Izvod iz zapisnika s 22. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica13.5.2021. 14:16:00

22. sjednica Skupštine održana je 31.3.2021. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 22. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Mirko Jelić, Darko Kvesić, Ružica Galić, Ivo Sesar.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 19 izočno: 0 opravdano izočno: 4.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 5 izočno: 0 opravdano izočno: 4.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red koji je prethodno pročitao, te je otvorio raspravu o Dnevnom redu sjednice Skupštine i zastupnik Dobroslav Bukmir se javio za raspravu. Zastupnik Bukmir u svom izlaganju je istaknuo kako su svi zastupnici dobili u dodatnim materijalima dopis HDZ 1990 koji je upućen Hrvatskom narodnom saboru - odboru Glavnog vijeća (koji bi trebao raspravljati o svim bitnim pitanjima), a dopis se tiče Zakona o ljekarničkoj djelatnosti. U svom izlaganju zastupnik Bukmir je ukazao na medijske istupe predsjednika Vlade i Ministra zdravstva rada i socijalne skrbi po pitanju navedenog Zakona. Ukoliko se pozitivno očituje Odbor Hrvatskog narodnog Sabora po tom pitanju predlažem da to učine i druge Županije, ali dok se Hrvatski narodni sabor ne očituje tražimo da se točka Dnevnog reda skine s današnje sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog HDZ 1990 da se točka Dnevnog reda Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti skine s Dnevnog reda sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Prijedlog Kluba HDZ 1990 nije usvojen( 1 glas suzdržan, 3 za i 15 protiv). Predsjednik dao na glasovanje ponuđeni Dnevni red sjednice Skupštine koji je utvrdio Kolegij i isti je usvojen ( 3 glasa protiv, 1 glas suzdržan i 15 glasova za).

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19,
4.Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti,
5.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine,
6.Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak),
7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg,
8.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Tekući prijenosi za političke stranke,
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva,
10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,
11.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata.

1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnica Marija Lovrić je konstatirala kako bi bilo dobro da zapisnici budu malo detaljniji, jer se često iz zapisnika izostavi bit koju zastupnici kažu po određenim točkama.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je odgovorio zastupnici Lovrić kako je audio snimak dostupan kako zastupnicima tako i svim zainteresiranim na web stranici Skupštine, te da se sukladno Poslovniku Skupštine zapisnici pišu u vidu skraćene verzije, tako da smatra da ni u čem nije bilo pogreške.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir je pozdravio sve nazočne uz konstataciju kako više neće pozdravljati prisutne ponaosob kako ne bi gubili vrijeme i da se prisutni ne bi uvrijedili. Zastupnik Bukmir komentira natpise na portalima i u novinama povodom dana civilne zaštite, na svečanosti su dodjeljivane plakete i priznanja. Zastupnik ima namjeru upitati ravnatelja Civilne zaštite g. Dragu Martinovića za što su predsjednik Vlade, ministar financija i ministar zdravstva dobili ta priznanja, kakve su oni vanredne uspjehe napravili, gdje su nam cjepiva u našoj Županiji? Zastupnik ukaziva kako su nam uvijek usta puna kako je krivo Sarajevo, za što je krivo Sarajevo pa i gore su HDZ ovi ministri na Vladi( ministar zdravstva i ministrica civilnih poslova), vi ste Sarajevo i Vaši izaslanici gore u vlasti konstatira zastupnik Bukmir.

Zastupnik Dobroslav Bukmir je se osvrnuo na dopis Udruga udovica iz Domovinskog rata kako Ljubuške podružnice tako i krovne Županijske Udruge ( koje smo svi dobili u materijalima) a odnosi se na upošljavanja u našoj Županiji, u dopisu se žale kako djeca hrvatskih branitelja po tim važećim propisima ne mogu doći u priliku da se uposle, ali tu mislim i na ostale mlade koji nemaju priliku dobiti posao. Evo ovdje je i ministar pravosuđa i ministar branitelja pa Vas pitam koja je svrha tih natječaja kad se na intervjuu može odabrati koga se želi, šta znači intervju ukoliko ga pita i ispitiva netko manje stručan, ja osobno bi ukinuo te natječaje, jer ovo ovako nema smisla naglasio je zastupnik Bukmir. U svom izlaganju zastupnik je rekao kako je smatrao da su djeca poginulih hrvatskih branitelja zbrinuta i da su svi dobili posao, ali evo koliko ima informaciju takva situacija nije u Širokom Brijegu.

Zastupnica Marija Lovrić je naglasila kako se slaže sa zastupnikom Bukmirom, te da će se ona osvrnuti na istu stvar, ovdje se mora voditi računa o socijalnoj politici koju ja u svojim izlaganjima naglašavam. Osim djece poginulih branitelja treba misliti i o djeci razvojačenih branitelja, trebamo u svemu ovom ne izgubiti kompas i odrediti prioritete naglasila je zastupnica Lovrić. Dopis koji smo dobili u materijalima, ali evo kolega Damjanović je rekao kako je to riješeno, da je dijete dobilo posao jer se radi o obitelji sa četvero djece i majka je bolesna i tu je uistinu nužno da se pomogne. Htjela bi se također referirati na Zakon o dopunskim pravima branitelja koji smo izmijenili u prošloj godini, ovaj članak sporni je 23., u federalnom Zakonu ne postoje ovi uvijete. Mislim da je potrebno da se izvrši promjena ili usklađivanje određenih Zakona kako bi djeca branitelja imali prioritete pri upošljavanju.

Zastupnica Marija Lovrić Također je uputila pitanje ministru zdravstva ukoliko raspolaže tim podatcima ili Zavodu za statistiku a tiče se stope smrtnosti u 2019. i 2020. godini, usporedbe radi da vidimo omjer stope smrtnosti za te dvije godine.

Zastupnik Ivan Damjanović je uputio repliku zastupnici Lovrić, točno je da smo maloprije bili u neformalnom razgovoru, ali ja uistinu nemam informaciju o konkretnom slučaju i ne sjećam se da sam ja rekao kako je nešto riješeno. Zastupnik Damjanović je naglasio kako mu je poznato da po Zakonu o dopunskim pravima branitelja postoji odredba koja kaže da imaju prioritet o upošljavanju pod jednakim slučajevima, ali o konkretnom slučaju ništa ne zna.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko je pozdravio sve nazočne i rekao kako je točno da su izmjene Zakona o namještenicima usvojene u prošloj godini i smisao izmjena je bila da se omogući testiranje prilikom prijema u radni odnos. Ostavljena je mogućnost rukovoditelju tijela uprave koji je raspisao natječaj da donese interni akt kojim će provesti testiranje i da svakog kandidata upozna kako bi dobio kompletnu sliku osoba i izabere najboljeg kandidata prijavljenih na javni natječaj. Ministar Zovko naglašava kako i Zakon o policijskim službenicima kao i Zakon o državnim službenicima radi na istim principima, u tom slučaju Zakon o dopunskim pravima branitelja nije stavljen u degradirani položaj, jer djeca branitelja i dalje imaju prioritet u upošljavanju ukoliko imaju isti broj bodova kao i neki drugi prijavljeni kandidat. Smisao izmjena Zakona o namještenicima je bila da se omogući testiranje kandidata, a ne samo da se pregleda dokumentacija i odabere kandidat kao što je to bilo do sada. Ministar Zovko je istaknuo kako u ovom smjeru su rađene i izmjene i dopune Zakona o radu, te da je i stav Europske komisije da sve bude transparentno i javno.

Zastupnica Marija Lovrić naglašava kako upravo u dopisu i stoji kako članak 24 predmetnog zakona stavlja u nepovoljniji položaj djecu branitelja i da je diskriminirajući. Razumijem da trebaju postojati procedure, rukovoditelji trebaju donijeti određene kriterije ali mislim da se ovdje upravo nije zaposlilo dijete branitelja. Smatram da se onda trebaju određene stvari razraditi, te da se donese neki zaključak po ovom pitanju naglasila je zastupnica Lovrić. Zastupnica se također ispričala zastupniku Damjanoviću, ali je razumjela u razgovoru da on govori o tom slučaju, jer je situacija ovdje istinu teška, majka je bolesna a djeca nisu zbrinuta, te mislim da ovdje trebamo pomoći u svakom slučaju.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se obraća ministru te naglašava kako je on stava nakon što je pročitao dopis, da se predstavnici Udruga upravo žale na izmjenu članka 24. i propisani intervju, te da su prije usvajanja izmjena Zakona o namještenicima imali prioritet ali sad nemaju. Zastupnik ističe kako je i on stava da ne treba odlučivati Povjerenstvo koje može proizvoljno odlučivati.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je podsjetio zastupnike kako Zakon o kojem sad svi pričamo je usvojen jednoglasno, da ne trebamo to zaboraviti.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odredba Zakona nije diskriminirajuća već u istu ravan stavlja sve prijeme i svi zakoni tako predviđaju, i dalje pod istim uvjetima imaju pravo prioritetnog upošljavanja djeca branitelja po zakonu o dopunskim pravima branitelja koji je lex specialis propis za tu populaciju. Kada se pišu i donose zakoni nikad se ne ide s namjerom da će se kršiti već upravo suprotno,zakon nije diskriminirajući ponovo je naglasio ministar Zovko.

Zastupnik Zvonko Jurišić kaže da ima potrebu se referirati na predmetni Zakon, kada se već povukla ovolika rasprava , kako ministar kaže po istim kriterijima imaju pravo prioritetnog upošljavanja, točno je to, ali je žalosno ukoliko više bodova možete dobiti na intervjuu, kojeg provodi Povjerenstvo, nego bodova na socijalni status, uspjeh u školu ili šta se već boduje. Točno je da se to nekad i dešavalo u školama prilikom prijema. Znači ukoliko se ima isti broj bodova prioritet imaju djeca poginulih, razvojačenih branitelja i invalida. Imamo ovdje i naših kolega zastupnika koji imaju više staža i bili su u ratu i svi smo mi razvojačeni branitelji, zastupnik ne smatra da je zakon diskriminirajući, ali također misli da nije dobro da intervju nosi više bodova u odnosu na ostale kriterije.

Zastupnik Zvonko Jurišić ima pitanje za ministricu obrazovanja, prošli put sam Vas pitao usmeno i rekao sam da ću poslati pismeno, ali vidim u međuvremenu ste raspisali natječaje za školske odbore u pojedinim školama, imate li u skorije vrijeme namjeru raspisati natječaj za Upravno vijeće u Zavodu za odgoj i obrazovanje, razumijem objektivne razloge jer se radi o dvije Županije, ali vidim u zadnje vrijeme da su bili razni sastanci na razini i premijera i ministara u te dvije Županije?

Zastupnik Zvonko Jurišić traži da ministrica upozna zastupnike šta je objektivno problem jer vidimo da srednje i osnovne škole s područja naše Županije održavaju štrajkove upozorenja? Ne trebaju nam štrajkovi, šta je problem s kolektivnim ugovorom ili se radi o povećanju plaća ili uvjetima rada koliko vidim to Sindikati navode u svojim traženjima? Što je razlog da se Kolektivni ugovor nije potpisao i lani ste spominjali kako će biti potpisan, znate i sami da imamo probleme vezano za epidemiološku situaciju, ne treba nam da se ne ide u školu ukoliko to dozvoljava epidemiološka situacija naglasio je zastupnik Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić se obratio ministru Mup-a s željom da se uključi u jedan predmet, naime gđa. Venka Filipović ima 40 godina i 8 mjeseci radnog staža, dobila je privremenu mirovinu u iznosu 405,00KM i ona se žalila na privremeno rješenje, te navodno je razgovarala sa Vama i vašom pomoćnicom gđicom Miletić i obećali ste joj pomoći da joj se uplate godine staža 21 mjesec za period 1991-1993. godine radi boljeg obračunavanja osnovice. Drugostupanjsko Povjerenstvo Federalnog zavoda MIO PIO je to rješenje oborilo i zatražio da se to na drugačiji način obračuna. Zastupnik traži da se ministar u svojim okvirima zauzme da se taj slučaj riješi, znam da se taj staž njima prizna ali ukoliko će im to utjecati na mirovinu mislim da bi im to trebalo uplatiti, jer se radi o iznosu manjem od 2.000,00KM.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko je upoznao zastupnika Jurišića , a vezano za slučaj odlaska osobe u mirovinu, mogu reći da smo o tim takvim slučajevima raspravljali na Vladi, jer znate i sami da u tom periodu 1991 -1993 Županija nije ni postojala, pa smo pokrenuli proceduru gdje ću ja kao resorni ministar pripremiti vezano za djelatnike suda koji su radili u tom periodu, ministrica obrazovanja će pripremiti vezano za prosvjetne djelatnike, a ministar unutarnjih poslova vezano za djelatnike Mup-a koji su radili u tom periodu da vidimo točan broj ljudi. Ministar napominje kako smo imali godina kad smo uplaćivali taj staž, pa smo gubili sporove na sudu jer ljudi kad su išli u mirovinu nisu htjeli prihvatiti taj staž i onda je rečeno da treba biti suglasnost osobe za koju se staž uplaćiva. Kada kompletiramo konačan popis uplatiti će se taj staž za sve i da jednom riješimo taj problem za sve koji su radili u tom periodu, ministar napominje da je i gđa Venka Filipović uključena u taj proces rješavanja.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić pozdravlja nazočne i odgovara zastupniku Jurišiću kako raspisivanje natječaja za Upravno vijeće Zavoda za odgoj i obrazovanje nije u nadležnosti Ministarstva. Ministrica u svom izlaganju referira se na pitanje koje je najbitnije i najveće, a to je da želi da prosvjetni radnici budu zadovoljni i njen prioritet je raditi na tom. Razlog štrajka upozorenja odnosno prvi razlog koji se navodi od strane sindikata je nepotpisani kolektivni ugovor, što se mene tiče kolektivni ugovor je u detalje dogovoren, osim dodatka koji je pregovarački tim ispred Sindikata naveo prije mjesec dana, a to je pojam mobinga u obrazovnom sustavu. Dogovoreno je da će nam pregovarački tim dostaviti na koji način će se taj pojam mobinga razraditi u kolektivnom ugovoru, ali već ima mjesec dana to nije dostavljeno. Vlada je na jednoj od posljednjih sjednica dogovorila da kolektivni ugovor ide na mišljenje kako bi ubrzali proces rada. Najveći razlog za štrajk upozorenja je povećanje plaće koje pregovarački timovi iznose na našim sastancima, ministar financija je rekao da pričekaju 5 i 6 mjesec da vidimo kako će se puniti Proračun pa ćemo razmisliti o povećanju i vidjeti da li je to moguće.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić pozdravlja nazočne i konstatira kako je ovo izvješće sačinio Zavod za Javno zdravstvo naše Županije u dva razdoblja 1.3 do 15. 3. testirano je 1058 osoba zabilježeno je ukupno 311 novooboljelih ( 100 osoba Široki Brijeg, 27 Ljubuški, 135 Grude i 49 Posušje) 86 ženskih i 125 muških, prosječna dob novooboljelih je 48 godina. Prosječno dnevno je bila zaražena 21 osoba, te 323 osobe su bile u samoizolaciji, u tom periodu 28 osoba je bilo hospitalizirano u Kliničkoj bolnici Mostar ( 13 Širok Brijeg, 8 Grude, 2 Ljubuški i 5 Posušje), nažalost 9 osoba je preminulo ( 5 Grude, 2 Posušje i 2 Široki Brijeg) naglasio je ministar Pejić. Period od 16. ožujka do danas testirano je 2394 osoba zabilježeno je ukupno 1334 novooboljelih ( 565 osoba Široki Brijeg, 235 Ljubuški, 332 Grude i 202 Posušje) 676 ženskih i 677 muških, prosječna dob novooboljelih je 48 godina. Prosječno dnevno je bilo zaraženo 95 osoba, te 1514 osoba je bilo u samoizolaciji, u tom periodu 88 osoba je bilo hospitalizirano u Kliničkoj bolnici Mostar ( 37 Širok Brijeg, 17 Grude, 18 Ljubuški i 16 Posušje), nažalost 22 osobe su preminule ( 7 Grude, 3 Ljubuški, 5 Posušje i 7 Široki Brijeg). S današnjim danom imamo 1346 aktivnih slučajeva ( 578 Širok Brijeg, 308 Grude, 254 Ljubuški i 206 Posušje). Trenutno je aktivno 276 Rješenja o samoizolaciji, ministar je upozorio da broj zaraženih i broj osoba koje su u samoizolaciji je skoro pa isti što nam pokaziva, da se ti podatci ne govore istinito jer se navodi minimalan broj kontakata. Za suzbijanje širenja korona virusa moramo biti iskreni u pogledu kontakata. Kada govorimo o cjepivu došla je donacija iz Srbije i to 400 cjepiva astra zenece, cjepiva su ravnomjerno raspoređena po Domovima zdravlja, te su cijepljeni radnici Domova zdravlja, ostatka tog cjepiva je raspoređen na staračke domove i štićenike, te za žitelje naše Županije koji imaju preko 65. godina. Svih 400 doza je potrošeno, te smo jutros dobili donaciju iz Kovaks mehanizma - 300 doza, koja su raspoređene na područje Domova zdravlja, te ga u narednih 5 dana moraju potrošiti, mislim da ćemo na taj način podijeliti cjepiva I i II skupini plana cijepljenja. Kada govorimo o daljnjem planu cijepljenja imamo služben podatak da će doći 680 doza za područje naše Županije i to cjepiva astra zeneca. U Covid bolnici je trenutno 179 osoba 12 invazivnoj i 6 na neinvazivnoj terapiji, 42 osobe iz naše Županije naglasio je ministar Pejić, te napomenuo da stoji na raspolaganju ukoliko netko ima nekih pitanja.

Zastupnik Dobroslav Bukmir zahvaljuje prvo predsjedniku što je ovu točku stavio na Dnevni red sjednice, a ne da kroz zastupnička pitanja o tom raspravljamo i pitamo, jer smatram da ova točka dok je ovako stanje biti točka dnevnog reda sjednice Skupštine. Zastupnik smatra da ne trebamo imati vanrednu sjednicu po tom pitanju, ali svakako o tom kao zakonodavno tijelo trebamo raspravljati, jer mi trebamo imati izvješće. Ministar je to temeljito podijelio, ali u ova dva dana je baš eskalirao broj zaraženih na području naše Županije, zato sam onako i energično reagirao prilikom izlaska za govornicu, pustimo sad zahvale, jer puno je zaraženih, ljudi umiru i trebamo nešto po tom pitanju napraviti. Po broju umrlih prvaci smo u regiji čini mi se da smo u svijetu 8 naglasio je zastupnik Bukmir.

Zastupnica Marija Lovrić je imala pitanje da li ministar može detaljnije pojasniti da li je bilo nuspojava kod osoba koje su primile ovo cjepivo i generalno postoje li podatci koliko je osoba umrlo od posljedice cijepljenja?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je odgovorio kako nakon ovih 400 doza, nije bilo ozbiljnijih nuspojava, bilo ih je blažih ( temperatura i bol u mišićima) ali uz terapiju sve je uredu prošlo. Vas vjerojatno zanima ovaj dio sa astra zenecom, jer je to cjepivo dobilo ponovo zeleno svijetlo od Europske agencije za lijekove, mi takve incidente na području naše Županije na ovaj mali broj nismo zabilježili. Nadamo se da ih u narednom periodu neće ni biti naglasio je ministar Pejić.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić 400 doza cjepiva je potrošeno do sada nismo zabilježili teže i smrtne ishode ponovo je naglasio ministar Pejić.

Zastupnik Zvonko Jurišić se zanima da li je to 400 doza puta 5 ili je samo 400 osoba cijepljeno? U drugoj fazi je cijepljene zdravstvenih djelatnika pa me zanima da li se radi samo o javnim ustanovama ili su obuhvaćene i privatne? Zastupnik naglašava kako je astra zeneca dobila suglasnost agencije za lijekove, te smatra po njegovom mišljenju da nema nikakve bojazni kada je to cjepivo u pitanju. Vidio sam da je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo navodila kako je razlog za većim brojem oboljelih 8 mart i njegovo obilježavanje, ne može to biti razlog, ne slažem se sa tim istaknu je zastupnik Jurišić. Na posljednjoj sjednici Skupštine zastupnik se osvrnuo na medijske istupe ravnateljice Jurić u pogledu broja prijavljenih osoba za cijepljenje do 12. veljače 2021. godine, te na konstatciju da će za sedam dana doći cijepiva. Cijepljenje treba provesti što prije, naglasio je zastupnik Jurišić.

Zastupnik Damir Jurišić pozdravlja prisutne i konstatira kako se njegovo pitanje jednim dijelom preklopilo sa pitanjem zastupnika Zvonke Jurišića, pa zastupnika zanima, koliko znamo osobe trebaju biti cijepljeni u dva ili tri navrata, pa ovih 400 osoba koje su primili cjepivo, kada oni trebaju primiti drugu dozu?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je opet naglasio vezano za doze cjepiva, 400 ljudi je cijepljeno sa tim dozama. Kada govorimo o tom koliko doza treba netko primiti to su dvije doze za astra zenecu i pfizer. Jedino johnson i johnson se prima u jednoj dozi, ali mi nismo dobivali do sad to cijepivo naglasio je ministar Pejić. Ministar smatra da će se uskoro dobiti nove doza, a osobe se trebaju doocijepiti nakon prve doze u roku od 8-12 tjedana za astra zenecu,a pfizer može i nakon tri tjedna.

Zastupnik Ivan Damjanović je istaknuo prijedlog da ministar u suradnji sa Domovima zdravlja i ravnateljima poradi malo na organizaciji, jer se stvaraju velike gužve u Domovima zdravlja i mjestima gdje se ljudi testiraju.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić zahvaljuje na pitanju, i ističe kako je jako teško prognozirati te stvari, ali ovo što se desilo u ovom trećem valu je situacija da smo suočeni sa britanskim sojem koji se brže širi i ima jače simptome čak i na mlađe ljude. Definitivno smo ušli u treći val koji se prema mojim procjenama, ali i procjenama struke u naredna 4 tjedna će doživjeti svoju ekspanziju. Stoga pozivam na odgovornost da se pomogne našim herojima po Domovima zdravlja koji ulažu nad ljudske napore da svakom pomognu i pruže mu sve potrebno u datom momentu.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je naglasio kako će u svakom slučaju porazgovarati sa ravnateljima Domova zdravlja, ali svakako trebate znati ukoliko se u jednom danu testira 150 osoba one svakako moraju doći u Dom zdravlja i na neke stvari ne možemo utjecati, dolaze ranije da i ranije budu testovi gotovi jer iste je potrebno dostaviti u Mostar. Svakako pozivam na odgovornost sviju nas i na razumijevanje naglasio je ministar Pejić.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je odgovorio, ukoliko Domovi zdravlja dobiju da rade PCR testove u Domovima zdravlja( mislim da je bio neki prijedlog na federalnom nivou, ali to još uvijek nije dostavljeno službeno), moramo se za te stvari i kadrovski osigurati i osposobiti , jer to uistinu zahtjeva detaljni radi organizaciju, naglasio je ministar Pejić.

Zastupnica Marija Lovrić je imala pitanje tko nam garantira i ako primimo cjepivo da ćemo biti zaštićeni, te da nam nije više potrebna maska i distanca? Koliko sam se informirala da kod cjepiva astra zenece i pfizer ukoliko isto primimo tko nam garantira da od navedenih cjepiva nećemo ostati neplodni? Ja sam žena i još želim rađati naglasila je zastupnica Lovrić.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić je naglasio kako kada je neplodnost u pitanju nisu zabilježeni negativni utjecaji da ta cijepiva proizvode te nuspojave i efekte. Europska agencija za ljekove kao i FDI nisu to naveli kao nuspojave. U drugom pitanju tko vam može garantirati da ukoliko primite cjepivo jeste li zaštićeni, mogu reći da ukoliko primite cjepivo imate veće šanse da ukoliko se i razvije klinička slika ona će biti blaga klinička slika u odnosu da ne primite cjepivo, po meni se treba cijepiti, sva su cjepiva jednako dobra imaju svoje različitosti i specifičnosti, njihova svrha je smanjenje prenošenja korona virusa i zaustavljanje broja težih slučajeva naglasio je ministar Pejić.

Status točke dnevnog reda: Primljeno na znanje.

4. Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata uz 5 glasova za 1 glas protiv i 1 glas suzdržan je prihvatilo Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo uz 1 glas protiv je prihvatio Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak pozdravio sve nazočne i naglasio kako je Zakon već duže vremena u proceduri, pa čak i ponovljenoj, isti je poslan u proceduru sukladno Programima rada resornog ministarstva i Vlade. Zakon je prošao sve potrebne instance kada govorimo o mišljenjima resornih ministarstava i drugih tijela, te je dobio pozitivno mišljenje, uz naglasak da su sve njihove primjedbe i prijedlozi ugrađeni u sami tekst Zakona. Vlada Županije Zapadnohercegovačke je nakon tog utvrdila Prijedlog Zakona koji je kasnije povučen s Dnevnog reda sjednice Skupštine ŽZH. Organizirala se javna rasprava s ciljem da se donese što kvalitetniji tekst Zakona i zainteresiranost za navedeni Zakon je bila velika naglasio je pomoćnik ministra. Javna rasprava je organizirana i veliki broj ljudi se odazvao na istu i aktivno se sudjelovalo. Bilo je različitih mišljenja, od onih koji žele da se zakon izglasa i to su oni koji se u budućnosti žele baviti ljekarničkom djelatnošću, te onih koji su protiv, koji se sada bave ljekarničkom djelatnošću, obrazlažući da se ovim zakonom dovodi u pitanje struka što nije točno. U pravilu svi su se složili sa tekstom Zakona, ali su izražavali bojazan što će to biti sa podzakonskim aktima. Predlaganja je bilo različitih u smislu da se kompletan Pravilnik unese u Zakon što nije moguće, jer Zakon daje mogućnosti provedbe i okvir , a ostali detalji se rješavaju podzakonskim aktima. Bilo je prijedloga da se podzakonski akti odnosno Pravilnik usvaja na prijedlog Ljekarničke komore, da ga donese ministar, to nije praksa, a nije ni dobro. Ljekarnička komora je zaštita struke, ali ovim zakonom struka nije upitna jer ovim zakonom se struka želi i zaštiti. Od ljekarničke komore će se i tražiti licenca za svakog pojedinog farmaceuta ili tehničara farmaceutskog, koliko će oni organizirati edukacija ili u njihov okvir djelovanja, nitko i ne želi ulaziti. Na raspravi su ispred komore istaknuli kako se ne slažu sa ukidanjem stavka koji govori o broju žitelja kao i udaljenosti koja je do sada stvarala ograničenje za otvaranje novih ljekarni. Te stvari su preuzete od davnih vremena, i na Vladi Županije Zapadnohercegovačke i resornom ministarstvu je da osigura građanima dostupnost ,u ovom slučaju lijekova, mi ljekarni imamo dovoljno i nitko nije došao s pritužbom da građanima nije nešto dostupno. Čak je uvedeno da i određene dane trebaju raditi što njima i odgovara jer naravno više se i zaradi naglasio je pomoćnik ministra. Zakonom je regulirana oblast djelovanja, opreme i kadra, nadzor kao i kaznene odredbe.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je konstatirao kako su zastupnicima dostavljeni Amandmani pristigli od stranke HSP dr. Ante Starčević.

Zastupnik Dobroslav Bukmir je konstatirao ne zna jel dobro čuo da je ovaj Zakon ostavština iz komunizma? U komunizmu je bila jedna ljekarna, a sada ih je u Ljubuškom 11. Koliko imam saznanja iz dopisa komore, ističu da je tako organiziran način rada u Hrvatskoj pa i Sloveniji, europskoj komisiji, zastupnik se pita da li su i te države još u komunizmu? Bio sam prisutan na javnoj raspravi, ukoliko HDZ želi ovaj Zakon će proći, ja bi bio sretan da se ovo donosi zbog građana ali se donosi zbog izmjena Pravilnika, odnosno novog Pravilnika. Ukoliko je taj Zakon zaista dobar zašto HDZ-ovi ministri u stalim Županijama ne predlažu taj Zakon. Čak sam to predložio i kolegama u drugim županijama, neka kažu da je to prijedlog ministra Pejića. Zastupnik se osvrnuo i na dopis Monike Tomić dekanice farmaceutskog fakulteta koja pohvaljuje donošenje zakona kako bi se što više farmaceuta zaposlilo. Zastupnik se pita zašto onda dekanica ne promovira taj zakon u Hercegovačko neretvanskoj Županiji ili bila je zastupnica na federalnim razinama što je tad napravila po tom pitanju? Zastupnik je istaknuo kako on ovakav zakon neće podržati i rekao je neka prođe određeni period vidjeti će te da ćemo ga opet mijenjati kao npr u Mađarskoj vraćati u prvobitno stanje, ovdje se očito radi o privatnim interesima naglasio je zastupnik Bukmir.

Zastupnik Ivan Leko činjenica jeste da se HDZ BIH u prošlom kao i ovom mandatu bavio ovim zakonom, a to što smo prvi u Federaciji da donosimo ovaj zakon postavljam pitanje tko je prvi u federaciji donio i korona zakon naglasio je zastupnik Leko. Kada govorimo o privatnim interesima, privatni interes je da ostane ovako zabetonirano, ovim će samo žitelji Županije Zapadnohercegovačke dobiti istaknuo je zastupnik Leko.

Zastupnica Marija Lovrić je naglasila kako je sudjelovala u javnoj raspravi po pitanju ovog zakona, te upoznala Blagu Senjaka kako u samom zapisniku s Javne rasprave nije se dao isti prostor svim govornicima. Zastupnica se slaže sa svim odredbama Zakona, osim s člankom 12. koji govori o Pravilniku, ispred stranke HSP dr. Ante Starčević smo uputili amandman I na tehnički tekst Zakona, naime potrebno je da se u našim zakonima koristi hrvatski jezik, odnosno njegove riječi (teritorij - prostor, pučanstvo - stanovništvo, snabdijevanje- opskrba, opskrbljivanje).

Zastupnica Marija Lovrić je iznijela Amandman II - izmjena je predložena članka 12 stavak 4. a to je da Pravilnik donosi ministar, ali na prijedlog farmaceutske komore, zastupnica napominje kako je takav zakon na snazi u R. Hrvatskoj.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako ima potrebu da se referira na zakon, jer je jučer na odborima pomoćnik Senjak iznio detalje i što to zakon regulira, što mu je cilj i namjena. Zastupnik konstatira da je pročitao zapisnik s javne rasprave i nisam nigdje pročitao da je rekao netko da zakon nije dobar, i ja se slažem sa tim naglasio je zastupnik Jurišić. Svi imaju bojazan od donošenja Pravilnika, a ne znamo ni kakav će biti. Zastupnik se referirao na zastupnicu Lovrić i njen prijedlog- amandaman da se pravilnik donese na prijedlog komore, ne donosi se nešto na prijedlog komore, ne bi bilo loše da stoji uz konzultacije komore, to su konzultacije da ih čujete što i farmaceti imaju reći, jer to nije obveza ali ne bi bilo loše čuti i njihove prijedloge i sugestije. Imamo danas jako puno fakulteta po svim područjima BIH, mojih kolega ili bilo koje medicinske struke i biti će ih završeni npr. ove godine jako puno, ukoliko meni smeta koji imam dosta godina staža, i da se bojim da moje kolege otvaraju ordinaciju ili bilo koji vid rada onda je problem u meni. Zakon je jako dobar, ali zastupnik ponovo naglašava kako bi bilo dobro da stoji uz konzultacije farmaceutske komore. Osvrnuo se na članak 37. i postavlja pitanje ministru zdravstva, da se ode u poslijepodnevnim satima u ljekarnu, pa da vidimo koliko ima farmaceuta na poslu u to vrijeme, jer vrlo mali broj ljekarni ima uposlena dva farmaceuta. Da sam ja na vašem mjestu ministre, ne bi potpisao ni sa jednom ljekarnom ugovor o izdavanju lijekova na recept dok mi ne dokaže tko tamo radi i koje mu je radno vrijeme. Farmaceuti nisu za primjedbu naveli da u našoj Županiji koliko ja imam saznanja nemamo dežurnu ljekarnu u koju možete pozvoniti u bilo koje doba dana ili noći da vam se izda lijek ukoliko postoji potreba. Zastupnik u završetku svog izlaganja je ponovno naglasio kako bi bilo dobro da stoji uz konzultacije ljekarničke komore da se donosi pravilnik. Bio sam suzdržan jučer, biti ću to i danas, naglasio je zastupnik Jurišić.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja pozdravlja sve prisutne, konstatira kako nije iz ove struke, nastoji realno sagledati sve zahtjeve. Zastupnica napominje kako je bila na javnoj raspravi ali je nitko nije uvjerio da se taj pravilnik uvrsti u zakon, nisam dobila ni jedan dovoljno uvjerljiv argument, ukoliko je razlog ovaj geo demografski, to po meni ne može stajati, jer mi živimo u slobodnom tržištu i ne može se vrijeme prije privatizacije uspoređivati sa današnjim vremenom. Ukoliko bi ga primjenjivali taj pravilnik to bi bila čista diskriminacija. Drugi argument koji se navodi je briga za građane, mislim da to nije nimalo korektno, jer svatko od nas je imao iskustvo da u ljekarnoj možete uzeti lijek koji se ne smije dati bez recepta, i da ga maloljetno dijete može podići lijek, kao što se ne gleda osobna karta za kupovinu alkohola, tako da taj argument briga za građane po meni ni malo ne stoji niti je argument, naglasila je zastupnica Zrimšek - Šaravanja. Zastupnica naglašava kako želi da ljekarne koje trenutno rade da tako i nastave, ali isto tako ljudi koji su završili želim i njima dati mogućnost da i oni uspiju ukoliko žele otvoriti ljekarnu i da nisu diskriminirani ni po kakvom osnovu. Zastupnica apelira ministru kako bi sljedeći korak bi bio nadzor nad ljekarnama , a tu pomažemo i građanima.

Zastupnik Dobroslav Bukmir naglasio kako replicira i zastupnici Zrimšek Šaravanja kao i zastupniku Jurišiću, naglašavajući kako je zakon isti kao federalni, ne vidim velike razlike, osim pravilnika koji će donijeti ministar, zastupnik napominje kako su ministar i predsjednik Vlade naglasili kako se zakon i donosi radi pravilnika. Zastupnik ističe kako je pratio po europskim zemljama kako je kod njih regulirano i svi imaju ove mjere kako geografske tako i demografske, ima razlog zašto to ne može svatko otvoriti, iako sam i ja nekad mislio bolje da ih ima više, ali kada tu tematiku bolje pogledate nije tako, najbolje tko je prvi do Doma zdravlja to je razlog svega naglašava zastupnik Bukmir.

Zastupnik Ivan Leko replicira zastupniku Bukmiru uz konstataciju kako je u Grudama jedna od druge ljekarne otvorena na 6 metara kod Doma zdravlja vi zastupniče Bukmir znate vjerojatno i čija je to ljekarna?

Zastupnik Dobroslav Bukmir ta ljekarna je otvorena po zakonu, zato i mijenjate zakon da se mogu otvoriti dodatne, u Ljubuškom jedna ljekarna je bila udaljena 400 metara i imala je sve uvijete ali nije mogla dobiti suglasnost jer nije dio HDZ BIH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je rekao kako je ovdje puno nagađanja te je pozvao na stanku kako bi se Vlada očitovala o Amandmanima.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić Vlada je nakon kraćeg zasjedanja donijela odluku i stava je kako se će se Amandman I svakako lektorirati kroz Skupštinu, predsjednik Skupštine Ivan Jelčić upoznaje ministra da treba Amandman prihvatiti ili ne, jer drugačije nije moguće, materijal se u tom smislu ne lektorira. Usvaja se Amandman I iznosi ministar Pejić. Amandman II se ne prihvaća, komora neka štiti struku, a zakon uređuje djelatnost naglasio je ministar Pejić.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je pozvao na glasovanje o I Amandamanu zastupnice Marije Lovrić.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Poziv na glasovanje

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je pozvao na glasovanje o II Amandamanu zastupnice Marije Lovrić

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Poziv na glasovanje

Za: Marija Lovrić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Željko Dragićević.

Protiv: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 4 protiv: 14 suzdržani: 1.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Stjepan Vlašić.

Protiv: Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Željko Dragićević.

Suzdržani: Marija Lovrić, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 14 protiv: 3 suzdržani: 2.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine

Ravnatelj ureda za Eropske integracije ŽZH Ivan Jurilj pozdravlja sve nazočne, te ističe da smo jučer na sjednicama odbora detaljno raspravljali i prezentirali strategiju za navedeno razdoblje. Naime, ovo je integrirarana, strategija rađena je na osnovu Odluke Vlade, nositelj je Ured za europske integracije i koordinator, Strategija je rađena prošle godine u određenim okolnostima, rađena je po prihvaćenoj metodologiji izrade strateških dokumenata u BIH. Metodologija je uključivala intenzivan proces komunikacije kao i dijaloga sa svim različitim skupnima i tijelima, kao što je Županijski odbor za razvoj gdje su uključene sve institucije, nevladinog sektora, predstavnika mladih i privatnog sektora i razvojnim vijećem. Vršena je intenzivna bilateralna komunikacija sa stručnjacima i ljudima iz određenih struka, te raznih tematskih sastanaka, uz poseban naglasak na forum koji je održan sa privatnim sektorom. Napravljena je analiza stanja koja treba biti polazna osnova na to što je nama u Županiji posebno potrebno i bitno, zanemarujući nepotrebne detalje, te je poslužila kao osnova za razvojnu strategiju, prioriteta i ciljeva. Naglasak je na tri cilja ekonomski razvijena, društveno odgovorna i učinkovito organizirana Županija, ali se razlikuju sadržajno. Tri cilja obuhvaćaju sve ono što mi u Županiji imamo u okolišnom i bilo kojem drugom segmentu. Strategija se naslanja na sve druge strateško važeće dokumente , kao što su strategija turizma i ruralnog razvoja kao i strategija upravljanja otpadom, napravljena je dobra podloga i koordinacija naglasio je ravnatelj Jurilj. Napravljena je dobra koordinacija sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave kao i sa federalnom strategijom jer svi smo mi dio te federacije i sudjelovali smo u njenoj izradi, te smo ugradili i naše prioritete u njihovim strategijama. Analiza stanja je dobra jer možemo vidjeti što je to nama kao Županijama dostupno kada su u pitanju vanjski izvori financiranja, naglasio je ravnatelj Jurilj. Imamo 11 prioriteta i u sklopu njih je definirano 37 razvojnih mjere koje detektiraju što je to konkretno potrebno napraviti. Slijedi operacionalizacija i provedba koja ovisi o integriranju i planovima rada, ali ovisi i o nositeljima određenih provedbenih aktivnosti. Za praćenje provedbe Strategije je zadužen ured za EUI kako horizontalno tako i vertikalno. Strategija je rađena u 2020. godini, te iz analize stanja za prethodne tri godine vidi se da se radi o pozitivnom trendu rasta. Zamišljeno je da se 2022. godine uradi mini revizija najviše u kontekstu pokazatelja koji su definirani.

Zastupnica Marija Lovrić pohvaljuje izradu strategije, puno je detaljnija i opširnija u odnosu na prethodnu, zastupnica ima pitanje šta se sve ostvarilo u odnosu na postojeću, ne mora to biti detaljno, ali me zanimaju značajniji projekti naglasila je zastupnica Lovrić? Vidim da se naglašava smanjenje broja stanovnika, povećanje starijeg stanovništva, ja ponovno iznosim važnost pro natalitetne politike i potrebna nam je revizija kao presjek stanja. Podržavam Strategije i njihovo donošenje jer bez tog ne možemo naprijed naglasila je zastupnica Lovrić.

Zastupnik Dobroslav Bukmir podržavam Strategiju i njeno donošenje, ima jako zanimljivi podataka, ali bojim se da ćemo ostati bez ljudskih resursa i to će nam biti veliki problem. Zastupnik vuče paralelu kako je to bilo prije korone sad je to još i više da mladi obiteljski odlaze, jer ostati ćemo bez mladih i stručnih ljudi onda nam i Strategija ništa ne vrijedi.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja iznosi komentar za trajanje Strategije, 7 godina nije u nekim segmentima puno, a u nekim uistinu jeste. Smatram da je predug period važenja strategije i onda mi neke vrijednosti i parametri izgledaju mali. Kada govorimo o turizmu , zar nije 20 OPG odnosno kuća za iznajmljivanje malo da se predviđa u cijeloj Županiji za narednih 7 godina? Ja vjerujem u žilavost i rad naših ljudi da se upuste u rizike, jer mi smo poznati po tom naglašava zastupnica. Također zar nije malo iznos od 7000,000, 00KM za obnovu starih kuća za cijelu Županiju period 7 godina? Mislim da je turizam nešto što trebamo prihvatiti objeručke jer to je nešto što je za Hercegovinu zlata vrijedno. Pozdravljam strategiju ali previše mi je statističkih podataka, a premalo način opisan na koji će se to realizirati.

Ravnatelj ureda za Eropske integracije ŽZH Ivan Jurilj odgovorio vezano za prethodnu strategiju sada je u proceduri izrada Izvješća i biti će pregled stanja dostavljen i vama zastupnicima. Neostvareni ciljevi su prebačeni u novu Strategiju, da se vidi konkretna provedba i način kako će se ista realizirati. Treba gledati i usporedbu napraviti koje su mjere koje su zaslužne za realizaciju naglasio je Jurilj. Kada govorimo o turizmu, uistinu mi smo na našem području imali kuće za iznajmljivanje ,ali one nisu bile registrirane. Strategija će se provoditi po mjerama koje su razrađene i točno je navedeno tko su koordinatori za određene mjere i tko je zadužen za realizaciju. Veliki posao će tu biti na svim tijelima uprave i ministarstvima da svatko ispoštiva svoje obveze i iznađe sredstva za daljnji rad na strategiji. Ljudski resurs je jako bitan, ali prilično se intenzivna rasprava vodila na tu temu i što trebamo napraviti da stvorimo prilike da ljudi ostanu. Tu se radi o kombinaciji različitih mjera koje trebamo primijeniti kako bi smo zadržali ostanak mladih.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja po mom skromnom mišljenju strategije koje se rade na više godina je nešto što je jako bitno, nije turizam samo kao segment, on sve pokreće i gospodarstvo ugostiteljstvo i sve oblike djelovanja. Na takav način zadržavamo i mlade i unaprjeđujemo sve oblike djelovanja i mislim da ova strategija zaslužuje tematsku sjednicu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se slaže da možemo i organizirati tematsku sjednicu na tu temu, ali možemo i održati sastanke jer strategija je živi dokument koji je nakon usvajanja potrebno provoditi. Ravnatelj Jurilj je bio i na sastanku u Skupštini, dogovorili smo razne aktivnosti i naša suradnja je uistinu na zavidnoj razini naglasio je predsjednik Ivan Jelčić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak)

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak)

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak)

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak)

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak upravljanje otpadom je podijeljena nadležnost između županija i federacje, zato je temelj za usvajanje ovog Plana federalni propis. Navedeni propis je obvezao županije da izrade svoj propis za upravljanja otpadom kojim će se razraditi mjere i aktivnosti koje se trebaju provesti. On sadrži sve mjere i aktivnosti koje treba izraditi kako bi on bio funkcionalan i imao svoju dinamiku realizacije. On je rađen kao dio projekta u koordinaciji sa ostalim županijama u prvom redu Hercegovačko neretvanska i Herceg bosanska, te u suradnji sa regionalnim centrom upravljanja otpadom kao i fondom za zaštitu okoliša ŽZH. Nositelj je regionalni centar za zaštitu okoliša, a ministarstvo kao support je imao voditelja projekta to je Zdenko Mandić, koji nažalost danas zbog bolesti nije tu. Ministarstvo je imalo i radnu grupu kao i savjetodavni odbor 14 članova koji su uključeni u ovu tematiku, dvije godine se radi na ovom projektu sa svim institucijama kako bi se dobio kvalitetan dokument. Predmetni Plan je na web stranici i svatko može uložiti svoju primjedbu i prijedlog naglasio je ministar Ramljak. Problematično je pitanje Uborka i Livna, da li ići sa represivnijim mjerama, ali moramo utjecati na svijest ljudi. Komposterima smo pokušali djelovati kako bi rasteretili naše općine/ gradove u njihovim proračunima. Ova problematika ima jako puno problema svi moramo sudjelovati svojom sviješću kako bi smo to poboljšali.

Zastupnica Marija Lovrić pohvaljuje izradu strategije jer bez iste ne možemo ništa planirati. Uborak je veliki problem, i pita se kako se možemo na njega osloniti, samo je pitanje vremena kada će biti zatvoren. Zastupnica predlaže reciklažna dvorišta gdje će se sortirati otpad, ovako sve ide u iste vreće i na jedno mjesto. Plan je početnički korak, samo trebamo ići malo bržim i intenzivnijim tempom ističe zastupnica Lovrić.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak što se tiče upitnost deponije Uborak jasno je da je problem zaštite okoliša, ali je više politički nametnuto. Ministarstvo federalno je imalo povjerenstvo koje je pripremilo rješenje kojim će se donijeti plan prilagodbe od 3- do 5 godina da se koristi Uborak, te će se naknadno osigurati 2 hektara za proširenje te deponije. Postoje studije izbora lokacija na terenu i svjetska banka nije predvidjela takve lokacije na našem krškom terenu. Kada govorimo o reciklažnom dvorištu unijeli smo te lokacije u naš plan i planove općina/gradova. Znate i sami da postoje postoje otpori na lokalnom nivou od mještana za te stvari, ali koliko imam informaciju Široki Brijeg i Ljubuški su to riješili nadam se da će i ostale općine u dogledno vrijeme to isto učiniti, općinski centar upravljanja otpadom, kao i razvrstavanje jedna je od mjera.

Zastupnik Dobroslav Bukmir na odboru smo o ovom raspravljali ,i o tom gdje je nekad trebao biti zajednički otpad. Zastupnik je istaknuo kako je u proteklom periodu u Ljubuškom bilo planirano reciklažno dvorište ali su mještani Crnopoda, Miletine, Studenaca se digli na noge i nisu to odobrili. Nitko to ne želi blizu svog mjesta. Ovo bi također trebala biti jedna tematska sjednica naglasio je zastupnik Bukmir.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja Plan otpada je vremenski još duže razdoblje trajanja u odnosu na prehodnu strategiju, 10 godina je jako puno. Mostar je jako veliki problem, sjetite se kako je to izgledalo za jedan turistički grad je to jedna velika sramota . Svi se želimo otpada riješiti i kada ode od nas kao da nije naš problem, ovo iziskuje uistinu velike rasprave i ozbiljnu komunikaciju. Zastupnica je pitala ministra postoje li neke alternative gdje bi osim Uborka taj otpad mogao ići? Također je ukazala na potrebnu edukaciju kako građana i djece, te upitala rade li se neki planovi sa ministarstvom obrazovanja na tu temu? Također radi li se nešto na sankcioniranju ili prijavi osoba koje prave divlje deponije?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak je odgovorio što se tiče alternative to je Livno odnosno Glamočka deponija koja je rađena u suradnji i imala je određeni problema kada je u pitanju uporabna dozvola. Deponiji Livno Glamoč je u interesu da mi budemo njihovi korisnici, kako bi imali prihode kojim bi pokrivali kredite za izgradnju te deponije. Kada govorimo o edukaciji i represivnom djelovanju, nastojimo to kontinuirano raditi kroz obrazovni sustav kako bi mlađe generacije naučili ponašanju u tom dijelu. Prijavom komunalnom inspektoru može se prijaviti osoba, ali to još uvijek nije riješeno našim zakonodavstvom, to je na općinama iako problemi se uvijek prebacuju na ministarstvo, trebamo svakako ići u tom smjeru da se sankcioniraju prekršitelji.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg

Predsjednik upravnog vijeća doma zdravlja Široki Brijeg Marko Ćavar pozdravio nazočne i imajući u vidu kako je Skupština ŽZH usvojila izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Upravno vijeće Doma zdravlja je samo izvršilo usklađivanje Statuta sa navedenim Zakonom.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Tekući prijenosi za političke stranke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Tekući prijenosi za političke stranke

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je upoznao prisutne kako su od prošle godine sredstva za političke stranke na poziciji Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Temeljem zakonskih rješenja, utvrđivamo kriterije za dodjelu sredstava . Odluka se ništa nije mijenjala u odnosu na prošlogodišnju naglasio je predsjednik Jelčić. Nitko se nije javio za raspravu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je obrazložila točku koje je usvojilo i predložilo Povjerenstvo za izbor i imenovanje na svojoj 20. sjednici. Naime radi se o izmjeni i dopuni odluke sukladno rotaciji zastupnika u odborima i povjerenstvima.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je obrazložila točku koje je usvojilo i predložilo Povjerenstvo za izbor i imenovanje na svojoj 20. sjednici. Naime radi se o izmjeni i dopuni odluke sukladno rotaciji zastupnika u odborima i povjerenstvima.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je obrazložila točku koju je usvojilo i predložilo Povjerenstvo za izbor i imenovanje na svojoj 20. sjednici. Naime radi se o izmjeni i dopuni odluke sukladno rotaciji zastupnika u odborima i povjerenstvima.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 13 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^