Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - gorivo
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
10/11/2015


Broj: 01-14-7-971/15-23

Široki Brijeg, 10. studenog 2015. godine

 

 

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a),i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-V-971/15-21 od 16. listopada 2015. godine, u postupku javne nabave motornog goriva za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-II-971/15-1 od 29. rujna 2015. godine, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi

 

 

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-V-971/15-21 od 16. listopada 2015. godine i ugovor za javnu nabavu roba – motorno gorivo za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju, ABC Petrol d.o.o. iz Širokog Brijega, ponuda broj: 01-14-7-971/15-8, od 13. listopada 2015. godine, za ponuđenu cijenu od 9.046,14 KM bez PDV-a s uračunatim popustom, odnosno 10.583,98 KM s uračunatim popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem broj: 01-14-7-963/15 od 28. rujna 2015. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave robe-motorno gorivo za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. godine.

Predmetna javna nabava provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabave motornog goriva za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 13.000,00 KM a sredstva za nabavu robe – motorno gorivo osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu na poziciji 613500 „Izdaci za usluge prijevoza i goriva“.

Obavijest o nabavi broj:1054-7-1-2-3-2/15 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 29. rujna 2015. godine, istovremeno poslavši zahtjev za dostavu ponuda na najmanje tri adrese. Na temelju Zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije istu smo dostavili Holdini d.o.o. Sarajevo.

 

Povjerenstvo je dana 10. studenog 2015. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-V-971/15-11 od 13. listopada 2015. godine čiji je sastavni dio i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda broj:  01-14-7-971/15-20 od 15. listopada 2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-14-7-971/15-21 od 16. listopada 2015. godine u postupku javne nabave motornog goriva za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

 

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;

- da su blagovremeno zaprimljene sve 4 ponude;

- da su ponude ponuditelja Mepas d.o.o. Široki Brijeg, ABC Petrol d.o.o. Široki Brijeg, GAS BENZ d.o.o. Široki Brijeg, Holdina d.o.o. Sarajevo prihvatljive.

 

U postupku donošenja ovoga rješenja posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo ispravno i potpuno izvršilo ocjenu kvalifikacije ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorno tijelo nije našlo razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili razlog neprihvaćanja preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Povjerenstvo u svemu ispravno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji kako slijedi:

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PONUDE JE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA:

            1. Podkriterij: Cijena 90%

            2. Podkriterij: Operativni troškovi 10%

 

Naziv / ime ponuđača

1.       

Podkriterij

Cijena s PDV-om

Podkriterij

Operativni troškovi preuzimanja goriva s PDV-om

Broj bodova

Broj bodova

1)      

Mepas doo Široki Brijeg

Cijena 10.530,00 KM s pdv-om

Operativni troškovi 63,71 KM s pdv-om

Osvojeni bodovi: 90 bodova

Osvojeni bodovi: 1,95 bodova

2)      

ABC Petrol doo Široki Brijeg

Cijena 10.583,98 KM s pdv-om i popustom

Operativni troškovi: 10,61 bez pdv-a, a

12,41 KM s pdv-om

Osvojeni bodovi: 89,54 bodova

Osvojeni bodovi: 10 bodova

3)      

GAS BENZ doo Široki Brijeg

Cijena 10.859,94 KM s pdv-om

Operativni troškovi 79,64 KM s pdv-om

Osvojeni bodovi: 87,27 bodova

Osvojeni bodovi: 1,56 bodova

 

4)

 

Holdina d.o.o. Sarajevo

 

Cijena 11.057,78 KM s pdv-om i popustom

 

Operativni troškovi: 30,09 s pdv-om

 

Osvojeni bodovi: 85,70 bodova

 

Osvojeni bodovi: 4,12 bodova

 

 

 

 

 

RANG LISTA OCIJENJENIH PONUDA

 

 

Naziv / ime ponuditelja

 

Ukupan broj bodova

 

1.

 

ABC Petrol d.o.o. Široki Brijeg

 

99,54

 

2.

 

MEPAS d.o.o. Široki Brijeg

 

91,95

 

3.

 

HOLDINA d.o.o. Sarajevo

 

89,82

 

4.

 

GAS BENZ d.o.o. Široki Brijeg

 

88,83

 

 

 

 

 

Izabrani ponuditelj je ocijenjen sa 99,54 bodova, dok su ostali ponuditelji ostvarili bodove koji su prikazani u gore navedenoj tabeli, kojom je utvrđen sukcesivni red ponuditelja.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka (a) i članaka 70. Zakona o javnim nabavama, te članka 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. godine., odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).

          

           

 

           

 

                                                                                                     Tajnik Skupštine

                                                                                                          Julijana ŠimovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.