RJEŠENJE o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Tisak
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
30/11/2017


Broj: 01-14-7-1141/17-11

Široki Brijeg, 30. studeni 2017. godine

 

 

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a),i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-VI-1141/17-9 od 28. studenog 2017. godine, u postupku javne nabave usluga tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-III-1141/17-1 od 14. studenog 2017. godine, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi

 

 

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-V-1141/17-9 od 28. studenog 2017. godine i ugovor za javnu nabavu usluga – tiskanje Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju, Logotip d.o.o. iz Širokog Brijega, ponuda broj: 01-14-7-1141/17-5, od 28. studenog 2017. godine, za ponuđenu cijenu od 17.325,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.270,25 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem broj: 01-14-7-1120/17 od 07. studenog 2017. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave usluge-tiskanje Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine.

Predmetna javna nabava provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabave usluga tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 25.000,00 KM a sredstva za nabavu usluga – tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu na poziciji 613900 „Ugovorene usluge“.

Obavijest o nabavi broj:1054-7-2-2-3-2/17 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 14. studenog 2017. godine, istovremeno poslavši dopis u vidu Informacije o objavi tenderske dokumentacije za nabavu usluga tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke na tri adrese.

 

Povjerenstvo je dana 28. studenog 2017. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-V-1141/17-6 od 28. studenog 2017. godine čiji je sastavni dio i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda broj:  01-14-7-V-1141/17-8 od 28. studenog

 

2017. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-14-7-V-1141/17-9 od 28. studenog 2017. godine u postupku javne nabave usluga tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke.

 

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

- da je ponuda ponuditelja: Logotip d.o.o. Široki Brijeg, prihvatljiva.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorno tijelo nije našlo razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili razlog neprihvaćanja preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Povjerenstvo u svemu ispravno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo je da je izabrani ponuditelj, kao jedini pristigli ponuditelj, najbolje ocijenjen zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji kako slijedi:

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PONUDE JE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA:

            1. Podkriterij: Cijena 90%

            2. Podkriterij: Rok isporuke 10%

 

Naziv / ime ponuditelja

1.       

Podkriterij

Cijena s PDV-om

 

Podkriterij

Rok isporuke (u satima)

Broj bodova

Broj bodova

1)      

Logotip d.o.o Široki Brijeg

Cijena 20.270,25 KM s pdv-om

Rok isporuke: 1 sat od primitka grafičke pripreme u pdf formatu

Osvojeni bodovi: 90 bodova

Osvojeni bodovi: 10 bodova

 

 

RANG LISTA OCIJENJENIH PONUDA

 

 

Naziv / ime ponuditelja

 

Ukupan broj bodova

 

1.

 

LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg

 

100

 

 

  

 

Izabrani ponuditelj a ujedno i jedini pristigli ponuditelj, ocijenjen je sa 100 bodova.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka (a) i članaka 70. Zakona o javnim nabavama, te članka 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine., odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).

          

           

 

                                                                                                     Tajnik Skupštine

                              Julijana ŠimovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.