Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Program rada11.7.2022. 10:56:48

PROGRAM RADA SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2022. GODINU

Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu rađen je i temelji se na Strategiji razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2027. godine, Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, tehnički se usuglašava sa Odlukom o o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke i županijskih tijela, kojom je propisan postupak za donošenje godišnjeg programa rada, a donosi se sukladno Poslovniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke obavljati će zakonodavnu vlast u skladu s Ustavom Županije zapadnohercegovačke u kojem su utvrđeni ciljevi i zadaci koje će Skupština Županije Zapadnohercegovačke ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao tijelo zakonodavne vlasti. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke postavljen je s ciljem unaprijeđenja politike Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kojom se žele urediti sve oblasti iz nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke, a u skladu s Ustavom Županije Zapadnohercegovačke.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s Vladom Županije Zapadnohercegovačke i ostalim institucijama u Županiji Zapadnohercegovačkoj nastoji realizirati tri ključna strateška cilja koja su definirana Strategijom razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2027, ekonomski razvijena Županija, društveno odgovorna Županija i učinkovito organizirana Županija, i na navedenim ciljevima bazira svoj cjelokupni rad.

Također kroz navedene ciljeve, 11 prioriteta i 4 ključna pravca Skupština Županije Zapadnohercegovačke kroz donošenje zakona i utvrđivanja politike ove Županije nastoji postići prepoznatljivost Županije Zapadnohercegovačke po turističkoj ponudi, kulturnim sadržajima, poduzetnosti ovog kraja, te svojom transparentnosti i uslužnosti biti na raspolaganju žiteljima i ljudima koji borave na ovim prostorima.

Kroz Program rada također su obuhvaćeni najznačajniji propisi i drugi akti koja će Skupština Županije Zapadnohercegovačke razmatrati i usvajati u toku 2022. godine, s ciljem uređenja svih oblasti života i rada u nadležnosti županije, a koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Županije Zapadnohercegovačke i ostalim zakonima.

U sklopu sadržaja Programa rada Skupštine za 2022. godinu navedeni su nositelji pripreme materijala, način izvršavanja, rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine.

Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sadrži zakone koje će razmatrati i donijeti u navedenom razdoblju kao i analitičko-informativne aktivnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Program rada Skupštine je usko povezan s Programom rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te njegovo ispunjavanje uvelike ovisi od mnogo čimbenika i timskog rada kako izvršne tako i zakonodavne vlasti.

Ciljevi i zadaci iskazani kroz Program rada proizlaze iz ustavnih i zakonskih nadležnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te će se programom rada:


 • osigurati daljanja promocija razvoja gospodarstva, infrastrukture, zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke kroz funkcionalniji rad Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao zakonodavnog tijela vlasti pri donošenju zakona i drugih propisa kolji utječu na razvoj i očuvanje ove Županije

 • osigurati i poseban naglasak staviti na potpore, aktivnosti i donošenje propisa koje se tiču mladih, djece i obitelji, socijalne osjetljive populacije kao i svih drugih oblasti koje su usko povezane sa navedenim nadležnostima. Realizacija navedenog se očekuje kroz aktivnije učešće radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke pri razmatranju predloženih propisa, davanju mišljenja Skupštini i predlaganju mjera za poboljšanje istih, te podnošenje inicijativa i predlaganje i drugih propisa koji nisu obuhvaćeni Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

 • osigurati kvalitetnije aktivnosti rukovodstva Skupštine, zastupnika, te Vlade Županije Zapadnohercegovačke na realizaciji aktivnosti, a odnose se na razvojne dokumente, plansku dokumentaciju vladavinu prava, tržište rada, javne financije, reforme u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i reformu javne uprave od kojih uvelike ovisi rad, prezentacija i aktivnosti Županije,

 • djelovati na još kvalitetnijoj suradnji Skupštine Županije Zapadnohercegovačke s drugim nivoima vlasti, nevladinim sektorom i medijima,

Kolegij Skupštine će kroz svoj rad nastojati osigurati što kvalitetniji rad Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i radnih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Osnova za izradu Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, posebno u normativnom i analitičko-informativnom dijelu su zakoni i drugi propisi koje Skupština Županije Zapadnohercegovačke nije razmatrala u 2021. godini kao i planirane aktivnosti Vlade i Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, te zakonske obaveze razmatranja izvještaja županijskih ministarstava, tijela i upravnih organizacija, zavoda, službi, fondova, poduzeća i ustanova kojima je osnivač ili suosnivač Skupština Županije Zapadnohercegovačke.

U cilju što efikasnijeg i ekspeditivnijeg provođenja svih programskih ciljeva za 2022. godinu u obavljanju ovih poslova Skupština Županije Zapadnohercegovačke će se pridržavati zakonskih rokova i ostvariti odgovarajuću ažurnost prema utvrđenoj dinamici vodeći računa o danim prioritetima.


A. NORMATIVNA DJELATNOST

- SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVACKE -

 1. Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Skupština Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u suradnji sa Stručnom službom i Privremenim radnim tijelom za izradu Amandmana na Ustav ŽZH,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

- Proračun i Financije -

 1. Zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Zapadnohercegovačke
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 3. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 4. Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: ukoliko bude postojala potreba.

 5. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2023-2025. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 6. Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2023.-2025.godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 7. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. 2021. godine do 31. 12. 2021. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 8. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prema potrebi.

- Pravosuđe i uprava -

 1. Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 3. Jedinstvena pravila za izradu pravila za izradu pravnih propisa Županije Zapadnohercegovačke;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine

- Unutarnji poslovi -

 1. Zakon o oružju i streljivu;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o javnom okupljanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine,

- Gospodarstvo -

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o poljoprivredno - savjetodavnim službama u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

- Obrazovanje, znanost, kultura i šport -

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 3. Zakon o muzejskoj djelatnosti,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 4. Zakon o mladima Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 5. Zakon o obrazovanju odraslih
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 6. Zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 9. Strategija razvoja obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 10. Strategija razvoja mladih,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

- Zdravstvo, rad i socijalna skrb -

 1. Zakon o zaštiti na radu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

- Prostorno uređenje, resursi i zaštita okoliša -

 1. Zakon o zaštiti okoliša,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o zaštiti prirode,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 3. Zakon o izmjeni Zakona o uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine

 4. Zakon o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 5. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

- Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata -

 1. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

- Civilna zaštita -

 1. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 2. Zakon o vatrogastvu
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 3. Zakon o zaštiti od požara
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

 4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
  Rok: drugo polugodište 2022. godine.

B. ANALITIČKO - INFORMATIVNA DJELATNOST

 1. Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2021. godinu,
  Izvjestitelj: Županijski sud i općinski sudovi,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2021. godinu,
  Podnositelj: Županijsko tužiteljstvo,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2021. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijsko pravobraniteljstvo,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije,
  Podnositelj: Predsjedatelj Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2021. godinu,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna,
  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2022. godine..

 8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju s prihodima, rashodima i utrošku sredstava,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Županijska Agencija za privatizaciju,
  Rok: po ukazanoj potrebi

 9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni poticanja proizvodnje u gradovima i općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 10. Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 11. Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 12. Informacija u oblasti kulture,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu,
  Podnositelj: predsjedatelj stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 17. Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
  Predlagač: Kolegij Skupštine,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini,
  U Analizi će se ukazati na ostvarena kretanja, mjere i aktivnosti koje se poduzimaju, kao i ukazane probleme u 2021. godini i predložiti pravci potrebnih aktivnosti za ostvarivanje “Mjera gospodarske politike.
  Rok: po ukazanoj potrebi

 19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  Informacijom će se, u prvom redu, obuhvatiti obim, intenzitet i način ostvarivanja gospodarske suradnje (proizvodna, trgovinska, financijska i dr.) između županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 20. Analiza razine razvijenosti Županije gradova i općina u Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 21. Korištenje raspoloživih resursa u Županiji Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski, energetski),
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti, poteškoće i poticaji,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 24. Informacija o stanju stambenog fonda na području Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom na velike gospodarske sustave,
  Rok: tijekom 2022. godine.

 26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura, položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja)
  Rok: po ukazanoj potrebi

 27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i dr.,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije Zapadnohercegovačke i općina,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj
  Rok: po ukazanoj potrebi.

 30. Izvješće o implementaciji projekata u 2021. godini,
  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: po ukazanoj potrebi.

C. PLANIRANJE AKTIVNOSTI SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Skupština Županije Zapadnohercegovačke sukladno Ustavu Županije Zapadnohercegovačke i Poslovniku Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održava redovite, izvanredne, svečane, tematske i posebne sjednice.

Kolegij Skupštine utvrdit će dinamiku i termine sazivanja sjednica Skupštine sukladno aktivnostima koje su određene pristiglim materijalom i aktivnostima zastupnika i radnih tijela, kao i upita koji su upućeni u Skupšrinu Županije Zapadnohercegovačke. Također Kolegij Skupštine će pratiti dinamiku realizacije aktivnosti Skupštine navedenih u Programu rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, te raditi na akitivnostima koje bi poboljšale realizaciju kako Programa rad tako i same produktivnosti Skupštine i njenih zastupnika.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao nositelj zakonodavne funkcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj u suradnji sa zamjenikom predsjednika, Kolegijom Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i svim zastupnicima u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke će biti nositelj aktivnosti na unapređenju suradnje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sa skupštinama drugih županija u Federaciji BiH, u cilju razmjene iskustava iz parlamentarne prakse, posebno u oblasti zakonodavne nadležnosti županija u FBiH, te pokretanja inicijativa prema Parlamentu FBiH za donošenje propisa iz nadležnosti FBiH, kao i iz zajedničkih nadležnosti Županije i Federacije BiH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke će nastaviti sudjelovanje u aktivnostima uspostavljanje Koordinacije predsjednika Skupština županija, s ciljem razmjene informacija po pitanjima koja su u nadležnosti skupština županija u FBiH.

Po potrebi će u navedene aktivnosti biti uključeni zastupnici i radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Jačanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave je obveza koju će Skupština, prije svega nastojati realizirati, kroz javne rasprave koje će se organizirati prije donošenja zakona za koje je neophodno konzultirati jedinice lokalne samouprave, kao i kroz radne posjete jedinicama lokalne samouprave na području Županije Zapadnohercegovačke.

Svi subjekti u Županiji Zapadnohercegovačkoj mogu predlagati različita pitanja za skupštinska zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog života naše Županije, a obuhvaćeni su Programom rada Skupštine za 2022. godinu.

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima ovog Programa, Skupština će na svojim sjednicama razmatrati i druga pitanja koja se ocijene kao posebno važna, a koja su iz u nadležnosti Skupštine. Skupština će osigurati transparentnost u svom radu, u skladu sa Zakonom omogućiti pristup skupštinskim materijalima, izdavati službene obavijesti, te poduzimati mjere i aktivnosti da svi mediji i drugi zainteresirani mogu nesmetano pratiti sjednice Skupštine i sjednice skupštinskih tijela.

Nastavit će se suradnja, te organiziranje međunarodnih posjeta institucijama ili sličnim administrativno pravnim regijama s ciljem suradnje općeg upoznavanja s radom drugih institucija i razmjene konkretnih iskustava u pojedinim oblastima rada Skupštine, Radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke će sukladno nadležnostima utvrđenim Poslovnikom Skupštine i drugim aktima razmatrati materijale utvrđene Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. O razmatranim točkama će iznositi jasne stavove na sjednicama Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i sjednicama radnih tijela.

U 2022. godini Skupština Županije Zapadnohercegovačke će u nastaviti unaprjeđivati svoj rad kroz novu i dorađenu web stranicu i kroz razne informacije koje će na istoj biti dostupne kako zastupnicima tako i svekolikoj javnosti.

Zaključak je da će Skupština Županije Zapadnohercegovačke sukladno ovlastima koje su joj propisane Ustavom, zakonima ili propisima, realizirati sve započete procese i obveze koji proizlaze iz Programa rada koja se odnose na zajednički interes poboljšanja kvalitete življenja na području Županije Zapadnohercegovačke.


Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^