Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Tisak
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
04/11/2015


Broj: 01-14-7-975/15-17
Široki Brijeg, 04. studeni 2015. godine


Na temelju članka 64. stavak (1), točka a),i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-VI-975/15-15 od 16. listopada 2015. godine, u postupku javne nabave motornog goriva za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-III-975/15-1 od 01. listopada 2015. godine, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi


RJEŠENJE
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-VI-975/15-15 od 16. listopada 2015. godine i ugovor za javnu nabavu usluga – tiskanje Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju, Logotip d.o.o. iz Širokog Brijega, ponuda broj: 01-14-7-975/15-7, od 15. listopada 2015. godine, za ponuđenu cijenu od 17.325,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.270,25 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

Obrazloženje

Rješenjem broj: 01-14-7-963/15 od 28. rujna 2015. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave usluge-tiskanje Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. godine.
Predmetna javna nabava provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost javne nabave usluga tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 35.000,00 KM a sredstva za nabavu usluga – tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu na poziciji 613900 „Ugovorene usluge“.
Obavijest o nabavi broj:1054-7-2-3-3-3/15 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 01. listopada 2015. godine, istovremeno poslavši zahtjev za dostavu ponuda na najmanje tri adrese. Na temelju Zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije istu smo dostavili ponuditelju: Štamparija Nezavisne novine, Laktaši.

Povjerenstvo je dana 04. studenog 2015. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-VI-975/15-10 od 15. listopada čiji je sastavni dio i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda broj:  01-14-7-VI-975/15-14 od 15. listopada 2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-14-7-VI-975/15-15 od 16. listopada 2015. godine u postupku javne nabave usluga tiskanja Narodnih novina Županije Zapadnohercegovačke.

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da su blagovremeno zaprimljene sve 3 ponude;
- da su ponude ponuditelja: Logotip d.o.o. Široki Brijeg, H-Print d.o.o. Široki Brijeg, Grafotisak d.o.o. Grude prihvatljive.

U postupku donošenja ovoga rješenja posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo ispravno i potpuno izvršilo ocjenu kvalifikacije ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriteriju iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorno tijelo nije našlo nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili razlog neprihvaćanja preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.
Cijeneći naprijed iznesene činjenice, smatram da je u provedbi ovog postupka Povjerenstvo postupilo sukladno Zakonu o javnim nabavama, odgovarajućim podzakonskim aktima, tenderskoj dokumentaciji, da nema osnove za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva u konkretnom slučaju te da je primjenjujući kriterij najniže cijene kao najpovoljniji ponuditelj ocijenjen:

1. LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg, sa ponuđenom cijenom od 17.325,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.270,25 KM sa PDV-om
Dok drugo i treće mjesto na rang listi pripada
2. GRAFOTISAK d.o.o. Grude, sa ponuđenom cijenom 21.175,00 KM bez PDV-a, odnosno 24.774,75 KM sa PDV-om
3. H-PRINT d.o.o. Široki Brijeg, sa ponuđenom cijenom 23.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 27.027,00 KM sa PDV-om

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka (b) i članaka 70. Zakona o javnim nabavama, te članka 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. godine., odlučeno je kao u izreci Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).
          
 
           

Tajnik Skupštine
Julijana Šimović


ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.