Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Gorivo
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
27/11/2017
Bosna i Hercegovina                        

Federacija Bosne i Hercegovine                

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA              

SKUPŠTINA

Broj: 01-14-7-1121/17-12

Široki Brijeg, 27. studeni 2017.godine
Na temelju članka 64. stavak (1), točka a),i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-IV-1121/17-10 od 22. studenog 2017. godine, u postupku javne nabave motornog goriva za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-I-1121/17-1 od 08. studenog 2017. godine, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi

 

 

 

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-IV-1121/17-10 od 22. studenog 2017. godine i ugovor za javnu nabavu roba – motorno gorivo za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju, ABC Petrol d.o.o. iz Širokog Brijega, ponuda broj: 01-14-7-1121/17-6, od 21. studenog 2017. godine, za ponuđenu cijenu od 8.731,80 KM bez PDV-a s uračunatim popustom, odnosno 10.216,21 KM s uračunatim popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

 

 

Obrazloženje

 

Rješenjem broj: 01-14-7-1120/17 od 07. studenog 2017. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave robe-motorno gorivo za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine.

Predmetna javna nabava provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabave motornog goriva za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 11.000,00 KM a sredstva za nabavu robe – motorno gorivo osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu na poziciji 613500 „Izdaci za usluge prijevoza i goriva“.

Obavijest o nabavi broj:1054-7-1-1-3-1/17 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 08. studenog 2017. godine, istovremeno uputivši dopis u vidu Informacije o objavi tenderske dokumentacije za nabavu motornog goriva za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke na tri adrese.

 

Povjerenstvo je dana 22. studenog 2017. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-IV-1121/17-7 od 22. studenog 2017. godine čiji je sastavni dio i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda broj:  01-14-7-1121/17-9 od 22. studenog 2017. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-14-7-1121/17-10 od 22. studenog 2017. godine u postupku javne nabave motornog goriva za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

 

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjele ponude o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

- da je ponuda ponuditelja ABC Petrol d.o.o. Široki Brijeg prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ovoga rješenja posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo ispravno i potpuno izvršilo ocjenu kvalifikacije ponuditelja te pregled i ocjenu prispjele ponude sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorno tijelo nije našlo razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili razlog neprihvaćanja preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Povjerenstvo u svemu ispravno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo je da je izabrani ponuditelj, kao jedini pristigli ponuditelj, najbolje ocijenjen zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji kako slijedi:

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PONUDE JE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA:

            1. Podkriterij: Cijena 90%

            2. Podkriterij: Operativni troškovi 10%

 

Naziv / ime ponuđača

1.       

Podkriterij

Cijena s PDV-om

Podkriterij

Operativni troškovi preuzimanja goriva s PDV-om

Broj bodova

Broj bodova

1)      

ABC Petrol doo Široki Brijeg

Cijena 10.216,21 KM s pdv-om i popustom

Operativni troškovi 13,09 KM s pdv-om

Osvojeni bodovi: 90 bodova

Osvojeni bodovi: 10 bodova

 

 

 

RANG LISTA OCIJENJENIH PONUDA

 

 

Naziv / ime ponuditelja

 

Ukupan broj bodova

 

1.

 

ABC Petrol d.o.o. Široki Brijeg

 

100

 

 

 

 

 

Izabrani ponuditelj a ujedno i jedini pristigli ponuditelj, ocijenjen je sa 100 bodova.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka (a) i članaka 70. Zakona o javnim nabavama, te članka 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine., odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).

           

           

 

                                                                                                     Tajnik Skupštine

                                 Julijana ŠimovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.