Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - servis vozila
JAVNE NABAVKE - Skupština ŽZH
03/11/2015Broj: 01-14-7-964/15-17
Široki Brijeg,  03. studenog 2015. godine

 
Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. godine. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-IV-964/15-15 od 16. listopada 2015. godine, u postupku javne nabave usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi


RJEŠENJE
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-IV-964/15-15 od 16. listopada 2015. godine i ugovor o javnoj nabavi usluga- održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju ''MRM EKSPORT IMPORT'' d.o.o. Ljubuški, Put za Međugorje bb, 88320 Ljubuški  i to za ponuđenu godišnju cijenu bez PDV-a u iznosu od 5.724,80  KM odnosno 6.698,02  KM sa PDV-om.

Obrazloženje


Rješenjem broj: 01-14-7-963/15 od 28. rujna 2015. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave usluga - održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-928/15 od 14. rujna 2015. godine.
Postupak javne nabave proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost nabave usluga- održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 10.000,00 KM a sredstva za nabavku usluga osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu na poziciji 10010001 Skupština 613700 „Izdaci za tekuće održavanje“
Povjerenstvo za javne nabave, uspostavljeno je Pravilnikom  broj: 01-14-7-962/15 od 14. rujna 2015. godine (u daljenjem tekstu Povjerenstvo)
Prema odredbama naputka o uvjetima i načinu objave obavijesti i dostavljanju izvješća na portal javnih nabavki, Povjerenstvo je 28. rujna 2015. godine na portalu javnih nabavki objavilo obavijest o nabavi broj: 1054-7-2-1-3-1/15, istovremeno poslavši zahtjev za dostavu ponuda na najmanje tri adrese. Na temelju Zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije ista je dostavljena sljedećim ponuditeljima: Unitrade doo Ljubuški i Autokuća Jelić doo Široki Brijeg.
Povjerenstvo je dana 03. studenog 2015. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-IV-964/15-12, od 12. listopada 2015. godine koji se smatra izvješćem o radu, zajedno sa pripadajućim zapisnikom o otvaranju ponuda i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-7-964/15-14 od 12. listopada 2015. godine. Također je dostavljena preporuka povjerenstva broj: 01-14-7-964/15-15 od 16. listopada 2015. godine
Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje  a potom pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu su sačinjeni odgovarajući zapisnici.
Također je razvidno da je blagovremeno pristigla jedna ponuda, i to ponuda MRM d.o.o. Ljubuški.

Cijeneći naprijed iznesene činjenice, smatram da je u provedbi ovog postupka Povjerenstvo postupilo sukladno Zakonu o javnim nabavama, odgovarajućim pod zakonskim aktima,  tenderskoj dokumentaciji, da nema osnove za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva u konkretnom slučaju te da je primjenjujući kriterij najniže cijene kao najpovoljniji i jedini pristigli ponuditelj ocijenjen:

1. M.R.M d.o.o. Ljubuški, sa godišnjom cijenom bez PDV-a u iznosu od 5.724,80 KM ,odnosno 6.698,02 KM sa PDV-om.

Imajući u vide sve navedeno, a sukladno članku 64. stavak (1), točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama, valjalo je odlučit kao u izreci Rješenja.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14)
           
 Tajnik Skupštine
Julijana Šimović


ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.