Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Program rada27.10.2020. 22:18:22

PROGRAM RADA SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU

Programom rada Skupštine Županije za 2020. godinu utvrđeni su ciljevi i zadaci koje će Skupština Županije Zapadnohercegovačke ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao tijela zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i drugi akti koja će Skupština Županije Zapadnohercegovačke razmatrati i usvajati u toku 2020. godine, s ciljem uređenja svih oblasti života i rada u nadležnosti županije, a koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Županije Zapadnohercegovačke i zakonima. Program rada detaljnije precizira nositelje pripreme materijala, način izvršavanja, rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine. Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko informativnih aktivnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sadržanih u Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Kvalitetan rad zastupnika doprinosi uspješnom radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Ciljevi i zadaci iskazani kroz Program rada proizlaze iz ustavnih i zakonskih nadležnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te će se programom rada:


 • osigurati funkcionalniji rad Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao zakonodavnog tijela vlasti pri donošenju zakona i drugih propisa,

 • potaknuti aktivnije učešće radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pri razmatranju predloženih propisa, davanju mišljenja Skupštini i predlaganju mjera za poboljšanje istih, te podnošenje inicijativa i predlaganje i drugih propisa koji nisu obuhvaćeni Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

 • osigurati kvalitetnije aktivnosti Vlade Županije Zapadnohercegovačke na realizaciji planskih aktivnosti, a odnose se na javne financije, razvojne dokumente, plansku dokumentaciju vladavinu prava, tržište rada, reforme u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i reformu javne uprave,

 • djelovati na još kvalitetnijoj saradnji Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sa drugim nivoima vlasti, nevladinim sektorom i medijima,

Osnov za izradu Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, posebno u normativnom i analitičko-informativnom dijelu su zakoni i drugi propisi koje Skupština Županije Zapadnohercegovačke nije razmatrala u 2019. godini kao i planirane aktivnosti Vlade i Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, te zakonske obaveze razmatranja izvještaja županijskih ministarstava, organa i upravnih organizacija, zavoda, službi, fondova, poduzeća i ustanova kojima je osnivač ili suosnivač Skupština Županije Zapadnohercegovačke.


Kolegij Skupštine će kroz svoj rad nastojati osigurati što kvalitetniji rad Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Skupština Županije Zapadnohercegovačke će poduzimati neophodne aktivnosti u cilju izvršenje presuda Ustavnog suda FBiH i Ustavnog suda BiH, a koje se odnose na obaveze izmjene propisa iz njene nadležnosti. Sukladno naprijed navedenim smjernicama, a u cilju što efikasnijeg i ekspeditivnijeg provođenja svih programskih ciljeva za 2020. godinu u obavljanju ovih poslova Skupština Županije Zapadnohercegovačke će se pridržavati zakonskih rokova i ostvariti odgovarajuću ažurnost prema utvrđenoj dinamici vodeći računa o danim prioritetima.


A. NORMATIVNA DJELATNOST

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVACKE -

 1. Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Skupština Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u suradnji sa Stručnom službom i Privremenim radnim tijelom za izradu Amandmana na Ustav ŽZH,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine,

- Proračun i Financije -

 1. Proračun Županije Zpadnohercegovačke za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 3. Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: ukoliko bude postojala potreba.

 4. Zakon o proračunima u Županiji Zpadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine

 5. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2023. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 6. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2019. godine do 31. 12. 2019. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

 7. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prema potrebi.

- Pravosuđe i uprava -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

 5. Zakon o izmjenama Zakona o ustanovama;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 6. Zakon o izmjenama Zakona o pečatu;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine,

 7. Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine,

- Unutarnji poslovi -

Priprema i izrada županijskih zakonskih, podzakonskih propisa i akata sukladno iz okvira djelovanja Ministarstva unutarnjih poslova.


- Gospodarstvo -

 1. Zakon o izmjeni Zakona o šumama,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

- Obrazovanje, znanost, kultura i šport -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o izmjenama Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 4. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 5. Zakon o mladima Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

- Zdravstvo, rad i socijalna skrb -

 1. Zakon o ljekarničkoj djelatnosti,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o zaštiti na radu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: ovisno o donošenju Zakona na federalnoj razini.

 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine

- Prostorno uređenje, resursi i zaštita okoliša -

 1. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

- Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata -

 1. Zakon o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

- Civilna zaštita -

 1. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

 2. Zakon o vatrogastvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2020. godine.

B. ANALITIČKO - INFORMATIVNA DJELATNOST

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2019. godinu,
  Izvjestitelj: Županijski sud i općinski sudovi,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2019. godinu,
  Podnositelj: Županijsko tužiteljstvo,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2019. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijsko pravobraniteljstvo,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije,
  Podnositelj: Predsjedatelj Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2019. godinu,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2020. godine.

 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju sa prihodima, rashodima i utrošku sredstava,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Agencija za privatizaciju,
  Rok: po ukazanoj potrebi

 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 12. Informacija u oblasti kulture,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Podnositelj: predsjedatelj stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
  Predlagač: Kolegij Skupštine,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2019. godini,
  U Analizi će se ukazati na ostvarena kretanja, mjere i aktivnosti koje se poduzimaju, kao i ukazane probleme u 2019. godini i predložiti pravci potrebnih aktivnosti za ostvarivanje “Mjera gospodarske politike.
  Rok: po ukazanoj potrebi

 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  Informacijom će se, u prvom redu, obuhvatiti obim, intenzitet i način ostvarivanja gospodarske suradnje (proizvodna, trgovinska, financijska i dr.) između županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski),
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave,
  Rok: tijekom 2020. godine.

 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja)
  Rok: po ukazanoj potrebi

 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr.,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2019. godini,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

C. PLANIRANJE AKTIVNOSTI SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

  C.

 1. Dinamiku i termine sazivanja sjednica Skupštine iz ovog Programa rada utvrdit će Kolegij Skupštine. Kolegij Skupštine će pratiti dinamiku realizacije aktivnosti Skupštine navedenih u ovom poglavlju. Skupština Županije Zapadnohercegovačke održava redovite, izvanredne, tematske i posebne sjednice. Skupština može održavati i svečane sjednice, a može dio radne sjednice proglasiti svečanim. Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s zamjenikom predsjednika, Kolegijom Skupštine Županije Zapadnoherceovačke i svim zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke će biti nositelj aktivnosti na unapređenju suradnje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sa skupštinama drugih županija u Federaciji BiH, u cilju razmjene iskustava iz parlamentarne prakse, posebno u oblasti zakonodavne nadležnosti županija u FBiH, te pokretanja inicijativa prema Parlamentu FBiH za donošenje propisa iz nadležnosti FBiH, kao i iz zajedničkih nadležnosti Županije i Federacije BiH. Nastaviti će se sudjelovanje Predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u aktivnostima uspostavljenje Koordincije predsjednika Skupština županija, s ciljem razmjene informacija po pitanjima koja su u nadležnosti skupština županija u FBiH. Po potrebi će u navedene aktivnosti biti uključena i radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Intenziviranje i jačanje suradnje sa jedinicama lokalne samouprave je obveza koju će Skupština realizirati, prije svega, kroz javne rasprave koje će se organizirati prije donošenja zakona za koje je neophodno konzultirati jedinice lokalne samouprave, kao i kroz radne posjete jedinicama lokalne samouprave na području Županije Zapadnohercegovačke.

 2. C.

 3. Svi subjekti u Županiji Zapadnohercegovačkoj mogu predlagati različita pitanja za skupštinska zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog života naše Županije, a obuhvaćeni su Programom rada Skupštine za 2020. godinu.

 4. C.

 5. Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima ovog Programa, Skupština će na svojim sjednicama razmatrati i druga pitanja koja se ocijene kao posebno važna, a koja su iz u nadležnosti Skupštine. Skupština će osigurati transparentnost u svom radu, u skladu sa Zakonom omogućiti pristup skupštinskim materijalima, izdavati službene obavijesti, te poduzimati mjere i aktivnosti da svi mediji i drugi zainteresovani mogu nesmetano pratiti sjednice Skupštine i sjednice skupštinskih tijela.

 6. C.

 7. Nastaviti će se suradnja, te organiziranje međunarodnih posjeta institucijama ili sličnim administrativno pravnim regijama s ciljem suradnje općeg upoznavanja s radom drugih institucija i razmjene konkretnih iskustava u pojedinim oblastima rada Skupštine, Radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke će sukladno nadležnostima utvrđenim Poslovnikom Skupštine i drugim aktima razmatrat materijale utvrđene Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu. O razmatranim točkama će iznositi jasne stavove na sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i sjednicama radnih tijela.

 8. C.

 9. U 2020. godini Skupština Županije Zapadnohercegovačke će u nastaviti unaprjeđivati svoj rad kroz novu i dorađenu web stranicu i kroz razne informacije koje će na istoj biti dostupne kako zastupnicima tako i svekolikoj javnosti.

 10. C.

 11. Zaključak je da će Skupština Županije Zapadnohercegovačke sukladno ovlastima koje su joj propisane Ustavom, zakonima ili propisima, realizirati sve započete procese i obveze koji proizlaze iz Programa rada koja se odnose na zajednički interes poboljšanja kvalitete življenja na području Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^