RJEŠENJE o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - održavanje vozila
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
21/12/2016


Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačkebroj: 01-14-7-1223/16 od 02. prosinca 2016. godine. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-V-1237/16-9 od 20. prosinca 2016. godine, u postupku javne nabave usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi

 

 

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I.

 

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-V-1237/16-9 od 20. prosinca 2016. godine i ugovor o javnoj nabavi usluga- održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju ''MRM EKSPORT IMPORT'' d.o.o. Ljubuški, Put za Međugorje bb, 88320 Ljubuški  i to za ponuđenu godišnju cijenu bez PDV-a u iznosu od 12.934,76  KM odnosno 15.133,67  KM sa PDV-om.

Obrazloženje

 

 

Rješenjem broj: 01-14-7-1224/16 od 02. prosinca 2016. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave usluga - održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1223/16 od 02. prosinca 2016. godine.

Postupak javne nabave proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave usluga- održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 13.000,00 KM a sredstva za nabavku usluga osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu na poziciji 10010001 Skupština 613700 „Izdaci za tekuće održavanje“

Povjerenstvo za javne nabave, uspostavljeno je Rješenjem  broj: 01-14-7-1224/16 od 02. prosinca 2016. (u daljenjem tekstu Povjerenstvo)

Prema odredbama naputka o uvjetima i načinu objave obavijesti i dostavljanju izvješća na portal javnih nabavki, Povjerenstvo je 06. prosinca 2016. godine na portalu javnih nabavki objavilo obavijest o nabavi broj: 1054-7-2-2-3-2/16, istovremeno poslavši dopis u vidu Informacije o objavi tenderske dokumentacije za nabavu usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo je dana 20. prosinca 2016. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-V-1237/16-6, od 20. prosinca 2016. godine koji se smatra izvješćem o radu, zajedno sa pripadajućim zapisnikom o otvaranju ponuda i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-7-V-1237/16-8 od 20. prosinca 2016. godine. Također je dostavljena preporuka povjerenstva broj: 01-14-7-V-1237/16-9 od 20. prosinca 2016. godine.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje  a potom pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu su sačinjeni odgovarajući zapisnici.

Također je razvidno da je blagovremeno pristigla jedna ponuda, i to ponuda „M.R.M EKSPORT IMPORT'' d.o.o. Ljubuški.

 

Cijeneći naprijed iznesene činjenice, smatram da je u provedbi ovog postupka Povjerenstvo postupilo sukladno Zakonu o javnim nabavama, odgovarajućim pod zakonskim aktima,  tenderskoj dokumentaciji, da nema osnove za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva u konkretnom slučaju te da je primjenjujući kriterij najniže cijene kao najpovoljniji i jedini pristigli ponuditelj ocijenjen:

 

  1. „M.R.M EKSPORT IMPORT'' d.o.o. Ljubuški, sa godišnjom cijenom bez PDV-a u iznosu od 12.934,76 KM odnosno 15.133,67 KM sa PDV-om.

 

Imajući u vide sve navedeno, a sukladno članku 64. stavak (1), točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama, valjalo je odlučit kao u izreci Rješenja.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14)

          

           

 Tajnik Skupštine
Julijana Šiumović


Broj: 01-14-7-1237/16-11

Široki Brijeg,  21. prosinac 2016. godine

           

 

                                                                                                    ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.