome postoji li popis svih parafisklanih nameta koje postoje u ŽZH, te ukoliko oni ne postoje, da li ih je moguće napraviti i dostaviti svim zastupnicima Skupštine ŽZH?

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Tomislavu Pejiću, jesu li od strane Ministarstva poduzeti koraci prema SKB Mostar, vezani za njezino postavljeno pitanje sa sjednice Skupštine ŽZH od 08.07.2022. godine o pacijentima koji se nalaze na listama čekanja za specijalističke radiološke preglede u SKB Mostar? Zastupnica pita je li moguće da dio tih pacijenata bude pregledan u nekoj od privatnih poliklinika kako bi se skratile liste čekanja, a koje troškove bi u tom slučaju refundirao Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH? Zastupnica navodi kako su liste čekanja preduge te da sami pacijenti više mjeseci čekaju na specijalističke preglede, što dovodi do toga da se njihovo zdravstveno stanje u međuvremenu pogoršava.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupnici Mariji Lovrić na postavljeno pitanje o listama čekanja na specijalističke radiološke preglede u SKB Mostar, navodeći kako je dao odgovor na isto postavljeno pitanje na sjednici Skupštine ŽZH od 08.07.2022. godine, ponavljajući kako Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH refundira sve troškove specijalističkih radioloških pregleda onkoloških pacijenata u ŽZH, te svim pacijenata koji su urgencijom upućeni na neki od specijalističkih pregleda. Ministar navodi kako je obraćanjem Ministarstvu zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH i Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH moguće dobiti podatke o brojkama iz 2022. godine.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara zastupnici Mariji Lovrić, ističući kako je Ministarstvo gospodarstvo ŽZH već uputilo pismene odgovore na postavljena pitanja o nerazvrstanim cestama i turističkim zajednicama. Ministar navodi kako Zakon o javnim cestama ŽZH određuje da su nerazvrstane lokalne ceste pod nadzorom lokalnih uprava, ističući kako Ministarstvo gospodarstva ŽZH iste sufinancira s iznosom od najmanje 2 milijuna KM, ta da lokalne uprave određuju kako se ista sredstva i raspoređuju. Ministar navodi kako je Ministarstvo gospodarstva ŽZH završilo postupak nove kategorizacije cesta, čime je u nadležnost ŽZH preuzeto 90 kilometara nerazvrstanih lokalnih cesta, dok je jedan manji dio regionalnih cesta prebačen u kategoriju magistralnih cesta, te se na taj način pomoglo i lokalnim zajednicama. Ministar navodi primjer ceste Sutina-Blidinje koja nije imala karakteristike regionalne ceste, ali koja je novom kategorizacijom to postala, te da se u budućnosti planira njezino uređenje.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara zastupnici Mariji Lovrić na postavljeno pitanje o turističkim zajednicama u ŽZH, navodeći kako ŽZH ima Zakon o turizmu koji omogućuje osnivanje turističkih zajednica na području ŽZH. Ministar navodi kako je proglašenjem Zakona o turističkim zajednicama FBIH i svih podzakonskih akata neustavnim, županijska turistička zajednica izgubila svoje prihode, prestala s radom te je bila primorana pokrenuti stečajni postupak. Ministar ponavlja kako je Vlada ŽZH poduzela korake ka osnivanju, kako županijske, tako i općinskih turističkih zajednica na području ŽZH, na način da je donijela Zakon o turizmu ŽZH, podzakonske akte te da postoji strategija razvoja turizma na području ŽZH. Ministar također navodi pozitivan primjer turističke zajednice u Ljubuškom, pozivajući ostale lokalne zajednice u ŽZH da se aktiviraju po pitanju osnivanja turističkih zajednica. Ministar navodi kako su Vlada ŽZH i Ministarstvo gospodarstva ŽZH, kroz program za turizam krenuli u sufinanciranja izgradnje bazena za turističke objekte u ŽZH, a kako su postojeće i buduće turističke zajednice zadužene za operativni dio razvoja turizma na području ŽZH.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovara zastupniku Ivici Pavkoviću na postavljeno pitanje vezano za funkcioniranje Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Posušju, navodeći kako je upoznat s problemom, te kako su već poduzeti koraci na žurnom rješavanju istoga.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić navodi kako će na postavljeno pitanje zastupnice Marije Lovrić o popisu parafisklanih nameta koje postoje u ŽZH, uputiti službeni pismeni odgovor.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit ministrici znanosti, obrazovanja, kulture i športa ŽZH Danieli Perić, o tome hoće li se poduzeti određene radnje kako bi se poboljšala organizacija rada u Osnovnoj školi Antuna Branka i Stanislava Šimića u Drinovcima? Zastupnik ističe kako je ministrica od ranije upoznata s radom zastupnika Tomislava Bandića kao vijećnika u Općinskom vijeću u Grudama i kritikama koje je kao takav upućivao prema navedenoj školi, a budući da su se i nakon upućenih kritika problemi nastavili događati, zastupnik je mišljenja da ministrica pod hitno mora poduzeti određene korake kako bi se postojeći problemi riješili.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit predsjedniku Vlade ŽZH Predragu Čoviću, navodeći kako odgovor na isto može dati i netko drugi, ukoliko se osjeća pozvanim na to. Slijedom toga zastupnik navodi kako je prije više od godinu dana Općini Grude i Vladi ŽZH uputio dopis sa zamolbom o obnovi stare Policijske stanice u Grudama, na što je dobio odgovor kako je za spomenutu Policijsku stanicu nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH. Slijedom navedenog zastupnik postavlja upit hoće li se išta učiniti kako bi se navedeni objekt sanirao, jer je derutan i predstavlja opasnost za sigurnost stanovnika Općine Grude?

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek upućuje odgovor zastupniku Tomislavu Bandiću na postavljeno pitanje vezano za obnovu Policijske stanice u Grudama, navodeći kako je kao ministar unutarnjih poslova ŽZH upoznat s postojećim problemom. Ministar ističe kako se trenutno provodi faza dogovora zamjena nekretnina između Općine Grude i Vlade ŽZH, kako bi se postojeći problem riješio.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH Danieli Perić vezano za potpisivanje sporazuma temeljem sudske nagodbe od 13.10.2022. godine, sklopljenog između Školske naklade d.o.o. Mostar i Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude, čime je iz proračunskih sredstava ŽZH za 2023. godinu s pozicije sudskih presuda odobrena isplata od 263.564,83 KM. Zastupnik postavlja pitanje koji je točan predmet i sadržaj navedenih sudskih nagodbi, te da li postoje elementi kaznenih djela, budući da se većina presuda odnosi na presude iz radno-pravnih odnosa dosuđene zaposlenicima u obrazovanju, a koje su samim time vezane za Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru financija ŽZH Toniju Kraljeviću o mogućnosti iznošenja u javnost informacija o tome, koliko je sudskih presuda do sada isplaćeno?

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru unutarnjih poslova ŽZH Mladenu Bebeku, o tome da li je upoznat s nepravomoćnim sudskim presudama, kojima su djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH dosuđene zatvorske kazne? Zastupnik citira odlomak iz jedne od sudskih presuda, ističući kako su postojali ozbiljni propusti pripadnika Policijske uprave Grude u provođenju istražnih radnji, prilikom nemilog događaja u Gorici pokraj Gruda, gdje je smrtno stradalo više osoba. Zastupnik podsjeća kako je prethodni ministar unutarnjih poslova ŽZH isticao kako će jedan od njegovih glavnih prioriteta tijekom mandata biti rasvjetljavanje slučaja smrtno stradale Lane Bijedić, navodeći kako se isti slučaj nije rasvijetlio do danas. Slijedom navedenog zastupnik postavlja upit ministru unutarnjih poslova ŽZH, kako komentira prethodne navode?

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje repliku na komunikaciju između ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Tomislava Pejića i zastupnice Marije Lovrić, navodeći kako postojeći sustav refundiranja troškova specijalističkih pregleda onkoloških pacijenata neće riješiti problem dugih listi čekanja na pojedine specijalističke preglede. Zastupnik navodi kako iz osobnog iskustva zna da onkološki pacijenti zbog svojeg općeg zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti ići od institucije do institucije te podnositi zahtjeve za refundacijom troškova specijalističkih pregleda, te kako se na ovaj način cjelokupna situacija dodatno komplicira. Zastupnik smatra da se rješenje problema nalazi u tome da se svim onkološkim pacijentima omoguće specijalistički pregledi u nekoj od postojećih privatnih poliklinika, prilikom čega bi Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH platilo troškove takvih pregleda. Zastupnik navodi pozitivan primjer Zavoda zdravstvenog osiguranje HNŽ, koji je osigurao besplatno prvo plaćanje PET CT snimanja bez obzira gdje se snimanje obavlja, a za drugo snimanje pokriva troškove u iznosu od 50 %.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek upućuje odgovor zastupniku Zvonki Jurišiću na postavljeno pitanje o nepravomoćnim sudskim presudama dosuđenim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH, ističući kako iste presude ne želi komentirati iz razloga njihove nepravomoćnosti.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek odgovara na drugi upit zastupnika Zvonke Jurišića vezan za nemili događaj u Gorici (Općina Grude) koji je završio sa smrtnim ishodom, navodeći kako je počinitelju tog kaznenog djela dosuđena zatvorska kazna u trajanju od 31 godine.

Ministar unutarnjih poslova Mladen Bebek se osvrće na navode zastupnika Zvonke Jurišića o mogućim propustima pripadnika Policijske uprave Grude prilikom provođenja istražnih radnji, navodeći kako je Odsjek za unutarnju kontrolu proveo nadzor i istragu vezano za prethodni događaj, o čemu će podnijeti i izvješće koje će biti dostupno na uvid. Ministar odgovara na treći upit zastupnika Zvonke Jurišića vezan za rasvjetljavanje slučaja smrtno stradale Lane Bijedić, navodeći kako su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH odradili posao iz svoje nadležnosti, te kako je slučaj dalje proslijeđen Tužiteljstvu ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zatvara raspravu o 2. točci Dnevnog reda.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak).

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnicu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelenu Šimić, da obrazloži Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak).

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić navodi kako se prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom upućuje u skraćenu proceduru, iz razloga što se postojeći Zakon dopunjuje samo jednim stavkom, a kojim se ublažava uvjet vezan za prebivalište. Prema odredbama čl. 15. Zakona o zaštiti obitelji s djecom, za ostvarivanje dodatka za treće i svako sljedeće dijete u obitelji, bilo je potrebno da obitelj ima prebivalište u ŽZH najmanje tri godine, te se kao dokaz tražilo uvjerenje o kretanju za roditelje djeteta. Pomoćnica ističe kako je nakon početka primjene Zakona određeni broj zahtjeva morao biti odbijen, iz razloga neispunjavanja uvjeta vezanog za prebivalište oba roditelja na području ŽZH u trajanju od tri godine. Pomoćnica navodi kako su neki od roditelja dugi niz godina, prije podnošenja zahtjeva, u kontinuitetu imali prebivalište na području ŽZH, ali kako se uslijed ostvarivanja nekih drugih osobnih prava dogodio prekid u prebivalištu u trajanju od nekoliko mjeseci, te na taj način nisu uspjeli ostvariti pravo na naknadu za treće i svako sljedeće dijete, a upravo se radilo o višečlanim obiteljima kojima je ova mjera i namijenjena. Pomoćnica ističe kako se Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom dodaje stavak kojim se iznimno dozvoljava da jedan od roditelja ima prebivalište kraće od tri godine na području ŽZH, dok ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni. Pomoćnica ističe kako će Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH u roku od 8 dana uraditi izmjenu Naputka, te kako su u svrhu zadovoljena ovih potreba osigurana proračunska sredstva.

Zastupnik Ivan Damjanović se zahvaljuje ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Tomislavu Pejiću iz razloga brzog i efikasnog ispravljanja nedostataka prvotnog Zakona o zaštiti obitelji s djecom, na zadovoljstvo stanovnika ŽZH.

Zastupnik Tomislav Bandić pozdravlja prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak), smatrajući kako će ovom dopunom, pravo na naknadu za treće i svako sljedeće dijete u obitelji ostvariti i oni roditelji koji su imali realnu potrebu za tim sredstvima, ali je zbog određenih okolnosti do sada nisu uspjeli ostvariti.

Zastupnik Zvonko Jurišić pozdravlja prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak), uz prijedlog da se isti Zakon usvoji na način da se iz istog izbaci predložena rečenica koja obvezuje roditelje na podnošenje dokaza kako u ranijem mjestu prebivališta nisu ostvarivali prava iz zaštite obitelji s djecom u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva, smatrajući kako ishođenje naprijed navedenog dokaza komplicira i dodatno produžuje cjelokupnu proceduru ostvarivanja prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete.

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić odgovara zastupniku Zvonki Jurišiću na prijedlog da se iz Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak) izbaci rečenica koja obvezuje roditelje na ishođenje potvrde kako u ranijem mjestu prebivališta nisu ostvarivali pravo, naznačujući kako je prethodna rečenica uvedena u prijedlog Zakona upravo radi toga da bi se izbjeglo ostvarivanje prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete u 2 mjesta prebivališta.

Zastupnik Vedran Kožul pozdravlja Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak), pozivajući ministra Zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Tomislava Pejića da prokomentira, kako od početka primjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom kroz mjesece raste broj djece a samim time i broj korisnika prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete, smatrajući kako je naprijed navedeni Zakon dobar.

Zastupnik Vedran Kožul se referira na prijedlog zastupnika Zvonke Jurišića da se iz prijedloga Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak) izbaci rečenica koja obvezuje roditelje na ishođenje potvrde kako u ranijem mjestu prebivališta nisu ostvarivali pravo na naknadu, navodeći kako je Zapadnohercegovačka Županija jedina koja ima ovakav Zakon, tako da ishođenje naprijed navedene potvrde u ranijem mjestu prebivališta, a time i u drugoj Županiji, neće uzrokovati dodatne komplikacije niti produžavati cjelokupan proces ostvarivanja prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupniku Vedranu Kožulu na poziv da prokomentira, kako od početka primjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom u Zapadnohercegovačkoj Županiji raste broj djece a time i korisnika prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete, navodeći kako od početka primjene naprijed navedenog Zakona postoji popis o broju podnesenih prijava za ostvarivanje prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete, s podatkom o broju donesenih rješenja po istom pitanju, te podacima o ukupnim mjesečnim iznosima isplaćenim iz Proračuna ŽZH, na ime naprijed navedene naknade. Ministar navodi kako od početka primjene Zakona postoji razlika od 70 podnesenih zahtjeva, smatrajući kako se ovom mjerom postigao pozitivan efekt povećanja nataliteta u ŽZH, te se nada da će se za daljnje ostvarivanje prava na naknadu za treće i svako sljedeće dijete usvojiti rebalans Proračuna ŽZH za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zatvara raspravu o 3. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak) daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak),

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s prijedlogom da Skupština ŽZH isti Zakon i usvoji uz Zaključak da se o istome provede javna rasprava za što se zadužuje nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Blagu Senjaka da obrazloži Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak navodi kako je prijedlog Zakona pušten u skupštinsku proceduru iz razloga usklađivanja s Zakonom o radu FBiH i Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju FBiH. Pomoćnik navodi kako se preinake kojima se vrši izmjena i dopuna Zakona o radu odnose na nova upošljavanja u Javnim ustanovama, dok se druga promjena odnosi na usklađivanje sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju FBIH, navodeći kako je propisani minimum za stjecanje prava na mirovinu sa 20 godina smanjen na 15 godina. Pomoćnik navodi kako su ovim prijedlogom iz Zakona izbačeni oni dijelovi koji su regulirani nekim drugim Zakonima, a koji su na Dnevnom redu današnje Sjednice Skupštine ŽZH.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja pitanje o tome kada se planira provesti javna rasprava po pitanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ŽZH?

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupnici Mariji Lovrić na postavljeno pitanje o provođenju javne rasprave po pitanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, navodeći kako će svi zastupnici na vrijeme biti obavješteni o istome, te da će se javna rasprava o istome provesti unutar zakonskog roka.

Zastupnik Zrinko Čuvalo upućuje Amandman na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ŽZH, a odnose se na čl. 3. istoimenog Nacrta Zakona. Zastupnik navodi kako u postojećem Zakonu o radu objavljenom u Narodnim novinama ŽZH br: 11/17 u čl. 28. stoji: "najkasnije do 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu odnosno početka rada" te predlaže da se isto zamjeni riječima "odmah na početku rada a najkasnije do 5 dana". Zastupnik obrazlaže kako je postojeće zakonsko rješenje usklađeno s čl. 28. Zakona o radu FBIH, referirajući se na navode pomoćnika ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Blage Senjaka, kako se postojeći Zakon ovim izmjenama i dopunama mijenja iz razloga usklađivanja s federalnim zakonodavstvom u kojemu stoji kako je poslodavac dužan radniku uz pismeni dokaz dostaviti fotokopiju prijava na obvezno osiguranje odmah na početku rada, kao i svake promjene osiguranja a koje se tiču radnika. Zastupnik navodi kako se ovako definiranim čl. 28. Zakona o radu ŽZH (NN ŽZH br: 11/17) osigurava primjena najpovoljnijeg prava za radnika, kako je predloženo u čl. 19. Nacrta Zakona o radu ŽZH, usklađenost s Zakonom o radu FBIH, te se sprječavaju zloupotrebe poslodavaca i institucija prilikom prijava i odjava na obvezno osiguranje, s kojima je osobno upoznat.

Zastupnik Tomislav Bandić pozdravlja Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu te njegovo usklađivanje s federalnim zakonodavstvom. Zastupnik navodi kako je ŽZH prekršila Zakon time što u roku od 3 mjeseca nakon donošenja Zakona o radu FBIH nije donijela Izmjene i dopune Zakona o radu. Zastupnik navodi kako su se spomenute Izmjene i dopune zakona o radu ponajviše odnosile na štrajk zaposlenika u obrazovnom sistemu i njegov način provođenja, smatrajući kako se donošenje Zakona o radu namjerno odlagalo kako bi se pogodovalo određenim interesnim skupinama. Zastupnik navodi kako je u obrazloženju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu od strane pomoćnika ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Blage Senjaka, naveden samo dio izmjena, naglašavajući kako postoji još niz izmjena od kojih je posebno važna ona vezana za primjenu najpovoljnijeg prava za zaposlenika. Zastupnik navodi kako će prilikom glasovanja o Nacrtu Zakona njegov glas biti afirmativan ili suzdržan, sve ovisno o odgovoru ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH. Zastupnik navodi kako se najveći nepotizam događa prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme, jer se takva zapošljavanja obavljaju bez natječajnih procedura.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja pitanje ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Tomislavu Pejiću, da li je Ministarstvu rada i socijalne politike FBIH moguće uputiti inicijativu o ponovnoj Izmjeni i dopuni Zakona o radu, gdje bi se iza zakonskih odredbi o ugovorima na određeno vrijeme uvrstilo propisivanje natječajne procedure za isto.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara na upit zastupnika Tomislava Bandića na postavljeno pitanje o upućivanju inicijative o ponovnoj Izmjeni i dopuni Zakona o radu, gdje bi se iza zakonskih odredbi o ugovorima na određeno vrijeme, uvrstilo propisivanje natječajne procedure za iste. Pomoćnik navodi kako je u čl. 2. Zakona o radu predviđeno kako će Vlada ŽZH, ukoliko ga Skupština ŽZH izglasa, donijeti svoj propis na temelju Zakona o radu FBIH, kojim će biti regulirana pitanja zapošljavanja u javnim ustanovama i javnim poduzećima ŽZH. Pomoćnik navodi kako se na razini Federacije ta izmjena već dogodila, te da nema potrebe za novim izmjenama i dopunama Zakona o radu, budući da u FBIH postojeće puno veća javna poduzeća u kojima je postupak zapošljavanja reguliran upravo naprijed navedenim Zakonom.

Zastupnik Tomislav Bandić replicira na odgovor pomoćnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Blage Senjaka, navodeći mišljenje da bi bilo dobro da njegova inicijativa bude dio, kako županijskih tako i federalnih propisa o radu.

Zastupnik Tomislav Bandić postavlja upit ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislavu Pejiću o tome hoće li se u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu uvrstiti odredbe o pokretanju natječajne procedure za ugovore na određeno vrijeme.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara na postavljeno pitanje zastupnika Tomislava Bandića o upućivanju inicijative o ponovnoj Izmjeni i dopuni Zakona o radu, gdje bi se iza zakonskih odredbi o ugovorima na određeno vrijeme uvrstilo propisivanje natječajne procedure za isto. Ministar navodi kako zastupnik Tomislav Bandić može istu inicijativu, kao zastupnik Skupštine ŽZH, uputiti prema Ministarstvu rada i socijalne politike FBIH.

Zastupnik Tomislav Bandić replicira na odgovor ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Tomislava Pejića, na postavljeno pitanje o upućivanju inicijative da se u županijske i federalne propise o radu, iza zakonskih odredbi o ugovorima na određeno vrijeme, uvrste i odredbe o pokretanju natječajnih procedura vezanih za iste ugovore. Zastupnik navodi kako je upoznat s mogućnostima slanja inicijativa s njegove strane kao zastupnika Skupštine ŽZH, te da je njegovo pitanje bilo upućeno s ciljem dobivanja odgovora na to, da li će istu inicijativu prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike uputiti Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predlaže stanku tijekom koje bi Vlada ŽZH razmotrila amandman upućen od strane zastupnika Zrinka Čuvala. Nakon kratke stanke predsjednik Skupštine ŽZH nastavlja sjednicu Skupštine ŽZH, pozivajući ministra zdravstva, rada i socijalne politike ŽZH Tomislava Pejića, da se obrati prisutnima po pitanju upućenog amandmana.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić navodi kako je Vlada ŽZH odbila amandman zastupnika Zrinka Čuvala, budući da je riječ o obavijesti za zaposlenike, s obrazloženjem da se zaposlenik prijavljuje na Poreznu upravu isti dan kada bude prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje, te smatra kako je maksimalan rok od 15 dana adekvatan obzirom da se radi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić daje na glasovanje Amandman upućen od strane zastupnika Zrinka Čuvala.

Rezultati glasovanja:

Za: Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zrinko Čuvalo.

Protiv: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 3 protiv: 16 suzdržani: 1 nisu glasovali: 0.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić, Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić daje na glasovanje Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH za provođenje javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Rezultati glasovanja:

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Nacrt Zakona o zaštiti na radu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o zaštiti na radu.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o zaštiti na radu.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o zaštiti na radu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Blagu Senjaka, da obrazloži Nacrt Zakona o zaštiti na radu.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak obrazlaže Nacrt Zakona o zaštiti na radu, ističući kako su promjene nužne iz razloga što su se od zadnje izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu, uvelike promijenili opisi radnih mjesta i načini izvršavanja pojedinih poslova. Pomoćnik navodi kako Novi Zakon između ostalog predviđa sljedeće: opće uvjete koji idu u prilog zdravlja na radu, obveze poslodavaca o ispunjavanju uvjeta koji doprinose naprijed navedenom, obveze pojedinaca po pitanju istoga, te sankcije zbog nepoštivanja istih. Pomoćnik navodi kako novi Zakon predviđa i gospodarska društva koja su ovlaštena za izdavanje certifikata, dopuštenja, dozvola i slično, a što će detaljnije biti riješeno podzakonskim propisima, ovisno o potrebama različitih djelatnosti.

Zastupnica Marija Lovrić upućuje sugestiju na Nacrt Zakona o zaštiti na radu, navodeći kako bi se u čl. 2. st. d) riječ okoliš trebala zamijeniti riječju okružje, sredina ili ambijent, obrazlažući kako se riječ okoliš odnosi na uži okolni prostor ili na prirodno okruženje kojemu su prilagođena sva živa bića, dok riječi okružje, sredina ili ambijent označavaju društvo u kojem se netko kreće ili uvjete kojima je netko okružen u životu ili radu.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit o tome predviđa li novi Zakon mogućnosti obavljanja privatnih praksi, obzirom da Zakon o zaštiti na radu FBIH, ne poznaje pojam ovlaštena privatna praksa?

Zastupnik Ivica Pavković upućuje pohvalu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH na inicijativi za donošenjem Zakona o zaštiti na radu, budući da isti u ŽZH nije postojao, smatrajući kako ŽZH treba imati zakonska rješenja, kako po onim pitanjima u kojima je nadležnost podijeljena između FBIH i ŽZH, tako i onima gdje postoji izravna nadležnost ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 5. točci Dnevnog rada i Nacrt Zakona o zaštiti na radu daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o zaštiti na radu

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Blagu Senjaka, da obrazloži Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak obrazlaže Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, navodeći kako Nacrt Zakona predviđa sljedeće: mirno rješavanje pojedinačnih i kolektivnih radnih sporova kako bi se smanji broj radnih sporova, institut miritelja, mirovnog vijeća, arbitraže, način i postupak imenovanja, način i postupak plaćanja, te postupak žalbe.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 6. točci Dnevnog reda, za koju se nije javio nitko od zastupnika. Predsjednik potom zaključuje raspravu i Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva pomoćnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Blagu Senjaka da obrazloži Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak obrazlaže Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca, ističući kako se ovim Zakonom doprinosi unapređenju slobodnog udruživanja kako radnika tako i poslodavaca u borbi za njihova radna prava. Pomoćnik navodi kako Nacrt Zakona predviđa način osnivanja i funkcioniranje sindikata, tijela nadležna za registraciju sindikata, opće i posebne uvjete za osnivanje sindikata, te udruga poslodavaca koje će djelovati na području ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 7. točci Dnevnog reda, za koju se nije javio nitko od zastupnika. Predsjednik potom zaključuje raspravu te Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun većinom glasova je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predsjednika Vlade ŽZH, Predraga Čovića, da obrazloži Prijedlog odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a, upisane u ZK ulošku broj 312, k.o. SP_Lise.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predrag Čović obrazlaže Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a, upisane u ZK ulošku broj 312, k.o. SP_Lise, ističući kako je kupovina iste nekretnine potrebna radi rješavanja pitanja proširenja poslovnih prostora Vlade ŽZH i institucija Vlade ŽZH.

Zastupnik Zvonko Jurišić pozdravlja Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a, upisane u ZK ulošku broj 312, k.o. SP_Lise, smatrajući kako postoji potreba da se određene službe izmjeste iz zgrade Vlade ŽZH.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru pravosuđa i uprave, Vjekoslavu Lasiću da li je kupovina naprijed navedene nekretnine sukladna Zakonu. Zastupnik postavlja upit da li je Županija Zapadnohercegovačka trebala zatražiti ponudu sukladno potrebama kupnje određene količine zemljišta, ili se trebalo ići na pogodbu predloženu 8. točkom Dnevnog reda.

Zastupnik Tomislav Bandić ističe kako neće podržati prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a, upisane u ZK ulošku broj 312, k.o. SP_Lise.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 8. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a, upisane u ZK ulošku broj 312, k.o. SP_Lise daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 1 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva predstavnika Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, Josipa Luburića da obrazloži Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za ŽZH.

Predstojnik ureda ravnatelja zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH Josip Luburić obrazlaže Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za ŽZH, ističući kako se ovim Prijedlogom predviđa izmjena u pogledu 3 bitna područja a to su: zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, zdravstveno osiguranje civilnih žrtava rata/civilnih osoba s invaliditetom te zdravstveno osiguranje branitelja i članova njihovih obitelji, odnosno usklađivanje s propisima Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Poseban osvrt se odnosi na zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, uz prijedlog da Vlada ŽZH posebnih propisom odredi uvjete i način osiguranja neosiguranih vjerskih službenika.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 9. točci Dnevnog reda, a za istu se javio zastupnik Tomislav Bandić.

Zastupnik Tomislav Bandić pozdravlja Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za ŽZH, uz napomenu da će istu podržati prilikom glasovanja.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 9. točci Dnevnog reda te Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za ŽZH daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Tomislav Bandić, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 10. točci Dnevnog reda, uz konstataciju da se dogodila greška u pisanju, na način da je u prijedlogu Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine, trebao stajati samo naziv stranke HDZ 1990.

Zastupnik Zvonko Jurišić navodi tehničke nepravilnosti u Prijedlogu Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine, uz prijedlog ispravke istih.

Zastupnik Tomislav Bandić ističe kako je Hrvatska republikanska stranka ispunila sve uvjete koje su tražene za dotacije političkim strankama, te navodi kako prijedlog Odluke neće podržati iz razloga što se HRS zalaže za smanjivanje ili ukidanje dotacija političkim strankama.

Zastupnica Marija Lovrić konstatira da se Hrvatska demokratska unija briše iz Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine, jer ista stranka nije više u koaliciji.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 10. točci Dnevnog reda, te Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine daje na glasovanje uz uvažavanje naprijed spomenutih opaski. Predsjednik ponovno otvara raspravu o 10. točci Dnevnog reda, na zahtjev zastupnika Zvonke Jurišića.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja pitanje vezano za donošenje Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022.godine.

Zastupnik Zvonko Jurišić se također zalaže da se financijska sredstva za političke stranke podignu na iznos od 310.000,00 KM, a paušal za zastupnike Skupštine ŽZH na iznos od 750,00 KM.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara na upit zastupnika Zvonke Jurišića na postavljeno pitanje o donošenju Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine, ističući kako spomenuta Odluka nije donesena iz razloga neodržavanja sjednice Skupštine ŽZH, uslijed izbornih procesa, te da se ovo pitanje planira riješiti kroz predstojeći rebalans Proračuna ŽZH za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zaključuje raspravu o 10. točci Dnevnog reda, te prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine daje na glasovanje, uz uvažavanje ranije navedenih opaski.

Glasovanje po točci: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Protiv: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 2 suzdržani: 0 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić obavještava zastupnike Skupštine ŽZH da je u materijalima za 7. sjednicu Skupštine ŽZH dostavljeno Izvješće o radu Skupštine ŽZH za 2022. godinu, ukratko obrazlažući isti. Predsjednik otvara raspravu o 11. točci Dnevnog reda za koju se nitko od zastupnika nije javio, te istu raspravu i zaključuje, dajući Izvješće o radu Skupštine ŽZH za 2022. godinu na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Zrinko Čuvalo, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić, Ivan Pušić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva županijskog pravobranitelja Matu Lončara da obrazloži Izvješće o radu županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar Obrazlaže Izvješće o radu županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu, ističući kako je od ukupno 860 predmeta, riješeno njih 335, dok je neriješenih 505 predmeta. Pravobranitelj ističe kako je ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih postupaka 1.567.776,19 KM. Ukupna vrijednost svih parničnih postupaka u kojima je tužena ŽZH je 3.857.709,73 KM, dok je ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih postupaka u kojima je ŽZH tužila pravne i fizičke osobe 120.780,00 KM. U tijeku su još 4 parnična postupka u kojima je ŽZH tužitelj, radi isplate koncesijske naknade u vrijednosti 358.260,75 KM. Županijski pravobranitelj ističe kako je ukupan broj završenih predmeta u 2022. godini 23, od kojih je u 21-om predmetu tuženik ŽZH, dok je u 2 predmeta tužitelj ŽZH. Pravobranitelj navodi kako je postupak po pitanju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom još uvijek u tijeku, te kako je žalba upućena na Vrhovni sud u Sarajevu. Pravobranitelj ističe da je od strane županijskog pravobraniteljstva bio podnesen zahtjev na upis nekretnina na ŽZH (šume, pašnjaci, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, nekretnine koje su bile u vlasništvu poduzeća koja nisu privatizirana) te je istakao kako je isti zahtjev odbijen s objašnjenjem da se radi o imovini BiH. Pravobranitelj navodi kako je u 2022. godini provedeno 6 ovršnih postupaka, čija je ukupna vrijednost 10.611,37 KM, te da su po pitanju pristojbi pokretani su ovršni postupci protiv pravnih i fizičkih osoba, od kojih je ukupno naplaćeno 133.231,00 KM.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić otvara raspravu o 12. točci Dnevnog reda.

Zastupnik Zvonko Jurišić upućuje sugestiju ministru pravosuđa i uprave ŽZH, Vjekoslavu Lasiću o mogućnosti vraćanja u praksu podnošenja Izvješća o radu sudova i tužiteljstva u ŽZH, kako bi ista mogla biti razmatrana od strane Skupštine ŽZH.

Ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić odgovara na sugestiju zastupnika Zvonke Jurišića, ističući kako su već održani sastanci sa predsjednicima sudova u ŽZH, te Tužiteljstva ŽZH, na kojima se razmatralo pitanje ponovnog uvođenja Izvješća o radu sudova i tužiteljstva ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pozdravlja inicijativu o ponovnom uvođenju Izvješća o radu sudova i tužiteljstva ŽZH. Predsjednik zaključuje raspravu o 12. točci Dnevnog reda, te Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu daje na glasovanje.

Glasovanje po točci: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu

Za: Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Miroslav Mitrović, Ivica Pavković, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Vedran Kožul, Ivan Damjanović, Zdravko Herceg, Ante Pavlović, Željko Dragićević, Ivan Pušić, Zvonko Jurišić, Marija Lovrić, Ivan Leko, Milan Ševo.

Suzdržani: Tomislav Bandić, Zrinko Čuvalo.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 2 nisu glasovali: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 15 sati.

Zapisnik vodila:

Gabriela Vištica

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^